Grafika, I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

WYNIKI REKRUTACJI ->>

 

Do kandydatów na Kierunek: GRAFIKA

UWAGA! Na egzaminy na Kierunek GRAFIKA potrzebne mogą być następujące materiały:
- Kartki brystolu 100 x70 cm białe – ok. 6 sztuk
- Gładka powierzchnia, do której można przymocować dużą kartkę papieru (pinezki, taśma klejąca)
- Kartki brystolu kolorowego 50 x 70 cm – ok. 6 sztuk
- Kolorowe papiery o mniejszym formacie
- Klej, nożyczki, nożyk
- Farby akrylowe, akwarelowe, tusze kolorowe
- Pędzle
- Ołówki o różnym stopniu twardości,
- Dobra gumka do mazania
- Materiały, których zazwyczaj używacie

Zaopatrzcie się we wszystko wcześniej! Nie zwlekajcie do ostatniej chwili!

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

30.06.2020

godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

30.06.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

I ETAP – EGZAMIN PRAKTYCZNY

02.07–06.07.2020

 I etap postępowania rekrutacyjnego składa się z 3 części (rysunek, malarstwo, projekt graficzny). W zakres egzaminu wchodzi wykonanie zadań oraz przesłanie wymaganej dokumentacji w określonym czasie.

Część I: Rysunek

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 1 rysunku na zadany temat (technika: ołówek, węgiel, format: B2).       

Część II: Malarstwo

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 1 pracy malarskiej na zadany temat, (techniki malarskie, format: B2).

Część III: Projekt graficzny

Egzamin polega na własnoręcznym stworzeniu 2 prac z zakresu grafiki projektowej na zadany temat (format: B2).

Ocenie podlega każda praca osobno.

Tematy zadań oraz  szczegółowe wymagania zostaną przesłane kandydatkom / kandydatom pocztą elektroniczną w dniu rozpoczęcia egzaminu na adresy podane w trakcie rejestracji.

Publikacja tematów zadań: 02.07.2020 godzina 09:00 – 09:30

 

TERMIN ORAZ WYMAGANIA DLA NADSYŁANEJ DOKUMENTACJI:

Reprodukcje zrealizowanych prac z wymaganymi dokumentami należy wysłać w ostatnim dniu egzaminu, tj. 06.07.2020 do godziny 23:55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

UWAGA KANDYDACI
Termin nadesłania dokumentacji został przedłużony do dnia 7 lipca 2020 r. do godziny 2:00.

Wymagania dla nadsyłanej dokumentacji:

1. Reprodukcje każdej pracy: rysunku, pracy malarskiej,  prac projektowych  należy przygotować w formacie jpg bezstratny, A4, 1984 x 2806 pix,, 240 dpi), oraz każdy zatytułować: Imię, nazwisko, rysunek 1 ; imię i nazwisko, malarstwo 1; imię i nazwisko, projekt 1 lub 2.

2. Należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac  egzaminacyjnych bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

3. Należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji, dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

Wymagane reprodukcje i dokumenty należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik opisany imieniem i nazwiskiem na adres: grafika.stac.1st@akademia.gda.pl

Maksymalna, łączna wielkość załącznika  to 25 MB.

10.07.2020

godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU  godzina 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu egzaminu wstępnego.

MIEJSCE: na stronie strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu, oraz przesłanie w określonym czasie Teczki zawierającej wszystkie  wymagane dokumenty.

II ETAP – PRZEGLĄD I OCENA ZAWARTEGO W TECZCE PORTFOLIO I LISTU MOTYWACYJNEGO

10.07–12.07.2020

WYTYCZNE DLA TECZKI KANDYDATA:

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Teczki zawierającej autorskie portfolio i list motywacyjny kandydata wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres:  grafika.stac.1st@akademia.gda.pl

Termin nadsyłania Teczki : od 10.07.2020 od godziny 8:00,  do 12.07.2020 do godziny 23.55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Teczka kandydata przesłana w formie elektronicznej powinna zawierać:

1. Autorskie portfolio kandydata, które musi zawierać reprodukcje 30 własnoręcznie wykonanych prac. Zawartość portfolio współtworzą: 10 reprodukcji rysunków, 10 reprodukcji prac malarskich, łącznie 10 reprodukcji prac z zakresu projektowania graficznego, grafiki artystycznej, fotografii lub animacji. W odniesieniu do prac z grafiki projektowej, artystycznej, fotografii i animacji można zamieścić w portfolio dowolną liczbę reprodukcji ale z ograniczeniem ich łącznej liczby do 10-ciu.

Reprodukcje należy wykonać własnoręcznie i zapisać elektronicznie jako wielostronicowy plik PDF wysokiej rozdzielczości. W maksymalnej/nieprzekraczalnej wielkości 20 MB. (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania).

