Rekrutacja 2023

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2023 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rezygnacje i procedura odwoławcza

Rezygnacje:

  1. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z podjęcia studiów zobowiązani są niezwłocznie poinformować Wydziałową Komisję Rekrutacyjną o rezygnacji z podjęcia studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zawiadomienie o rezygnacji należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub wysłać pocztą na adres Biura Rekrutacji.
  1. Kandydaci, którzy chcą zrezygnować z przystąpienia do egzaminu wstępnego winni złożyć oświadczenie wysłane pocztą na adres Biura Rekrutacji lub w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia na adres: sok.aiw@asp.gda.pl minimum na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem I etapu egzaminu wstępnego

Procedura Odwoławcza:

  • Formularz odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – pobierz (144 KB) docx
  • Formularz wniosku do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy (dotyczy decyzji dla cudzoziemców wydanych przez Rektora) – pobierz (144 KB) docx

Na podstawie art. 70 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2020 r., poz. 85). Uczelnia ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia. Uczelnia ustala również, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia na studia.

  1. Po zakończeniu etapu składania dokumentów komisja rekrutacyjna na wydziale ogłasza listę osób przyjętych na dany kierunek studiów. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje o nieprzyjęciu na studia wysyłane są do Kandydatów za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres korespondencyjny wskazany w systemie IRK podczas rejestracji.
  2. W przypadku naruszenia przez komisję rekrutacyjną przepisów prawa w toku postępowania administracyjnego Kandydat ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy). Odwołanie (lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) w formie pisemnej składa się osobiście lub przesyła pocztą/kurierem na adres: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Targ Węglowy 6, pok. 101, 80-836 Gdańsk. W piśmie należy umieścić imię i nazwisko wnoszącego, adres oraz żądanie, a także wskazać decyzję, którą zaskarżamy (decyzja z dnia ………… o numerze …………).
  3. Odwołania od decyzji o nieprzyjęciu na studia rozpatrywane są przez Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, działającego poprzez organ wskazany w statucie za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, który wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu, który wydaje decyzję na piśmie i przesyła ją na adres korespondencyjny wskazany przez Kandydata w odwołaniu.
  4. Od decyzji Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w terminie do 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwaga:

Przyjęcie na studia nie może nastąpić na podstawie podania lub prośby kierowanej do Uczelni (bez względu na okoliczności wskazane w takim podaniu). Uczelnia nie może przyjąć Kandydata na studia z pominięciem obowiązujących przepisów prawnych.