Opłaty za studia

2.700,00 zł – Opłata semestralna w edycji 2019/2020

200,00 zł – Opłata wstępna wnoszona na etapie postępowania rekrutacyjnego jest wliczana do całości opłaty za usługi edukacyjne na ww. studiach podyplomowych. Opłatę wstępną należy wnieść najpóźniej do dnia 4.10.2019 roku.

 

Opłata wstępna podlega zwrotowi wyłącznie w następujących przypadkach:

  • w całości – gdy ww. studia podyplomowe nie zostaną uruchomione, ze względu na niewystarczającą liczbę kandydatów,
  • w całości – gdy ww. studia podyplomowe zostaną uruchomione, ale rezygnacja ze studiów zostanie dokonana w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć,
  • w części (proporcjonalnie do liczby pozostałych zjazdów) – gdy ww. studia podyplomowe zostaną uruchomione, ale rezygnacja ze studiów zostanie dokonana po upływie powyższego terminu

Zwrot opłaty wstępnej w ww. przypadkach następuje na podstawie podania złożonego do Biura studiów podyplomowych wraz z załączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty wstępnej.

W innych niż ww. przypadkach opłata wstępna nie podlega zwrotowi.