Rekrutacja 2024

Cudzoziemcy oraz świadectwa i dyplomy zagraniczne

All courses at the Academy of Fine Arts in Gdańsk are conducted in Polish.

To apply for admission to Bachelor's degree studies (first cycle studies) and Master's degree studies (long-cycle studies), it is enough to pass the maturity exam – a matriculation certificate with a positive result. The items and the number of points obtained are not taken into account. Only the results obtained during the entrance exams decide about admission to studies.

Master degree studies (second-cycle studies) are intended for candidates with higher education (diploma of completion of first-cycle studies, long cycle studies), regardless of the completed field of study.

 

Wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na zasadach odpłatności – tabela opłat – przejdź na stronę

 

Kandydaci na studia :

 1. nie posiadający obywatelstwa polskiego,
 2. oraz posiadający dokumenty wydane za granicą uprawniające do wstępu na studia,

mają obowiązek skontaktować się z  Biurem Rekrutacji: sok.wzornictwo@asp.gda.pl najpóźniej w  dniu dokonania rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), celem dokładnej weryfikacji posiadanych dokumentów i potwierdzenia ścieżki rekrutacji.

 

Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy. 

Kandydaci z zagranicy (osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa) mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

 • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
 • decyzji ministra;
 • decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
 • decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
 • decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

Opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Wysokość opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących studia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na zasadach odpłatności – tabela opłat – przejdź na stronę

 

Od osób posiadających jeden ze wskazanych poniżej dokumentów, nie będą pobierane opłaty za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim:

 1. decyzja dyrektora NAWA o przyznaniu stypendium,
 2. potwierdzenie statusu cudzoziemca, o którym mowa w art. 324 ust. 2 pkt. 1-4, 6, 7 (Dz. U. z 2023 r. poz. 742):
 • posiadacze ważnej Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  wymagane dokumenty: Karta Polaka lub decyzja w sprawie wydania Karty Polaka lub decyzja stwierdzająca polskie pochodzenie;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały
  wymagane dokumenty:karta pobytu lub decyzja w sprawie przyznania pobytu stałego;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP
  wymagane dokumenty:karta pobytu i decyzja w sprawie nadania statusu uchodźcy;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP
  wymagane dokumenty:karta pobytu i decyzja o udzieleniu ochrony czasowej;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
  wymagane dokumenty:  karta pobytu i decyzja o udzieleniu ochrony uzupełniającej;
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  wymagane dokumenty: karta pobytu i decyzja o pozwoleniu na pobyt;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 519 z późn. zm);
  Wymagane dokumenty:  karta pobytu i decyzja w sprawie przyznania pobytu czasowego;
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin*, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  wymagane dokumenty:  paszport (obywatele UE, EFTA, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej), paszport lub akty stanu cywilnego (członkowie rodzin);
 • cudzoziemcy będący małżonkiem, wstępnym (rodzicem, dziadkiem, babką, pradziadkiem, prababką) lub zstępnym (dzieckiem, wnukiem, wnuczką, prawnukiem i prawnuczką) obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  wymagane dokumenty:  akty stanu cywilnego.

   *Za członka rodziny uznaje się cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:

  – małżonka obywatela UE,

  – bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

  – bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

 1. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – przejdź na stronę.

Uwaga: osoby wymienione powyżej nie są zwolnione z opłat za powtarzanie przedmiotów oraz zajęć nieobjętych programem studiów.

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, poza wymienionymi poniżej dokumentami wymaganymi od osób zakwalifikowanych na studia, mają dodatkowo obowiązek dostarczenia do Biura Rekrutacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie B2.

Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego stanowią:

 1. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo  w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
 2. certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydane na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 326 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dyplom potwierdzający ukończenie studiów wydany przez zagraniczną uczelnię nie potwierdza posiadania w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenia na określonym poziomie studiów ani nie daje uprawnień do kontynuacji studiów drugiego stopnia, jeżeli instytucja, która go wydała, lub instytucja, w której było prowadzone kształcenie nie działa w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa ta instytucja, w dniu wydania dyplomu nie była akredytowaną uczelnią lub realizowała program studiów nieposiadający akredytacji, a także jeśli program studiów albo jego część realizowano niezgodnie z przepisami państwa, w którym było prowadzone kształcenie),  lub
 4. zaświadczenie wydane przez ASP potwierdzające, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. Potwierdzenie następuje w drodze egzaminu ustnego z języka polskiego przeprowadzonego w tracie egzaminów wstępnych przez uprawnionego lektora.

