Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Architektura Przestrzeni Kulturowych II stopnia, studia stacjonarne

01.06.2021

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

02.07.2021 Godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

02.07.2021

Ostateczny termin dokonania opłaty egzaminacyjnej

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w  teczce/portfolio – pobierz (13 KB) docx

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu  zadań egzaminacyjnych – pobierz (15 KB) docx

4. Instrukcja użytkowania komunikatora – pobierz (130 KB) pdf

I  ETAP  -  ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PRZEGLĄD I OCENA PORTFOLIO I LISTU MOTYWACYJNEGO

05-06.07.2021

I. PRZESŁANIE PORTFOLIO  I  LISTU MOTYWACYJNEGO – WERYFIKACJA FORMALNA NADESŁANEJ DOKUMENTACJI.

Warunkiem przystąpienia do rozmowy i przeglądu jest przesłanie przez kandydata /kandydatkę wymaganych dokumentów, listu motywacyjnego oraz portfolio, potwierdzającego warsztatowe umiejętności plastyczne i projektowe oraz zainteresowanie kandydata/kandydatki zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą sztuką, w tym architekturą, krajobrazem lub miastem.

Wymagane dokumenty, list motywacyjny oraz portfolio należy przesłać w formie elektronicznej na adres: apk.2st.2021@asp.gda.pl

Termin nadsyłania:

Od  05.07.2021 od godziny 8.00 do 06.07.2021 do godziny 20.00

(po godzinie 20.00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Wymagana dokumentacja powinna zawierać:

  1. Portfolio powinno mieć zwartą formę oraz powinno prezentować autorskie osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata/kandydatki, na przykład: prace rysunkowe, graficzne, fotografie (obrazy obiektów, miejsc, ludzi itp.), prace malarskie, rzeźbiarskie, koncepcje projektowe, dokumentację ilustracyjną pracy licencjackiej projektowej lub/i artystycznej. Dodatkowym atutem będzie załączenie do portfolio koncepcji projektowych dotyczących przestrzeni kulturowych, w tym przestrzeni miejskich.
    W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego (np. w ramach studiów I stopnia) wymagane jest opisanie ilustracji, w tym podanie imienia i nazwiska prowadzącego projekt, informacji o roku studiów, na którym praca powstała oraz krótkiego objaśnienia idei, celu lub szczególnych cech pracy. Wszystkie dokumenty składające się na portfolio powinny być przygotowane w wersji cyfrowej w postaci wielostronicowego pliku PDF, (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania).
  2. List motywacyjny, ma być autorskim tekstem, powinien wyjaśniać powody kandydata/kandydatki do podjęcia studiów magisterskich na kierunku Architektura Przestrzeni Kulturowych.
    Tekst powinien być przygotowany w języku polskim oraz nie powinien być   krótszy niż 4000 i dłuższy niż 6000 znaków typograficznych (ze spacjami).
  3. Oświadczenie skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia samodzielnym przygotowaniu listu motywacyjnego oraz wykonaniu prac zawartych w portfolio  bez naruszenia dóbr osób  trzecich (plik do pobrania).
  4. Potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej.

Wymagane portfolio, list i dokumenty należy wysłać w jednej wiadomości e-mail jako jeden załącznik opisany imieniem i nazwiskiem na adres: apk.2st.2021@asp.gda.pl

Maksymalna, łączna wielkość załącznika  to 25 MB.

Nadesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać wiadomości kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana  zawartość tylko pierwszej  wiadomości  nadesłanej przez kandydata/kandydatkę.  

07.07.2021

Godzina 15:00

 OGŁOSZENIE LISTY OSÓB SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE, ZAKWALIFIKOWANYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ – godzina 15:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej

Miejsce strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta e-mail kandydatów/kandydatek podanych podczas rejestracji informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00  czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z apk.2st.2021@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny  18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

08-09.07.2021

II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PRZEGLĄD I OCENA PORTFOLIO I LISTU MOTYWACYJNEGO

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na bazie przeglądu prac zawartych w portfolio oraz treści listu motywacyjnego. Celem rozmowy jest sprawdzenie predyspozycji kandydata/kandydatki do podjęcia studiów artystycznych II stopnia w dziedzinie sztuki w zakresie sztuk projektowych związanych z kształtowaniem przestrzeni kulturowych, w tym przestrzeni miejskich.

Ocenie podlegają wszystkie elementy egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna, portfolio, list motywacyjny.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz  stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zdanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

12.07.2021

Godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMIÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego elementu egzaminu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

13 – 19.07.2021

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia.

Na podstawie Uchwały nr 8/2021 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 kwietnia 2021 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 wynosi 10 osób.