2. List motywacyjny opatrzony podpisem kandydata w którym kandydat powinien uzasadnić wybór kierunku studiów, (800 znaków).

3. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac  zawartych w Portfolio oraz przygotowaniu listu motywacyjnego bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

Teczkę (portfolio, list motywacyjny, oświadczenie) należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik opisany imieniem i nazwiskiem na adres: grafika.stac.1st@akademia.gda.pl

Maksymalna, łączna wielkość załącznika  to 25 MB.

Nadesłanie niekompletnej Teczki, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

13.07-15.07.2020

 PRZEGLĄD I OCENA PORTFOLIO ORAZ LISTU MOTYWACYJNEGO.

15.07.2020

godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina: 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Kandydat musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów z zagranicy komisja może zażądać przedstawiania dokumentu o znajomości języka polskiego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

11.08–21.08.2020

(z wyjątkiem 17.08)

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 30 osób.

O kierunku

ATUTY KIERUNKU – DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu grafiki artystycznej (warsztatowej), jak również grafiki projektowej. Oferta Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku łączy te dwie drogi jako całość, umożliwiając spełnianie się w zawodzie grafika na polu komercyjnym oraz na samodzielnej drodze twórcy-artysty. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi. Świadome, samodzielne myślenie
i działanie, które jest oparte o wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki oraz znajomość tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy jest celem nadrzędnym kształcenia młodego grafika.

Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, podstawy grafiki interaktywnej, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru pracowni dyplomowych spośród 6 pracowni grafiki artystycznej oraz 7 pracowni grafiki projektowej. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

 • Grafika Artystyczna: Linoryt, Serigrafia, Litografia, Wklęsłodruk, Animacja, Techniki cyfrowe;
 • Grafika Projektowa: Projektowanie dla Kultury, Projektowanie Plakatu i Form Reklamowych, Propaganda Społeczna, Sygnał Graficzny w Przestrzeni Publicznej, Propedeutyka Projektowania Książki, Fotografia, Ilustracja;
 • Rysunek i Malarstwo, Liternictwo i Typografia, Warsztat Komputerowy i Narzędzia Cyfrowe, Podstawy Technologii Multimedialnych, Podstawy Grafiki Interaktywnej;
 • Historia Sztuki, Historia Grafiki, Analiza Dzieła Sztuki, Prawo Autorskie.

Perspektywy zatrudniania:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; biurach projektowych należących do firm odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika I stopnia – specjalność Animacja

ATUTY SPECJALNOŚCI – DLA KOGO JEST TA SPECJALNOŚĆ?

Animacja, czyli ruchoma grafika, stała się współcześnie jednym z najważniejszych środków artystycznego i komercyjnego wyrazu: film, telewizja, internet, ruchome bilbordy, gry i aplikacje komputerowe oraz wizualizacje stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Specjalność Animacja na Wydziale Grafiki umożliwi dogłębne poznanie podstawowych technik animacji manualnej i cyfrowej. Studia licencjackie w oparciu o sprawdzony tradycyjny warsztat grafiki artystycznej i projektowej przygotują do nowych zadań tych, którzy przy użyciu najnowszych cyfrowych narzędzi pragną tworzyć w oparciu o ruch, czas i rytm.

Zakres nauki obejmuje:

 • podstawy i zasady animacji filmowej doświadczane w praktyce,
 • zrozumienie i interpretacja ruchu i rytmu w formie filmowej,
 • przygotowanie scenograficzne (we współpracy z pracowniami graficznymi) oraz tworzenie projektów i modeli animacyjnych,
 • nauka warsztatu i podstawowych narzędzi animacyjnych (manualnie i cyfrowo),
 • poznanie zasad języka filmowego,
 • budowa opowieści i narracji filmowej,
 • komponowanie kadrów, ujęć i sekwencji filmowych.

Student realizuje blok przedmiotów dedykowanych Specjalności Animacja (Podstawy Animacji, Warsztat Animacji, Język filmowy, Historia Filmu i Filmu Animowanego), a także realizuje obowiązkowy zakres przedmiotów przewidzianych dla studentów Grafiki I stopnia. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru pracowni grafiki artystycznej i projektowej, w których przygotowuje pracę dyplomową. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia o specjalności Animacja sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, animację, videoklip). Przede wszystkim jednak  celem kształcenia na Specjalności Animacja jest ukształtowanie podstaw wiedzy, umiejętności i świadomości artystycznej, która pozwoli absolwentami zostać samodzielnym, niezależnym twórcą filmowym, wykorzystującym różnorodne narzędzia i techniki animacji oraz działań wizualizacyjnych.


Perspektywy zatrudniania:

Absolwenci specjalności będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.