Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy w IRK zostaną uruchomione 13 czerwca 2022 r.

Na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Postępowanie kwalifikacyjne przebiega według stałego schematu, opisane poniżej.

1 krok – Rejestracja w IRK

 • Zarejestruj się w systemie IRK;
 • Sprawdź poprawność danych;
 • Wgraj zdjęcie nie starsze niż 6 miesięcy, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wym. 35x45 mm, inne zdjęcia nie będą akceptowane;
 • Aktywuj konto (link aktywacyjny wysłany zostanie na e-mail podany podczas rejestracji). 

2 krok – Zapis do Szkoły Doktorskiej i opłata rekrutacyjna

 • Zaloguj się do IRK;
 • Zapisz się w odpowiednim terminie;
 • W zakładce Opłata na Twoim koncie w IRK odczytaj kwotę do zapłaty i numer swojego konta rekrutacyjnego;
 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.

Zapis do Szkoły Doktorskiej oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji do Szkoły Doktorskiej. W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na postępowanie kwalifikacyjne wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Zapis do Szkoły Doktorskiej oraz dokonanie opłaty rekrutacyjnej musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia rejestracji do Szkoły Doktorskiej. W przypadku dokonania opłaty w ostatnim dniu zapisów prosimy o przyniesienie na postępowanie kwalifikacyjne wydrukowanego dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

3 krok – Wymagane dokumenty

  1. Kandydatki/kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej w terminie i miejscu wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły Doktorskiej składają następujące dokumenty:
  • formularz rejestracyjny z zaznaczeniem obszaru badań: sztuki piękne lub sztuki projektowe; (imię i nazwisko, datę urodzenia, numer pesel lub numer paszportu, obywatelstwo, dane kontaktowe /adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/;
  • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce lub inny dokument ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z apostille, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
  • życiorys artystyczny lub CV;
  • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie
   o znajomości języka angielskiego na poziomie minimum B2;
  • list motywacyjny;
  • autorska dokumentacja artystyczna lub projektowa – portfolio w formacie PDF;
  • zapis elektroniczny prezentacji planowanego Indywidualnego Planu Badawczego wraz z wybranymi pracami z dorobku artystycznego lub projektowego powiązanymi z projektem badawczym. Objętość materiału dostosowana do czasu przeznaczonego na jego prezentację;
  • zestawienie udokumentowanej aktywności artystycznej lub projektowej zawierające wykaz osiągnięć artystycznych lub projektowych ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych, konkursach, plenerach, sympozjach, ruchach artystycznych, zrealizowanych projektów, wystaw indywidualnych lub działań artystycznych oraz odbytych staży, z okresu minimum ostatnich 3 lat;
  • zgodę promotorki/promotora na podjęcie się promotorstwa nad kandydatką/kandydatem – pobierz (33 KB) pdf
  • projekt Indywidualnego Planu Badawczego zaakceptowany przez promotorkę/promotora;
  • oświadczenie w sprawie wskazania nadanych tytułów naukowych, pobieranego stypendium oraz zatrudnienia – pobierz (57 KB) pdf
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego – pobierz (26 KB) docx

4 krok – Postępowanie kwalifikacyjne

Na postępowanie kwalifikacyjne do Szkoły Doktorskiej składa się:

ETAP I: merytoryczna ocena złożonych przez kandydatkę/kandydata dokumentów będąca podstawą do dopuszczenia do drugiego etapu.

Pierwszy etap rekrutacji odbywa się bez udziału kandydatki/kandydata.

a) merytoryczna ocena projektu badawczego 0-5 punktów,

b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego i dorobku artystycznego lub projektowego 0–5 punktów,

c) dotychczasowe osiągnięcia artystyczne/projektowe z minimum 3 ostatnich lat 0-5 punktów

Warunkiem zakwalifikowania się do ETAPU II jest uzyskanie co najmniej
12 punktów z tym zastrzeżeniem, że z każdego elementu oceny należy uzyskać co najmniej 3 punkty.

ETAP II: rozmowa kwalifikacyjna dotycząca planowanego projektu badawczego pracy doktorskiej, planów artystyczno-projektowo-badawczych oraz informacji o osiągnięciach artystycznych lub projektowych kandydata w powiązaniu z proponowanym projektem badawczym w tym :

- 15 minutowa prezentacja planowanego Indywidualnego Planu Badawczego oraz dorobku artystycznego powiązanego z projektem badawczym,

- 15 minutowa rozmowa z kandydatką/kandydatem w tym pytania dotyczące planowanego projektu badawczego.

Punktacja z 30 minutowej rozmowy kwalifikacyjnej:

a) merytoryczna ocena projektu badawczego na podstawie rozmowy z kandydatką/kandydatem, 0 – 32 punktów

b) ocena spójności prezentacji planowanego projektu badawczego i dorobku artystycznego lub projektowego wynikające z prezentacji 0 – 32 punktów,

c) osiągnięcia artystyczne/projektowe z ostatnich 3 lat, 0 – 26 punktów,

d) ocena wiedzy z zakresu teorii i praktyki artystycznej przedmiotowej dyscypliny związanej z przedłożonym projektem badawczym 0 – 20 punktów.

Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w trakcie całego postępowania kwalifikacyjnego wynosi 125 punktów. Wynik pozytywny to minimum 75 punktów.

5 krok – Ogłaszanie listy rankingowej postępowania kwalifikacyjnego

Zgodnie z terminarzem, lista rankingowa postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona na stronie asp.gda.pl;

6 krok – Uzupełnienie danych w IRK i doniesienie brakujących dokumentów

 1. Kandydatka/kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów Szkoły Doktorskiej po dostarczeniu przez niego, nie później niż w terminie do dnia 21 lipca 2022 r. następujących dokumentów:
 • oryginału dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej określonego w § 8 ust. 1 pkt 1 lub jego urzędowego odpisu;
 • oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, do której został przyjęty – pobierz (179 KB) pdf

Dokumenty można wysłać pocztą na adres podany poniżej lub przekazać zaufanej osobie. Nie wymagamy upoważnień.

 1. Niezwłocznie po zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Działu Kształcenia zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych w szkole doktorskiej.
 2. Jeżeli jesteś na liście osób, które dostały się do Szkoły Doktorskiej:

1) zaloguj się ponownie na konto w IRK;

2) uzupełnij pozostałe dokumenty i wydrukuj je.

3) wnieś na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie IRK (zakładka „Opłata”) opłatę za wydanie legitymacji doktoranckiej w wysokości 22,00 zł (jeżeli została zaznaczona opcja „TAK”);

7 krok – Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

Po zweryfikowaniu złożonych dokumentów zostanie ogłoszona lista osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: na stronie www.asp.gda.pl /Szkoła Doktorska/Rekrutacja.

8 krok -Decyzja

 1. Zgodnie z art. 200 ust.4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 r. poz.478 ze zm.) przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w drodze wpisu na listę doktorantów.
 2. 200 ust.5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 r. poz.478 ze zm.)Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 3. Jeżeli dopełniłeś wszystkich formalności i jesteś na liście osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej oczekuj na przesłane pocztą skierowanie na obowiązkowe badanie lekarskie.

Adres wysyłki dokumentów:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

Z dopiskiem: Szkoła Doktorska/Rekrutacja