Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Wskazówki

Wskazówki dotyczące przygotowania Projektu Indywidualnego Planu Badawczego

Opis podstawowych cech „Indywidualnego Projektu Badawczego” prezentowanych podczas postępowania kwalifikacyjnego do Szkoły Doktorskiej ASP w Gdańsku

 

Uwaga!
Poniższe wskazówki są zaleceniami nie mają charakteru oficjalnych wymogów.

 

  1. Projekt Indywidualnego Planu Badawczego to dobrze uzasadniona, poparta argumentami propozycja badań artystycznych lub projektowych lub artystyczno-projektowych, opatrzona jednoznacznie brzmiącym tytułem, odzwierciedlającym podejmowaną problematykę.
  2. Przygotowanym do prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej materiałom ikonograficznym towarzyszyć powinna stosowna argumentacja. Może ona mieć charakter :
  • analityczno-racjonalny – wykorzystujący analizę używanych terminów i pojęć;
  • perswazyjno-retoryczny – logicznie spójnego wywodu, manifestacji stanowiska artystycznego;
  • poetycki – jako swobodna, literacka ekspresja idei;
  • empiryczny- poparty wskazaniem konkretnych, wybranych przykładów lub kompilacyjny, czyli o charakterze łączącym powyższe formy.
  1. Ze względu na przejrzystość lektury i czytelność treści opis powinien mieć formę opartą na krótkich, jasnych hasłach ujętych w punktach i podpunktach, o objętości od 3 do 5 stron znormalizowanego tekstu (5400-9000 znaków ze spacjami).
  2. Konspekt przedstawiony poniżej zawiera sugerowane treści, które mogą budować strukturę „Projektu Indywidualnego Planu Badawczego":

1) Roboczy tytuł rozprawy doktorskiej,

2) Cele artystyczne, poznawcze i teoretyczne planowanych badań,

3) Określenie zakresu poszukiwań twórczych i teoretycznych,

4) Sformułowanie oryginalnego zagadnienia (problemu) artystycznego lub projektowego lub artystyczno-projektowego poprzez postawienie pytania naukowego – jaki problem badawczy kandydat podejmuje się rozwiązać; tezy lub jaką hipotezę spróbuje zweryfikować,

5) Określenie głównej dziedziny badań artystycznych oraz dziedzin pobocznych, z którymi projekt pozostawać będzie w merytorycznym związku,

6) Motywy wyboru problematyki badawczej – sprawozdanie opisujące dotychczasowe działania i poszukiwania zarówno artystyczne jak i teoretyczne, stanowiące podstawę zgłaszanego artystycznego projektu badawczego, które przemawiają za podjęciem studiów doktoranckich.

7) Realizacje i teorie będące punktem odniesienia dla własnych poszukiwań,

8) Istniejący stan wiedzy w zakresie badań (jakie badania prowadzono dotychczas, aby rozwiązać problem sygnalizowany w tytule pracy, jakie osiągnięto wyniki, jaką lukę może zapełnić zrealizowane rozwiązanie artystyczne lub projektowe, jaki będzie oryginalny wkład prezentowanego rozwiązania problemu do dorobku dyscypliny sztuki plastyczne,

9) Metodologia badań – omówienie drogi udowodnienia postawionej tezy oraz przedstawienie narzędzi badawczych pomocnych w realizacji badań,

10) Krótka informacja o planowanej współpracy interpersonalnej, interdyscyplinarnej i instytucjonalnej, z uwzględnieniem konsultacji zewnętrznych (z wymienieniem zarówno instytucji jak i osób) w tym imię i nazwisko promotorki/promotora,

11) Struktura planowanej rozprawy – określenie charakteru i zakresu pracy,

12) Podstawowa literatura wykorzystana w rozprawie – bibliografia.