Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Dodatkowe informacje

Informacje o formie i terminie składania dokumentów

Zgodnie z § ust. 1 Uchwały nr 1 /2022 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w roku akademickim 2022/2023 – warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej kandydaci do Szkoły Doktorskiej składają w terminie od 20 do 27 czerwca 2022 r. do godziny 14:00 następujące dokumenty:

 • formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań: sztuki piękne lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/;
  Formularz rejestracyjny należy wydrukować z Internetowej Rejestracji Kandydata.
  Formularz rejestracyjny należy złożyć w wersji papierowej.
 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich/;
  Odpis dyplomu należy złożyć w wersji papierowej.
 • życiorys artystyczny lub CV;
  życiorys zawierający informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz dorobku artystyczno-badawczego i/lub projektowo- badawczego (max. 3500 znaków bez spacji).
  Życiorys artystyczny lub CV należy złożyć w wersji papierowej oraz pliku pdf.
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
  o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2/ ;
  Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych należy złożyć w wersji papierowej.
 • list motywacyjny/;
  List motywacyjny należy złożyć w wersji papierowej oraz pliku pdf.
 • autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – portfolio w formacie pdf/;
  Autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – ilustrowany wybór osiągnięć artystycznych i naukowych, w tym projektowych, plastycznych, w postaci pliku pdf.
  W przypadku treści niekompatybilnych z formatem pdf (np. filmowych, interaktywnych lub dźwiękowych), kandydat zapewnia możliwość odtworzenia ich z adresów sieciowych tak, aby Komisja Rekrutacyjna do zapoznania się z nimi nie potrzebowała specjalistycznego oprogramowania.
  Osiągnięciami, o których mowa powyżej są w szczególności:
  a. udokumentowany dorobek w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne;
  b. udział w wystawach lub działaniach artystycznych, projektowych i indywidualnych,
  z podaniem miejsc i sposobów upowszechniania;
  c. udział w stażach, plenerach, konferencjach, projektach artystycznych i badawczych,
  rezydencjach, zagranicznych i krajowych;
  d. praca przy projektach i wdrożeniach z zakresu dizajnu, architektury, architektury
  wnętrz, produkcji artystycznych, multimedialnych i filmowych.
  Dokumentację należy złożyć w wersji papierowej oraz pliku pdf
 • zapis elektroniczny prezentacji planowanego Indywidualnego Planu Badawczego wraz z wybranymi pracami z dorobku artystycznego lub projektowego powiązanymi z projektem badawczym. Objętość materiału dostosowana do czasu przeznaczonego na jego prezentację.
  Zapis elektroniczny prezentacji planowanego Indywidualnego Planu Badawczego należy dostarczyć w formie elektronicznej (pendrive) i zdjęciowej (portfolio)
 • zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat/;
  Zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej należy złożyć w wersji papierowej oraz pliku pdf.
 • zgodę promotorki/promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatką/kandydatem;
  Zgodę promotorki/promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatką/kandydatem należy złożyć w wersji papierowej oraz pliku pdf
 • projekt Indywidualnego Planu Badawczego zaakceptowany przez promotorkę/promotora ;
  Opis projektu powinien stanowić dobrze uzasadnioną i popartą argumentami propozycję zakresu, tematu i metodologii badań artystycznych.
  Projekt Indywidualnego Planu Badawczego zaakceptowany przez promotora należy złożyć w wersji papierowej oraz pliku pdf.
 • oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych, pobieranego stypendium oraz zatrudnienia/;
  Oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych, pobieranego stypendium oraz zatrudnienia należy złożyć w wersji papierowej
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego/.
  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć w wersji papierowej oraz pliku pdf