Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za ostatni rok studiów wysoką średnią ocen (średnią ocen wylicza się jako średnią ważoną) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Wniosek stypendialny należy wypełnić on-line następnie sprawdzić, wydrukować, podpisać, oraz dołączyć do niego odpowiednie dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe i artystyczne.

Załączniki powinny być ponumerowane i ułożone w takiej samej kolejność w jakiej zostały wymienione w tabeli osiągnięć we wniosku.

Do wniosku należy dołożyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO – pobierz

TABELA osiągnięć naukowych i artystycznych w roku akademickim 2018/2019

Studenci studiów II stopnia, ukończyli studia I stopnia poza ASP w Gdańsku, muszą przedłożyć zaświadczenie poświadczone przez inną uczelnię, stanowiące załącznik nr 14 do niniejszego regulaminu.

W/w wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w przeźroczystej koszulce na dokumenty lub w skoroszycie z perforacją w Sekcji Toku Studiów (STS) pok. 101.

Nabór wniosków zakończył się.