Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Harmonogram

Fotografia, studia I stopnia

01.06.2022

 

Termin rozpoczęcia rejestracji w IRK

Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji (wysyłka zadań, teczek, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

20.06.2022 godzina 15:00

Zakończenie Rejestracji w IRK

20.06.2022

Ostateczny termin dokonania opłaty

 

Instrukcje i pliki do pobrania:

1. Instrukcja przygotowania wielostronicowego pliku PDF – pobierz (431 KB) pdf 

2. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w teczce/portfolio – pobierz (14 KB) doc

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych – pobierz (18 KB) docx

21 – 23.06.2022

 

ETAP I – PRZESŁANIE PORTFOLIO wraz z wymaganymi dokumentami.

Obowiązkiem kandydata/kandydatki jest przesłanie w określonym czasie portfolio wraz z dokumentami w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza:

https://forms.gle/KSU8Z3DQhkWoxd7S9

Termin nadsyłania portfolio: od 21.06.2022 do 23.06.2022 do godziny 20.00

(po godzinie 20:00 przesłanie plików będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Portfolio wraz z dokumentami powinno zawierać:

1. Prace fotograficzne własnego autorstwa w formie oznaczonych cykli lub zdjęć pojedynczych  (min.10- maks. 20),

oraz dodatkowo może zawierać :

  • rysunek (min.3 – maks.5),
  • malarstwo (min.3 – maks.5),  oraz
  • dokumentację w innych mediach, np. performance, instalacja, rzeźba (min. 3 – maks. 5)

Łącznie ilość prac w portfolio nie powinna być większa niż 40 i mniejsza niż 16 prac.

2. Oświadczenie – skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac zawartych w Portfolio bez naruszenia dóbr osób trzecich (plik do pobrania).

3. Potwierdzenie opłaty egzaminacyjnej

Wymagania formalne dotyczące portfolio:

1. Prace z fotografii, rysunku, malarstwa, oraz dokumentację fotograficzną prac zrealizowanych w innych mediach (m.in. instalacja, rzeźba, performance, grafika warsztatowa, grafika komputerowa) należy przygotować jako wielostronicowy plik PDF, o nazwie: nazwisko_imię_PORTFOLIO np. Kowalski_Jan_PORTFOLIO (instrukcja przygotowania pliku pdf do pobrania). Prosimy o podpisanie poszczególnych prac w portfolio wg wzoru:

a. nazwisko i imię

b. liczba porządkowa

c. tytuł pracy

d. rok powstania

e. wymiary oryginału w cm (w przypadku prac fotograficznych, malarskich, rysunkowych i graficznych)

f. technika wykonania

(np.: Kowalski_Jan_01_Autoportret_2022_100x70_Rysunek)

Portfolio (PDF) z wymaganymi dokumentami należy załączyć do wypełnionego formularza znajdującego się pod linkiem:

https://forms.gle/KSU8Z3DQhkWoxd7S9

Maksymalna wielkość pliku PDF z portfolio to 50 MB.

Pytania prosimy kierować pod adres:

fotografia.1st.2022@asp.gda.pl

Nadesłanie niekompletnego lub niezgodnego z wymaganiami portfolio, brak wymaganych dokumentów dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych.

UWAGA: Portfolio z dokumentami przesłane za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać poszczególnych formularzy kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę.

27.06.2022
godzina 09:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU godzina 09:00

Warunkiem zakwalifikowania do II etapu postepowania rekrutacyjnego jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego dla I etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zostały zakwalifikowane do II etapu egzaminu wstępnego.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

28 – 29.06. 2022

ETAP II -część I – EGZAMIN KIERUNKOWY

Egzamin polega na zrealizowaniu serii zdjęć. W zakres egzaminu wchodzi wykonanie serii zdjęć na zadany temat oraz przesłanie wymaganej dokumentacji w czasie 24 godzin.

1. Zadanie fotograficzne: wykonanie zdjęć w formie narracji na zadane tematy do wyboru.

Wymagania: min. 3 – maks. 6 zdjęć, dopuszczalne wykonanie dwóch tematów w formie tryptyków.

Tematy zadań oraz szczegółowe wymagania zostaną udostępnione kandydatom/kandydatkom na stronie internetowej www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja >Zadania egzaminacyjne – przejdź do strony

Publikacja tematów zadań: 28.06.2022 godzina 09:00

TERMIN NADSYŁANIA DOKUMENTACJI ZREALIZOWANYCH ZADAŃ:

Czas na wykonanie zadań i przesłanie dokumentacji 24 godziny, tj. do: 29.06. 2022 do godziny 09:00

Dokumentację wraz z oświadczeniem należy załączyć do formularza znajdującego się pod linkiem:

https://forms.gle/FvhH7ryeqX8iD6Qk8

(po godzinie 09:00 przesłanie dokumentacji będzie niemożliwe, prosimy nie czekać do ostatniej chwili)

Pytania prosimy kierować pod adres:

fotografia.1st.2022@asp.gda.pl

Wymagania formalne dla przesłanej dokumentacji zadań egzaminacyjnych:

4. Plik z zadaniem fotograficznym (zdjęcia złączamy ze sobą w wielostronicowym pliku PDF o nazwie: nazwisko_imię_FOTOGRAFIA_EGZAMIN np. Kowalski_Jan_FOTOGRAFIA_EGZAMIN (instrukcja przygotowania pliku PDF do pobrania) Maks. rozmiar PDF 50MB.

