Rekrutacja 2024

Stypendium Rektora

Rok akademicki 2023/2024

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się średnią ważoną ocen, nie niższą niż 4,70 w dwóch ostatnich semestrach, w których posiadał status studenta bezpośrednio poprzedzających rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium rektora.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe złożyć w dniach 23 – 27 października 2023 r. Miejsce składania wniosków: Sekcja Toku Studiów (STS) pok. 101 w Gmachu Głównym ASP.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejność w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

Wzór zaświadczenia potwierdzający osiągnięcia naukowe i artystyczne – pobierz (30 KB) docx
Do wniosku należy dołączyć:
- Klauzula informacyjna RODO – pobierz (463 KB) pdf
- Oświadczenie studenta – pobierz (548 KB) pdf

TABELA osiągnięć naukowych i artystycznych oraz wymogi dotyczące zaświadczeń dokumentujących osiągnięcia w roku akademickim 2023/2024 – pobierz (106 KB) pdf
Studenci studiów II stopnia, ukończyli studia I stopnia poza ASP w Gdańsku, muszą przedłożyć zaświadczenie poświadczone przez inną uczelnię, stanowiące załącznik nr 15 do Regulaminu Świadczeń dla studentów – pobierz (554 KB) pdf

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w STS pok. 101 w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją.
Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 8 i 9) – pobierz (400 KB) pdf