Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK uruchomione zostaną 1 czerwca 2020 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Proces rekrutacji przebiega według stałego schematu, podzielonego na etapy opisane poniżej.

 

1 krok – Rejestracja w IRK

 1. Zarejestruj się w systemie IRK;
 2. Sprawdź poprawność danych;
 3. Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35x45 mm, inne zdjęcia nie będą akceptowane;
 4. Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji).

 

2 krok – Zapis na kierunek i opłata rekrutacyjna

 1. Zaloguj się do IRK;
 2. Zapisz się na kierunek lub kierunki studiów w odpowiednim terminie.
  Uwaga: Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jeden kierunek studiów z oferty ASP w Gdańsku.
 3. W zakładce Opłata na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego;
 4. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Zapis na kierunek oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji na danym kierunku studiów. 

Na tym etapie nie jest wymagane składanie dokumentów w formie papierowej (kandydaci, którzy uzyskali dokument potwierdzający wykształcenie zagranicą mogą wysłać skan na adres: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl w celu weryfikacji uprawnień do studiowania w Polsce)

 

3 krok – Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne

W zakładce Rekrutacja na kierunkach możesz sprawdzić szczegółowe zasady postępowania na dany kierunek w tym opis egzaminu wstępnego.

Uwaga: Na rozmowę kwalifikacyjną kandydat musi posiadać Dowód Osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość tj. paszport lub karta pobytu.

W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia potwierdzenia wniesienia opłaty na adres biuro.rekrutacji@asp.gda.pl

 

4 krok – Ogłaszanie list osób, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć

Zgodnie z Terminarzem egzaminów, listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć zostaną ogłoszone:

 

5 krok – Uzupełnienie danych w IRK

Jeżeli jesteś na liście osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć:

 1. Zaloguj się ponownie na konto w IRK;
 2. Uzupełnij pozostałe dokumenty i wydrukuj je.
 3. Opłać na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) za wydanie legitymacji studenckiej 22,00 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);

 

6 krok – Składanie dokumentów

Osoby, które znalazły się na liście osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć składają komplet wymaganych dokumentów w następującym terminie:

 • Na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie:
  • studia stacjonarne w dniach 11 – 21.08.2020 r.,
  • studia niestacjonarne do 02.10.2020 r.
 • Na studia drugiego stopnia:
  • studia stacjonarne w dniach do 23.09.2020 r.,
  • studia niestacjonarne do 02.10.2020 r.

Dokumenty w oryginale lub poświadczone notarialnie można dostarczyć poczta bądź kurierem (liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego), można także przekazać osobiście, lub przez zaufaną osobę trzecią,

Niedosłanie lub niedostarczenie kompletu dokumentów w odpowiednim terminie przyjmuje się jako rezygnację kandydata z podjęcia studiów. 

Uwaga: Należy upewnić się, że w teczce, która zostanie wysłana pocztą znajdują się wszystkie wymagane dokumenty.

 

Biuro Rekrutacji

mgr Anna Kowalska
e-mail: biuro.rekrutacji@asp.gda.pl
tel. 58 301 28 01 wew. 16
Gdańsk, ul. Targ Węglowy 6, pok. 101
 
Godziny przyjęć dokumentów od kandydatów:
Poniedziałek – piątek 12:00 – 14:00 

Adres wysyłki dokumentów:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk
Z dopiskiem: Rekrutacja

 

7 krok – Ogłaszanie list przyjętych

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów zostaną ogłoszone listy osób przyjętych:  

Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, zdali egzamin wstępny, ale znaleźli się poza określonym limitem przyjęć, mogą na podstawie wyników uzyskanych w rekrutacji podstawowej, zwrócić się z podaniem do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęcie na inny kierunek studiów, na których limit przyjęć nie został wypełniony w ciągu 7 dni od ogłoszenia informacji o wolnych miejscach na dany kierunek. Terminy rekrutacji dodatkowych będą ogłaszane na stronie www.asp.gda.pl  w dziale Rekrutacja>Rekrutacja Dodatkowa. Zachęcamy do śledzenia strony na bieżąco.

 

8 krok -Decyzja

Zgodnie z art. 72 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2020 poz. 85 ze zm.) po zakończeniu etapu składania dokumentów komisja rekrutacyjna na wydziale ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów.

Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.

Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności i jesteś na liście osób przyjętych na studia oczekuj z Uczelni skierowania na badanie lekarskie.