Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Zapomoga

Rok akademicki 2019/2020

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

  1. nieszczęśliwy wypadek studenta, współmałżonka, dziecka, matki, ojca, rodzeństwa jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie,
  2. poważną chorobę studenta lub chorobę bliskiego członka rodziny jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie, współmałżonka lub dziecka, wymagającą dłuższego leczenia, urodzenie dziecka,
  3. straty poniesione na skutek pożaru lub innej klęski żywiołowej.

Zapomoga może zostać przyznana studentowi nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Wniosek stypendialny należy wypełnić, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami, złożyć w Dziale Kształcenia, pok. 133.

Wnioski o zapomogę można składać w godzinach:

poniedziałek 10:00-14:00
wtorek 12:00-14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00-14:00
piątek 12:00-14:00

Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie do 3 miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą do uzyskania zapomogi. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku z pominięciem wskazanego terminu.

Klauzula informacyjna RODO – pobierz

Szczegóły dotyczące przyznawania zapomogi zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 13).