Wzornictwo, II stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Architektura i Wzornictwo

KIERUNEK: Wzornictwo

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

Lista tematów do wyboru dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Wzornictwo:

1. Określenie powinności wzornictwa w kontekście aktualnych potrzeb kulturowych, gospodarczych i cywilizacyjnych.

2. Współczesne wzornictwo w różnym stopniu czerpie wiedzę z innych obszarów rzeczywistości: gospodarki, technologii, aspektów społecznych, kultury. Z którą z wymienionych dziedzin identyfikujesz się najbardziej, w jakiej widzisz istotę swojej pracy zawodowej designera? Uzasadnij swój wybór.

3. Co rozumiesz przez projektowanie usług.

4. Na czym polega projektowanie interakcji.

5. Wyjaśnij pojęcie projektowania spekulatywnego (speculative design)

6. Żałuję, że to nie ja zaprojektowałem/łam.

  1. Kiedy coś jest zrobione a kiedy zaprojektowane?
  2. Jakie cechy ma zaprojektowany przedmiot oprócz funkcjonalności?
  3. Czy można zaprojektować „drugie życie" przedmiotów?

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

30.08.2020
godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

30.08.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

  

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3.Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

I ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

04.09–07.09.2020

I. PRZESŁANIE PORTFOLIO, AUTORSKIEGO TEKSTU – WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANEJ DOKUMENTACJI

Warunkiem oceny w I etapie jest przesłanie przez kandydata portfolio, autorskiego tekstu i wymaganych dokumentów w formie elektronicznej na adres: wzornictwo.2st@akademia.gda.pl

Termin nadsyłania:

od  4.09.2020 od godziny 8:00 do 07.09.2020 do godziny 23:55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Wymagana dokumentacja powinna zawierać:

1.Autorski tekst – odpowiadający na jeden, dowolnie wybrany przez Kandydata temat, z grupy zagadnień́ związanych z problematyką wybranego kierunku. Lista tematów jest opublikowana na stronie internetowej uczelni od dnia 03.08.2020 r. Tekst powinien być́ przygotowany w języku polskim. Tekst nie powinien być́ krótszy niż̇ 4000 i dłuższy niż̇ 6000 znaków typograficznych ze spacjami.

2. Portfolio – w dowolnej formie graficznej. Powinno ono zawierać́

  dokumentację osiągnięć́ artystycznych oraz projektowych kandydatki lub

  kandydata. W przypadku prac powstałych  w ramach cyklu dydaktycznego (np.

  w ramach studiów I stopnia) wymagane jest podanie metryczek zawierających:

  imię̨ i nazwisko prowadzącego dany przedmiot, rok studiów, na którym dana

  praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy

  prezentowanych prac.

 Wszystkie dokumenty składające się na portfolio powinny być przygotowane w

 wersji cyfrowej w postaci wielostronicowego pliku PDF,(instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania).

  Opis pliku: Rekrutacja_Wzornictwo_IIstopien_Imię_Nazwisko,

3. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia

   o samodzielnym przygotowaniu listu motywacyjnego oraz wykonaniu prac

   zawartych w portfolio  bez naruszenia dóbr osób  trzecich (plik do pobrania).

4.  Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymaganą dokumentację (portfolio, autorski tekst, dokumenty )należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik opisany imieniem i nazwiskiem na adres: wzornictwo.2st@akademia.gda.pl

Maksymalna, łączna wielkość załącznika  to 25 MB.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

08.09.2020

godzina 18:00

OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – godzina 18:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

(Przesłanie na konta e-mail kandydatów podanych podczas rejestracji informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.)

 

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

09.09–11.09.2020

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona zostanie w oparciu przesyłane przez kandydata portfolio i autorski tekst. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata, jego zainteresowaniami z zakresu wzornictwa i sztuk projektowych oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna, portfolio, autorski tekst.

 

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata lub kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz  stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata lub kandydatki poprzez udostępnienie do wglądu sekretarzowi Komisji Rekrutacyjnej dowodu tożsamości. Przewidywany czas rozmowy z kandydatem wynosi ok. 20 minut.

 

14.09.2020

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

 

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

 

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

15.09–23.09.2020

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

 

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 18 osób.

O kierunku

Wzornictwo należy do sfery nauk stosowanych, gdzie krzyżują się zagadnienia związane z wiedzą techniczną, humanistyczną i ekonomiczną. Trudno byłoby znaleźć inną dziedzinę akademicką, która w tak przekrojowy i interdyscyplinarny sposób odnosi się do naszej codzienności i interpretuje zachodzące w niej przemiany. Absolwentów Wzornictwa spotkać można we wszystkich dziedzinach przemysłów kreatywnych, zarówno w ich podstawowym nurcie, jak i na pograniczu designu oraz innych aspektów kultury materialnej i wizualnej.

Wśród specjalizacji dyplomowych na 2 letnich studiach magisterskich znajdują się pracownie takie jak: projektowania produktu, produktu przemysłowego, mebla seryjnego, okrętów, projektowania ergonomicznego, design eksperymentalny i komunikacja wizualna.