Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może otrzymać doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. Doktorant może również otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w Sekcji Nauczania (SN) pok. 101.

Termin składania wniosków:

15–26.10.2018

w godzinach:
    
Poniedziałek: 10:00–14:00
Wtorek: 12:00–14:00
Środa: bez przyjęć
Czwartek: 10:00–14:00
Piątek: 12:00–14:00

Dokumenty niezbędne do wypełnienia wniosku:

Najważniejsze informacje dotyczące dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium socjalne znajdują się w § 4 i 5 Regulaminu ustalania i przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów.

Wzory dokumentów:

 • Załącznik nr 4. Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej przez doktoranta na więcej niż jednym kierunku – pobierz
 • Załącznik nr 5. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu w związku z uzyskaniem lub utratą dochodu – pobierz
 • Załącznik nr 6. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
 • Załącznik nr 7. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
 • Załącznik nr 8. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz + pouczenie
 • Załącznik nr 9. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
 • Załącznik nr 10. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – pobierz
 • Załącznik nr 11. Oświadczenie o aktualności wyroku alimentacyjnego – pobierz
 • Załącznik nr  12. Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – pobierz
 • Załącznik nr  13. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej – pobierz
 • Załącznik nr 14. Klauzula informacyjna RODO – pobierz