Stypendium dla najlepszych doktorantów

Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na podstawie wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

O przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów może ubiegać się doktorant na pierwszym roku studiów, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.

Za osiągnięcie bardzo dobrych wyników przyjmuje się uzyskanie przez doktoranta pierwszego roku studiów co najmniej 55 punktów w postepowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant na drugim i trzecim roku studiów doktoranckich, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  1. uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej potwierdzonym przez kierownika pracowni.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant na drugim i trzecim roku studiów, który uzyskał średnią arytmetyczną z przedmiotów objętych programem studiów doktoranckich wpisanych do protokołu ocen, w wysokości co najmniej 4,60 liczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz spełnił warunki zawarte powyżej.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać, oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające  osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejność w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją w Dziale Nauki pok. 133 A.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną zgodę Klauzulę informacyjną RODO – pobierz

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej przez doktoranta na więcej niż jednym kierunku – pobierz

Termin składania wniosków:

15-26.10.2018

w godzinach:

Poniedziałek: 12:00-15:00
Wtorek: 12:00-15:00
Środa: bez przyjęć
Czwartek: 12:00-15:00
Piątek: 12:00-15:00