Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja dodatkowa

W tym miejscu zamieszczane będą ogłoszenia o wolnych miejscach na poszczególnych kierunkach, zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej na danym kierunku, na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu:
  • Rekrutacji dodatkowej, która przeprowadzana jest w przypadku zakwalifikowania do przyjęcia na studia na dany kierunek mniejszej liczby kandydatów aniżeli ustalony limit przyjęć. Na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może podjąć decyzję o ogłoszeniu informacji o rekrutacji dodatkowej w ramach wolnych miejsc na dany kierunek. W rekrutacji dodatkowej, na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej mogą brać udział kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na określony kierunek i formę studiów, lecz nie zostali przyjęci na studia gdyż znaleźli się poza określonym limitem przyjęć na dany kierunek. Kandydaci o których mowa w niniejszym ust. mogą zwrócić się z podaniem do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na inny kierunek studiów, na który limit przyjęć nie został wypełniony, z zastrzeżeniem zasad, o których mowa w ust. 5 poniżej. Podanie o przyjęcie na pierwszy rok studiów wraz z wymaganymi w rekrutacji dokumentami kandydat składa w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie krótszym niż 7 dni od ogłoszenia na stronie internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku asp.gda.pl informacji o wolnych miejscach na dany kierunek. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia w ramach niniejszej procedury podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna