Grafika, studia niestacjonarne I stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia niestacjonarne I stopnia

WYDZIAŁ: Grafika

KIERUNEK: Grafika

SPECJALNOŚĆ: Grafika projektowa

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

19.09.2020
godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

19.09.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3.Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

21.09-23.09.2020

ETAP I – OCENA TECZKI (PORTFOLIO I LIST MOTYWACYJNY)

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Teczki w formie elektronicznej na adres: grafika.niestac.1st@akademia.gda.pl

Termin nadsyłania:

Od  21.09.2020 od godziny 8:00 do 23.09.2020 do godziny 23:55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Teczka powinna zawierać:

1.      Portfolio – powinno zawierać ≤30 własnoręcznie wykonanych prac plastycznych. Mogą to być prace plastyczne z zakresu, malarstwa, rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej, fotografii itp. Mogą to być prace wykonane np. na innych studiach licencjackich, innych studiach magisterskich, kołach zainteresowań lub prace wykonane we własnym zakresie. Cała zawartość Portfolio musi być wyłącznym dziełem kandydata.

2.      List motywacyjny kandydata z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów opatrzony podpisem kandydata (maksymalnie 800 znaków).  

3. Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym przygotowaniu listu oraz wykonaniu prac bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

4. Poświadczenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagania formalne:

Reprodukcje należy wykonać własnoręcznie. Całość Portfolio + list motywacyjny  należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF w wysokiej rozdzielczości. W maksymalnej wielkości 20 MB. (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania )

Teczkę  (PDF +dokumenty) należy wysłać w jednej wiadomości email jako jeden załącznik opisany imieniem i nazwiskiem na adres:  grafika.niestac.1st@akademia.gda.pl

Wielkość załącznika nie może przekroczyć 25 MB.

Nadesłanie niekompletnej Teczki dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

25.09.2020

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Kandydat musi posługiwać się językiem polskim w stopniu zaawansowanym, w przypadku kandydatów z zagranicy komisja może zażądać przedstawiania dokumentu o znajomości języka polskiego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

26.09-02.10.2020

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

 
Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

 

Wysokość opłat za studia niestacjonarne

pobierz

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 22 osoby.

O kierunku

ATUTY KIERUNKU – DLA KOGO JEST TEN KIERUNEK?

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Grafika prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem zakresu grafiki projektowej.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych. Dzięki temu absolwent posiada dobrze ugruntowaną znajomość historii sztuki i grafiki oraz znajomość technologii i możliwości wynikających z różnych technik graficznych oraz narzędzi projektowania cyfrowego. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę z zakresu materii fotograficznej, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Zdobył podstawową wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw animacji cyfrowej, podstawy montażu cyfrowego. Jest przygotowany do świadczenia usług z zakresu projektowania graficznego.

Podsumowując, uzyskane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi studiów niestacjonarnych I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli m.in. stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową lub  malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, znak, logo, opakowanie, stronę www; przygotować animację, opracowanie graficzne i skład książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

  • Grafika Reklamowa
  • Projektowanie www
  • Grafika Edytorska
  • Grafika Multimedialna
  • Projektowanie Ilustracyjne
  • Projektowanie Znaku
  • Pracownia Plakatu
  • Fotografia

Perspektywy zatrudniania:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.