Wzornictwo, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Wzornictwo

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

Wyniki Rekrutacji ->>

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

30.06.2020
godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IR

30.06.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

01.07–05.07. 2020

I ETAP  - PRZEGLĄD I OCENA PRAC ZAWARTYCH W PORTFOLIO ORAZ ESEJU APLIKACYJNEGO

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Portfolio wraz z Esejem aplikacyjnym oraz wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres:  wzornictwo.1st@akademia.gda.pl

 

Termin nadsyłania Portfolio wraz z esejem i kompletem dokumentów : od 01.07.2020 od godziny 8:00,  do 05 .07.2020 do godziny 23.55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

 

Przesłane materiały  powinny zawierać:

1. Esej aplikacyjny, w którym kandydat powinien opisać́ własne cechy charakteru, umiejętności, edukację, zainteresowania, dążenia oraz marzenia. W eseju kandydat powinien uzasadnić́ także wybór kierunku studiów. W tej pracy kandydat powinien przedstawić́ własną osobę̨ i przekonać́ do wyboru jej spośród innych aplikujących. Esej powinien mieć́ objętość nie większą̨ niż 6000 znaków ze spacjami (font 11 pkt, format A4 w układzie pionowym.)

2. Portfolio będące ilustrowanym uzupełnieniem eseju aplikacyjnego. Mogą̨ znaleźć́ się w nim prace plastyczne ściśle powiązane z kierunkiem studiów, ale także malarstwo, rysunki, projekty graficzne, rzeźbiarskie, renderingi 3D, fotografia, animacje, modele, makiety i inne przykłady aktywności kandydata, wskazujące na jego zainteresowania i predyspozycje do studiowania na kierunku Wzornictwo.
3 . Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu Eseju oraz wykonaniu prac zawartych w Portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Nadesłanie niekompletnego Portfolio,  Eseju czy wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

Wymagania dotyczące przesyłanych plików:

1. Portfolio, Esej powinny być przygotowane w formie  jednego wielostronicowego pliku PDF, opisanego w następujący sposób: Rekrutacja_Wzornictwo_Istopień_Nazwisko_Imię, (maksymalnie 20 stron ) podzielonego na dwie części: 1. Esej aplikacyjny, 2. Portfolio; (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).

 

Wymagany plik PDF wraz z dokumentami należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik na adres: wzornictwo.1st@akademia.gda.pl  

Załącznik nie powinien  przekroczyć 25 MB.

08.07.2020

godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU   godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

(Przesłanie na konta kandydatów informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

09.07–10.07.2020

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00

Rozmowa z kandydatem będzie nawiązywała do przesłanego pliku w formacie PDF, zawierającego Esej oraz Portfolio.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata lub kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz  stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata lub kandydatki poprzez udostępnienie do wglądu sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej dowodu tożsamości.

Przewidywany czas rozmowy z kandydatem wynosi ok. 20 minut.

13.07.2020

godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU   godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

11.08–21.08.2020

(z wyjątkiem 17.08)

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 23 osoby.

O kierunku

Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

Wśród specjalizacji dyplomowych na 3 letnich studiach 1-go st. dostępnych jest 6 pracowni wzornictwa oraz projektowanie graficzne.