Zapomoga

Zapomogę może otrzymać doktorant, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Przez przejściowo trudną sytuację należy rozumieć w szczególności:

  1. nieszczęśliwy wypadek doktoranta, śmierć matki, ojca, macochy, ojczyma, rodzeństwa współmałżonka, dziecka doktoranta,
  2. poważną chorobę doktoranta lub chorobę bliskiego członka rodziny wymienionego w lit. a, wymagającą dłuższego leczenia lub zakupu kosztownych leków,
  3. straty poniesione na skutek pożaru lub innej klęski żywiołowej.

Wniosek stypendialny  należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami (zaświadczenie lub oświadczenie doktoranta, które ma wykazać, że w skutek zdarzenia losowego przejściowo pogorszyła się jego sytuacja materialna), należy złożyć w Sekcji Nauczania (SN) pok. A 101.

Zapomoga może być przyznana doktorantowi maksymalnie dwa razy w danym roku akademickim.

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia, które jest podstawą do uzyskania zapomogi.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną Klauzulę informacyjną RODO – pobierz

Oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej przez doktoranta na więcej niż jednym kierunku – pobierz

Poniedziałek: 10:00-14:00
Wtorek: 12:00-14:00
Środa: bez przyjęć
Czwartek: 10:00-14:00
Piątek: 12:00-14:00