5. Do przesłanej dokumentacji należy dołączyć skan lub zdjęcie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac egzaminacyjnych bez naruszenia dóbr osób trzecich, (plik do pobrania).

Zadanie fotograficzne należy należy przesłać za pośrednictwem formularza on-line:

https://forms.gle/FvhH7ryeqX8iD6Qk8

Formularz umożliwia ładowanie i przesyłanie plików bezpośrednio z komputera kandydata/ kandydatki. Aby wypełnić i wysłać formularz kandydat/kandydatka musi posiadać lub założyć konto mailowe w serwisie Gmail.

Przesłanie niekompletnej dokumentacji dyskwalifikuje kandydata/kandydatkę z udziału w egzaminach wstępnych

UWAGA: Dokumentacja przesłana za pomocą odnośnika do Dysku Google, WeTransfer, YouTube lub innej strony do przesyłania dużej ilości danych nie będzie podlegać ocenie.

Dokumentacja przesłana po przekroczeniu wyznaczonego terminu nadesłania nie będzie podlegać ocenie.

Prosimy nie wysyłać formularzy kilkukrotnie, przy ocenie pod uwagę będzie brana zawartość tylko pierwszego formularza nadesłanego przez kandydata/kandydatkę. 

 

II ETAP – część II ROZMOWA KWALIFIKACYJNA POŁĄCZONA Z PREZENTACJĄ INDYWIDUALNIE WYKONANYCH PRAC (PORTFOLIO) WYKAZUJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZDOLNOŚCI ARTYSTYCZNE KANDYDATA/KANDYDATKI.

01.07.2022
godzina 15:00

Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej: godzina: 15:00

Ogłoszenie harmonogramu rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce: strona internetowa: www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

(Przesłanie na konta kandydatów/kandydatek informacji o godzinie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej do godziny 17:00.)

Osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do sprawdzenia do godziny 18:00 czy otrzymały link do rozmowy. W przypadku gdy nie otrzymały e-maila, proszone są o kontakt z fotografia.1st.2022@asp.gda.pl za pomocą komunikatora w IRK do godziny 18:30. Powtórna wiadomość e-mail zostanie wysłana do godziny 19:30.

04.07.2022

Ocena rozmowy kwalifikacyjnej oraz prac zawartych w Portfolio ma charakter konkursowy i przeprowadzana jest z zastosowaniem systemu punktowego.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywały się od godz. 9:00 wg ustalonego harmonogramu.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć prac kandydata/kandydatki przesłanych w portfolio drogą elektroniczną oraz zadań z egzaminu kierunkowego. Będzie miała na celu zapoznanie się z sylwetką kandydata/kandydatki, z jego/jej predyspozycjami i doświadczeniem artystycznym oraz zainteresowaniami z zakresu intermediów, fotografii oraz szeroko pojętej kultury i sztuki.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana będzie przez Komisję w formie zdalnej poprzez aplikację Google Meet. Forma ta wymaga od kandydata/ kandydatki dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie rozmowy audio-wizualnej oraz stabilnego łącza internetowego. W trakcie rozmowy powinno być możliwe sprawdzenie tożsamości kandydata/kandydatki poprzez zadanie pytań w oparciu o dane osobowe wprowadzone do IRK.

Przewidywany czas rozmowy kwalifikacyjnej wynosi ok. 20 minut.

06.07.2022

godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW II ETAPU  godzina 15:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINÓW

Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny w procesie postępowania rekrutacyjnego online jest uzyskanie przez kandydata/kandydatkę wymaganego minimum punktowego z każdego etapu.

Ogłoszenie listy osób, które zdały egzamin i zmieściły się w limicie przyjęć na I rok studiów.

Miejsce: strona internetowa www.asp.gda.pl w dziale Rekrutacja > Wyniki

07 – 13.07.2022

 

Składanie dokumentów

Oryginalne dokumenty należy przesłać kurierem bądź pocztą na poniższy adres – liczy się data dostarczenia przesyłki na Uczelnię, a nie data stempla pocztowego.

Oryginalne dokumenty można też dostarczyć od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

Adres: Wielka Zbrojownia, Targ Węglowy 6, Gdańsk 80-836

Dział Kształcenia, Biuro Rekrutacji, pok. 210

Uwaga! W przypadku dużej ilości kandydatów godzina ogłoszenia wyników poszczególnych etapów może ulec zmianie. Przepraszamy za związane z tym utrudnienia

Zgodnie z Uchwałą Senatu nr 11/2022 z dnia 27.04.2022 r. limit przyjęć na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 10 osób.