Niezbędnik dyplomanta

Kalendarz roku akademickiego 2017/2018 – pobierz

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności, a także opublikowanymi  na stronie internetowej standardami uczelnianymi określającymi wymagania edytorskie oraz niezbędne załączniki konieczne do złożenia pracy. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym (wzór oświadczenia)
Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Wydział odpowiednio w październiku (dyplomy magisterskie) i w lutym (dyplomy licencjackie).

II. Deklaracja dyplomowa

Do końca miesiąca lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej tematu pracy dyplomowej, imienia, nazwiska promotora/opiekunów oraz ewentualnych konsultantów powołanych przez Radę Wydziału. Następnie tematy prac dyplomowych licencjackich jak i magisterskich podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.

III. Praca dyplomowa

Praca dyplomowa licencjacka jaki i magisterska musi zostać wykonana samodzielnie, spełniać kryteria wymienione poniżej. 

1. Dyplom licencjacki:
W skład pracy dyplomowej licencjackiej wchodzą następujące części:

A. Projekt związany z kierunkiem studiów, którego zakres określa promotor  w porozumieniu z dyplomantką lub dyplomantem.
B. Część pisemna będąca formą opisu projektu zawierająca cel, strategię osiągnięcia celu oraz wnioski.
Praca pisemna – min. 12 tys., max. 18 tys. znaków w formacie doc. i pdf 
C. Portfolio –  format – A4

•    portfolio powinno zawierać wybrane prace powstałe podczas toku studiów
•    ewentualnie, wybrane prace będą efektem aktywności własnej dyplomanta.

D. Publiczna prezentacja projektu (obrona)

Projekt, praca pisemna oraz prezentacja projektu (obrona) podlegają ocenie w trakcie egzaminu dyplomowego, portfolio jest wymaganym elementem podczas egzaminu dyplomowego dokumentującym przebieg studiów i nie podlega ocenie.

2. Dyplom magisterski:
W skład pracy dyplomowej magisterskiej wchodzą następujące części:

A. Projekt związany z kierunkiem studiów, którego zakres ustala dyplomant/dyplomantka w porozumieniu z promotorem.

B. Część pisemna, która powinna zawierać rozstrzygnięcie teoretycznego zagadnienia powiązanego z tematem projektu dyplomowego lub w szczególnym przypadku być pogłębionym opisem kontekstu projektu. Powinna ona prezentować ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 
Praca pisemna – min. 20 tys. znaków w formacie doc. i pdf

C. Publiczna prezentacja projektu (obrona)

Projekt, praca pisemna oraz prezentacja projektu (obrona) podlegają ocenie w trakcie egzaminu dyplomowego.

IV. Praca pisemna  

Wytyczne edytorskie (Zasady przygotowania pisemnej pracy dyplomowej)załącznik do Zarządzenia Rektora nr 27/2018 oraz załącznik do Zarządzenia Rektora nr 54/2017.
Uwaga należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.
 
1. Praca pisemna powinna być ułożona następująco: 

a) strona tytułowa
- licencjacka (strona tytułowa),
- magisterska (strona tytułowa),

b) spis treści,

c) wstęp (pisemną pracę licencjacką rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru  tematu i przedstawieniem innych kluczowych dla zagadnienia informacji. Pisemną pracę magisterską rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu i opisem innych kluczowych dla projektu zagadnień np. celu, strategii osiągnięcia celu),

d) część analityczna – pracy licencjackiej prezentuje podstawowe problemy podejmowanego zagadnienia projektowego oraz założenia projektowe;- pracy magisterskiej wnikliwie prezentuje szerokie spektrum teoretycznych, kontekstowych aspektów podjętego  zagadnienia projektowego; opis formułowania założeń projektowych, tezę lub hipotezę pracy,

e) część projektowa – pracy licencjackiej zawiera prezentację i opis  metod projektowania, wybranych koncepcji rozwiązania, dokumentację finalnego rozwiązania  projektowego oraz perspektywy  rozwoju projektu; – pracy magisterskiej zawiera prezentację i wnikliwy opis  metod i etapów projektowania, prezentację i wnikliwy opis koncepcji rozwiązania, szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego wraz z opisem kluczowych parametrów projektu,

f) podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy  

g) rozwoju,

h) piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,

i) spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,

j) abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim (max. 2000 znaków),

k) oświadczenie autora pracy dyplomowej (oświadczenie autora pracy) OŚWIADCZENIE WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO.

l) do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na  2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie pracy pisemnej.  