***W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego. W tym celu kandydat zobowiązany jest – w momencie rejestracji w IRK skontaktować się z Biurem Rekrutacji właściwym dla wybranego przez kandydata kierunku studiów.

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie:

 1. ankieta osobowa kandydata, wygenerowana i wydrukowana z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisana;
 2. oświadczenie o polskim adresie do doręczeń - pobierz (135 KB) docx
 3. oświadczenie w zakresie wskazania osoby do kontaktu – pobierz (137 KB) docx
 4. poświadczona przez notariusza lub uczelnię kserokopia (oryginał do wglądu) świadectwa dojrzałości/świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów wyższych wraz z poświadczeniem w formie apostille **  lub legalizacji ***;
 5. W przypadku zdawania w bieżącym roku matury międzynarodowej lub matury europejskiej należy złożyć zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej lub matury europejskiej kwalifikujące do wydania dyplomu. Kopię dyplomu (oryginał do wglądu) należy złożyć w Biurze Rekrutacji nie później niż 1 października bieżącego roku, a w przypadku rekrutacji kończących się po tym dniu, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy osób przyjętych;
 6. tłumaczenie świadectwa wraz oraz apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 7. decyzja kuratora oświaty w sprawie uznania wykształcenia uznanego za granicą,
 8. kopia jednego z dokumentów wymienionych poniżej – w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – poświadczona przez ASP w Gdańsku lub notariusza
  • Karty Polaka;
  • karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały),
  • decyzji w sprawie polskiego pochodzenia,
  • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny) – pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski,
  • certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1;

9. oświadczenie cudzoziemca o stopniu znajomości języka polskiego – do pobrania z zakładki Dokumenty w systemie IRK;

10. oświadczenie cudzoziemca o wyborze zasad ubiegania się o przyjęcie na studia – do pobrania z zakładki Dokumenty w systemie IRK.

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia:

 1. ankieta osobowa kandydata, wygenerowana i wydrukowana z panelu IRK oraz własnoręcznie podpisana;
 2. oświadczenie o polskim adresie do doręczeń - pobierz (135 KB) docx
 3. oświadczenie w zakresie wskazania osoby do kontaktu – pobierz (137 KB) docx
 4. poświadczona przez notariusza lub uczelnię kserokopia (oryginał do wglądu) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Dyplom musi być opatrzony poświadczeniem w formie apostlle **lub legalizacji***;
 5. nostryfikacja dyplomu (nostryfikacji nie wymagają dyplomy uznane na podstawie umów międzynarodowych oraz dyplomy uznawane na podstawie art. 326 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r. poz. 742);
 6. tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz apostile na język polski przez tłumacza przysięgłego;
 7. kopia jednego z dokumentów wymienionych poniżej – w przypadku obywateli krajów nienależących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – poświadczona przez ASP w Gdańsku lub notariusza:
  • Karty Polaka;
  • karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały);
  • decyzji w sprawie polskiego pochodzenia;
  • dokumentu potwierdzającego rodzaj i stopień pokrewieństwa z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej (małżonek/wstępny/zstępny) – pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski;
  • certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – co najmniej na poziomie C1.

8. oświadczenie cudzoziemca o stopniu znajomości języka polskiego – do pobrania z zakładki Dokumenty w systemie IRK;

9. oświadczenie cudzoziemca o wyborze zasad ubiegania się o przyjęcie na studia – do pobrania z zakładki Dokumenty w systemie IRK.

Dokumenty zagraniczne: uwierzytelnienie (apostille lub legalizacja)

Każde świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski musi być uwierzytelnione, to znaczy opatrzone apostille lub zalegalizowane w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane.

**Apostille jest poświadczeniem, na podstawie którego dokumenty urzędowe (m.in. świadectwa i dyplomy) wydane na terytorium jednego państwa są uznawane za legalne na terytorium innego państwa. Dotyczy państw, które przyjęły konwencję Haską znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Apostille uzyskuje się w kraju, który wydał dokument.

