Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Stypendium Rektora

Rok akademicki 2021/2022

Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się średnią ważoną ocen, nie niższą niż 4,70 w dwóch ostatnich semestrach, w których posiadał status studenta poprzedzających rok akademicki, na który ma zostać przyznane stypendium rektora.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać i wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe złożyć w dniach na 18 – 22 października 2021 r. Szczegóły dotyczące miejsca składania dokumentów zostaną podane wkrótce.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejność w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

Wymagania dotyczące zaświadczeń oraz wzór – pobierz (35 KB) doc

Do wniosku należy dołączyć:
- podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz (36,0 KB) doc
- oświadczenie studenta – pobierz (533 KB) pdf

 

TABELA osiągnięć naukowych i artystycznych w roku akademickim 2021/2022 – pobierz (100 KB) pdf

Studenci studiów II stopnia, ukończyli studia I stopnia poza ASP w Gdańsku, muszą przedłożyć zaświadczenie poświadczone przez inną uczelnię, stanowiące załącznik nr 15 do Regulaminu Świadczeń dla studentów.

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją w Sekcji Toku Studiów (STS) pok. 101.

Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie świadczeń dla studentów (§ 8 i 9 – studenci).