Międzywydziałowa specjalność Animacja, studia stacjonarne I stopnia --- rekrutacja

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

SPECJALNOŚĆ: Międzywydziałowa Specjalność Animacja

Zapisz się na studia

 

Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia na kierunku Intermedia – Międzywydziałowa Specjalność Animacja obejmuje dwa etapy:

I etap

Wielozadaniowy egzamin praktyczny, mający charakter konkursowy i przeprowadzany z zastosowaniem systemu punktowego. Ocenie podlega każda część praktycznego egzaminu wstępnego. Nieprzystąpienie i nieuzyskanie punktów z którejkolwiek części wielozadaniowego egzaminu wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Warunkiem przystąpienia do II etapu egzaminu konkursowego jest uzyskanie przez kandydata zdającego egzamin wstępny wymaganego na wybranym kierunku minimum punktowego dla I etapu.

  • egzamin z rysunku – 20 pkt.
  • egzamin specjalistyczny – 70 pkt.
  1. maksymalnie do uzyskania w I etapie – 90 pkt.
  2. wymagane minimum dopuszczające do II etapu – 60 pkt.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna – analiza zrealizowanych przez kandydata w czasie konkursowego egzaminu praktycznego prac w kontekście problematyki wybranego kierunku oraz przegląd indywidualnie wykonanych prac wykazujących odpowiednie zdolności artystyczne.

Do zaliczenia II etapu i do ogólnej punktacji zdanego egzaminu wstępnego wymagane jest uzyskanie minimalnej ilości punktów dla tej części egzaminu na wybranym kierunku.

  1. maksymalnie do uzyskania w II etapie – 30 pkt.
  2. wymagane minimum do uzyskania w II etapie – 5 pkt.

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w trakcie postępowania rekrutacyjnego – 120 pkt.