Intermedia, II stopnia

Rok akademicki 2020/2021

Studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ: Rzeźba i Intermedia

KIERUNEK: Intermedia

Zapisz się na studia

Procedura Internetowej Rejestracji kandydatów (IRK) na rok akademicki 2020/2021 na wszystkie kierunki I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będzie możliwa od 01.06.2020 r.

Harmonogram

01.06.2020

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

30.08.2020
godzina: 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

30.08.2020

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz

3.Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz

04.09–07.09.2020

I ETAP – OCENA PORTFOLIO

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie Portfolio z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej na adres: intermedia.2st@akademia.gda.pl

Termin nadsyłania:

Od  4.09.2020 od godziny 8:00 do 07.09.2020 do godziny 23:55

(po godzinie 23.55 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Portfolio  przesłane w formie elektronicznej powinno zawierać dokumentację realizacji artystyczno-projektowych lub/i dokumentację pracy  licencjackiej oraz wymagane dodatkowe dokumenty:

1. Statyczne pliki cyfrowe należy zamieścić w jednym wielostronicowym pliku PDF. O nazwie: nazwisko_imię_PORTFOLIO np. Kowalski_Jan_PORTFOLIO (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania). Prosimy o podpisanie poszczególnych prac w portfolio wg schematu: • nazwisko i imię • liczba porządkowa• tytuł pracy • rok powstania • wymiary oryginału w cm • technika wykonania

(np.:Kowalski_Jan_01_Autoportret_2020_100x70_Rysunek).

2. Pliki video: filmy lub animacje prosimy przesyłać w następującym

 formacie: format kodowania H. 264, wskazane rozszerzenie pliku mp4

3.Skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu praz zawartych w portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

4. Potwierdzenia dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Całość portfolio (PDF+video) należy wysłać jako załącznik w wiadomości (lub wiadomościach) e-mail na adres: intermedia.2st@akademia.gda.pl  Wielkość jednej wiadomości nie może przekroczyć 25 mb. Maksymalna ilość wiadomości z portfolio od kandydatki/kandydata wynosi 3. W temacie wiadomości należy wpisać Portfolio i numer wiadomości np. Portfolio 1/3, Portfolio 2/3, Portfolio 3/3. Załączniki opisać odpowiednio: imię i nazwisko, Portfolio 1/3

Wymagane dokumenty (oświadczenie i potwierdzenie wpłaty) należy przesłać w pierwszym załączniku.

Nadesłanie niekompletnego Portfolio dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

09.09.2020

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 15:00

Warunkiem przystąpienia do II etapu postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do II etapu egzaminu wstępnego.

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

(Przesłanie na konta kandydatów informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

 

Miejsce strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

10.09–11.09.2020

II ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Przedmiotem Rozmowy kwalifikacyjnej jest analiza zrealizowanych przez kandydata prac zawartych w dokumentacji artystyczno-projektowej oraz/lub dokumentacji pracy licencjackiej w kontekście problematyki wybranego kierunku.

Rozmowa zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata lub kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata lub kandydatki poprzez udostępnienie do wglądu sekretarza Komisji Rekrutacyjnej dowodu tożsamości.

Przewidywany czas rozmowy z kandydatem wynosi ok. 20 minut.

14.09.2020

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata wymaganego minimum punktowego z każdego etapu egzaminu.

 

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy zdali egzamin i zmieścili się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

15.0923.09.2020

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 101

 

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Senatu nr 27/2020 z dnia 27 maja 2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 24/2019 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 26.06.2019 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2020/2021 uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą Senatu nr 13/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – pobierz

Limit przyjęć

Zgodnie z Uchwałą nr 20/2020 Senatu ASP w Gdańsku z dnia 18 marca 2020 limit przyjęć w roku akademickim 2020/2021 wynosi: 16 osób.

O kierunku

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów i nowymi sposobami narracji. Intermedia oferują wprowadzenie do aktywności DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), operowanie takimi mediami jak wideo, instalacja, performens ale również wstęp do interdyscyplinarnych działań łączących sztukę z nauką.

Studenci i absolwenci kierunku Intermedia odnoszą liczne sukcesy w ważnych wydarzeniach artystycznych takich jak: Artystyczna Podróż Hestii, VideoNews, Najlepsze Dyplomy Sztuki Mediów WRO.

 

Przedmioty, które są wykładane w ramach kierunku, to m.in.:

- Realizacja obrazu video

- Fotografia kreacyjna

- Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej

- Technologie cyfrowe

- Zajmowanie przestrzeni

- Generatywna manipulacja obrazem

- Grafika multimedialna

- Pracownia Przestrzeni Audio i Video

- Pracownia Działań Transdyscyplinarnych

 

Intermedia II stopnia ze specjalnością Fotografia

Po pierwszym semestrze studiów możliwy jest wybór specjalności Fotografia. Studenci kierunku Intermedia ze specjalnością Fotografia posiadają rozszerzony moduł przedmiotów o Pracownię fotografii dokumentalnej i Pracownię fotografii projektowej. Wybór specjalności Fotografia umożliwia wzmacnianie wiedzy i warsztatu studentom najbardziej zainteresowanym działaniami skupionymi wokół tego medium.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Intermedia są przygotowani zarówno do pracy indywidualnej jak i zespołowej. Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który oferuje nie tylko wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach. Zdobyte w trakcie studiów wszechstronne doświadczenie multimedialne pozwala absolwentom na realne możliwości podjęcia pracy we wszelkich projektach interdyscyplinarnych związanych z kulturą i sztuką współczesną.