Rekrutacja 2024

Laureaci i Finaliści Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego

Wszelkie informacje dla Laureatów i Finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego określa – Uchwała nr 15/2023 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku laureatów i finalistów Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego – III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego (OPP), w latach akademickich: 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030

Uchwała Senatu nr 15/2023 – przejdź do strony

Zwolnienie z egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie, przysługuje wyłącznie laureatom i finalistom Olimpiady Artystycznej stopnia centralnego, III etapu Ogólnopolskiego Przeglądu Plastycznego.

Kandydaci mają do wyboru jeden z trzech następujących kierunków: Malarstwo, Grafika lub Rzeźba.

Kandydaci spełniający powyższe kryterium otrzymują maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wybrany kierunek artystyczny.

Z uprawnienia tego laureaci i finaliści OPP skorzystać mogą jedynie raz i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Podstawą do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu jest dyplom wydany przez organizatora OPP, potwierdzający zajęte przez danego kandydata miejsce w przeglądzie.

Kandydaci zobowiązani są do zarejestrowania się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK), przesłania skanu dyplomy OPP do Biura Rekrutacji wybranego kierunku oraz dokonania wszystkich innych niezbędnych czynności jak również złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Kandydaci, o których mowa zwolnieni są z opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.