Stypendium Rektora

Rok akademicki 2020/2021

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się średnią ważoną ocen, nie niższą niż 4,70 w dwóch ostatnich semestrach, w których posiadał status studenta poprzedzających rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium rektora.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać, oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Termin złożenia dokumentów zostanie podany w najbliższym czasie.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejność w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz

TABELA osiągnięć naukowych i artystycznych w roku akademickim 2020/2021 – pobierz

Studenci studiów II stopnia, ukończyli studia I stopnia poza ASP w Gdańsku, muszą przedłożyć zaświadczenie poświadczone przez inną uczelnię, stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego regulaminu.

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją w Sekcji Toku Studiów (STS) pok. 101.

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 8 i 9 – studenci, § 10 – doktoranci).

 

Rok akademicki 2019/2020

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line, następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami złożyć w Dziale Kształcenia, Sekcja Toku Studiów pok. 101.

 

W dniach 14–22 października 2019 r. w godzinach:

poniedziałek 10:00 – 14:00
wtorek 12:00 – 14:00
środa – nieczynne
czwartek 10:00 – 14:00
piątek 12:00 – 14:00

Stypendium Rektora może otrzymywać student, który uzyskał za ostatni rok studiów wysoką średnią ocen (średnią ocen wylicza się jako średnią ważoną) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać, oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejności w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz

TABELA osiągnięć naukowych i artystycznych w roku akademickim 2019/2020 – pobierz

Studenci studiów II stopnia, którzy ukończyli studia I stopnia poza ASP w Gdańsku, muszą przedłożyć zaświadczenie poświadczone przez inną uczelnię, stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego regulaminu.

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją w Sekcji Toku Studiów (STS) pok. 101.

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 8 i 9 – studenci, §10 – doktoranci).