Architektura Wnętrz, II stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Architektura Wnętrz

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

30.08.2020

godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

30.08.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3.Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

I ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA I PRZEGLĄD PORTFOLIO

04.09–06.09.2020

I. PRZESŁANIE PORTFOLIO – WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANEJ DOKUMENTACJI

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie portfolio wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres: aw.2st@akademia.gda.pl

Termin nadsyłania:

Od  4.09.2020 od godziny 8:00 do 06.09.2020 do godziny 23:55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Wymagana dokumentacja powinna zawierać:

1. Portfolio – dokumentację dokonań projektowo-artystycznych w uprawianej dyscyplinie z okresu poprzedzającego starania o przyjęcie na studia II stopnia.

Wszystkie dokumenty składające się na portfolio powinny być przygotowane w wersji cyfrowej w postaci wielostronicowego pliku PDF ,(instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania).

2. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

3. Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagane portfolio i dokumenty należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik opisany imieniem i nazwiskiem na adres: aw.2st@akademia.gda.pl  

Maksymalna, łączna wielkość załącznika to 25 MB.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

07.09.2020

godzina 18:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – godzina 18:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

(Przesłanie na konta e-mail kandydatów podanych podczas rejestracji informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej)

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

08.09–10.09.2020

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, OCENA PORTFOLIO

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczyć będzie dokonań projektowo-artystycznych kandydatki/kandydata przesłanych w Portfolio. Planów i celów związanych z podjęciem studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz oraz zainteresowań z zakresu kultury i sztuki. Ocenione zostaną przedstawione przez kandydata autorskie prace zawarte w Portfolio.

Ocenie podlega osobno rozmowa kwalifikacyjna i portfolio.

Rozmowa zostanie przeprowadzone w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata lub kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata lub kandydatki poprzez udostępnienie do wglądu sekretarza Komisji Rekrutacyjnej dowodu tożsamości.

Przewidywany czas rozmowy z kandydatem wynosi ok. 20 minut.

11.09.2020

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

14.09–23.09.2020

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

 

Oryginalne dokumenty można te dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

 
Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 18 osób.

Opis kierunku

Architektura wnętrz to nie tylko zawód, ale przede wszystkim sposób na życie dla ludzi, którzy wyobrażają sobie otaczający świat innym niż jest teraz i pragną poszukiwać jego lepszej formuły. Projektowanie wnętrz wyklucza nudę, zmusza do kreatywności.

Architektura wnętrz skupia się na tworzeniu miejsc służących ludziom. Jest dziedziną sztuki biorącą ciągły i bezpośredni udział w codziennym życiu. Architekt wnętrz staje się niejako współautorem życia. Studia na kierunku architektury wnętrz przygotowują do realizacji tych fascynujących i odpowiedzialnych zadań.

W ramach studiów II stopnia oferujemy kursy w trzech pracowniach projektowania architektury wnętrz o zróżnicowanym profilu kształcenia oraz pracowniach projektowania mebli, wnętrz miejskich i scenografii. W jednym semestrze studiów studenci realizują kurs w dwóch z sześciu powyżej wymienionych pracowni. Ponadto program studiów przewiduje zajęcia z teorii, warsztaty oraz wykłady suplementarne.