Lista państw  objętych konwencją i instytucji wydających apostille znajduje się na stronie Konwencji Haskiej – przejdź na stronę.

***Legalizacja to potwierdzenie autentyczności dokumentu (np. świadectwa lub dyplomu) wydanego w innym państwie. Legalizacja jest wymagana w stosunku do dokumentów pochodzących z krajów, które nie przyjęły konwencji haskiej i w związku z tym wydanie do nich apostille nie jest możliwe. Legalizacji dokumentów dokonuje zwykle polski konsul w kraju, gdzie wydano dokument.

 

Z wymogu uzyskania uwierzytelnienia zwolnione są: dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Dokumenty zagraniczne: uznawanie wykształcenia

Świadectwa oraz inne dokumenty potwierdzające uzyskanie wykształcenia w zagranicznych systemach oświaty mogą być w Polsce uznane z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego.

Baza danych Kwalifikator umożliwia sprawdzenie ogólnych informacji na temat uprawnień posiadacza zagranicznego dyplomu i świadectwa, w tym możliwość podjęcia studiów w Polsce: przejdź na stronę – KWALIFIKATOR

Dokumenty dotyczące wykształcenia: studia I stopnia i studia jednolite magisterskie:

Poniżej wymienione są dokumenty uznawane z mocy prawa – co oznacza, że nie wymagają poświadczania przez polskie instytucje lub urzędy:

 • Świadectwa ukończenia szkół średnich i dyplomy maturalne uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dokumenty muszą spełniać łącznie dwa warunki:
  1. uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz
  2. zostać wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.


Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).
 • Dokumenty objęte umowami międzynarodowymi – świadectwa wydane w państwach, z którymi Polska podpisała umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia. Lista państw – przejdź na stronę umowy dwustronne oraz umowy wielostronne

Uwaga kandydaci z Białorusi! Od 3.11.2023 r. straciła moc umowa między Polską a Białorusią o uznawaniu wykształcenia. Obowiązuje uzyskanie decyzji kuratora oświaty w sprawie uznania świadectwa.

 

W przypadku, gdy kandydat na studia posiada świadectwo niepodlegające żadnej z powyższych kategorii, musi uzyskać decyzję o uznaniu świadectwa zagranicznego przez polskiego kuratora oświaty:

 • Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni.
 • Adresy kuratoriów oświaty: Lista kuratoriów – przejdź na stronę; Kuratorium Oświaty w Gdańsku – przejdź na stronę.

Dokumenty dotyczące wykształcenia: studia II stopnia

Dyplom uzyskany za granicą daje w Polsce prawo do ubiegania się o wstęp na studia drugiego stopnia, jeżeli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • uprawnia bezpośrednio do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania, lub
 • został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem na podstawie umów międzynarodowych o uznawaniu wykształcenia – przejdź na stronę umowy dwustronne, umowy wielostronne lub
 • został uznany za równoważny z polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji.

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność. 

Tłumaczenie

Świadectwa i dyplomy sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone wraz z apostille lub poświadczeniem legalizacji na język polski przez:

 • osobę wpisaną na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, lub
 • osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskie w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
 • konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub
 • akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

Jakie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przysługują cudzoziemcom przyjętym na studia?

 Wszyscy, są uprawnieni do ubiegania się o:

 1. stypendium rektora,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 5. stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną,
 6. stypendium ministra

 

Natomiast o  stypendium socjalne oraz o kredyt studencki, mogą ubiegać się osoby, które:

 1. posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowi UE,
 2. posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 3. posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 4. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 5. posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 6. są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

 

Obywatelom UE, EFTA, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin nie przysługuje stypendium socjalne.

Świadczenia, o których mowa powyżej, przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów.

Okres 12 semestrów określa łączny okres, w którym studentowi przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia dla studentów w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania. Okres 12 semestrów przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania.

 

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

- pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

- drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów;

- jednolitych magisterskich – nie dłużej niż przez 12 semestrów.

 

Minister może również przyznać cudzoziemcowi stypendium, finansowanie lub dofinansowanie do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałt na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania. Środki finansowe są wypłacane za pośrednictwem NAWA.