 • Płyta nr 1 zawiera pracę pisemną z wszystkimi ww. elementami z wyłączeniem oświadczeń autora pracy.
 • Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację wszystkich pozostałych części dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne + portfolio (o ile dotyczy). Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku.   
 • Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student. (naklejki na płyty i koperty)

2. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.

3. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich płyty CD nr 1 i nr 2. Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki.

Prace dyplomową należy złożyć w następującej ilości:
    - 1 egzemplarz drukowany i elektroniczny do akt studenta
(Student składa do operatora ISA w celu poddania pracy procedurze antyplagiatowej)
    - 1 egzemplarz drukowany do biblioteki Uczelni
    - 1 egzemplarz drukowany na egzamin dyplomowy dla Komisji dyplomowej.
(Student dostarcza go na posiedzenie Komisji dyplomowej)

UWAGA : Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzo¬nymi przez Radę Wydziału i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego. 
W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zmianę opiekuna pisemnej pracy dyplomowej nie później jednak niż 3 miesiące przed egzaminem dyplomowym.

V. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową  może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.
O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU

 VI. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego. Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje pracownik SOK (może zostać powołany koordynator, który przeprowadzi zapisy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).  Szczegółowe terminy zostaną umieszczone niezwłocznie po ich ustaleniu na stronie internetowej.

VII. Terminy składania dokumentów 

7.1.  Zgodnie z wytycznymi Wydziału Architektury i Wzornictwa, pisemną prace dyplomową należy złożyć do zatwierdzenia bezpośrednio do opiekuna pracy pisemnej następujących terminach:

 • prace licencjacki / prace magisterskie do 26 kwietnia 2019 r.

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzonych w m-cu wrześniu 2019 prace należy złożyć:

 • do 9 maja 2019 r.

7.2. Po uzyskaniu akceptacji przez promotora/opiekuna pracy pisemnej w wyznaczonym terminie:

 • do 27 maja 2019 r. (dotyczy  pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej) 

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2018 r.

 • do 18 września 2019 r. (dotyczy pisemnej pracy licencjackiej/magisterskiej)

                              
Student ma obowiązek :

a. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu: podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (streszczenie pracy pisemnej)

b. oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej – skopiowane z abstraktu w pracy pisemnej (instrukcja uzupełniania zakładki dyplom)

c. wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej, sformatowaną według wyznaczonych parametrów (doc.odt.rtf, PDF – nie skan),
 
d. złożyć u operatora ISA obsługującego system antyplagiatowy w Bibliotece Uczelni następujące dokumenty, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi 
w procedurze dyplomowania:

I. 2 egzemplarze wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1. Praca, płyta i koperta, do której należy włożyć płytę CD nr 1 winny być podpisane imieniem i nazwiskiem przez promotora/opiekuna pracy pisemnej oraz Studenta.
II. Dokumenty dostarczone bez podpisu nie będą podlegały weryfikacji. Pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej wg. określonego wzoru (zał. nr 6 do Szczegółowych zasad procedury antyplagiatowej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku). Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej nie jest dołączona trwale do środka  pisemnej pracy dyplomowej.

UWAGA: Wersja elektroniczna pracy pisemnej, wgrywana do Panelu Studenta i umieszczana na płycie CD nr 1, nie powinna zawierać oświadczeń autora pracy. Wersja papierowa pracy pisemnej powinna zostać wydrukowana wraz z oświadczeniami. 

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych recenzentowi swojej pracy.


Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa).
 

7.3. Po pozytywnie przeprowadzonej kontroli antyplagiatowej pisemnej pracy dyplomowej Operator ISA przekazuje 1 egzemplarz pisemnej pracy dyplomowej do STS-u.
 
7.4. Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:

 • do 27 maja 2019 r. (egzamin dyplomowy licencjacki),    

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 18 września 2019 r. (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),


Student składa w STS – pok. 101: 

 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (protokół gotowości),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania  w Instytucie (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),
 • 4 aktualne jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej),  wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy:sts.aiw@asp.gda.pl (informacja o nagrodach).

7.5. Student jest zobowiązany do   wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić  w Akademusie w zakładce Opłaty w terminach:

 • do 27 maja 2019 r.  (licencjat/magisterka)

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 18 września 2019 r. (licencjat/magisterka)

7.6. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

UWAGA: Na egzaminie dyplomowym student jest zobowiązany udostępnić do wglądu komisji wydrukowaną pracę pisemną.

VIII. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 • Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy. Dwie płyty CD nr 2 należy dostarczyć do Biblioteki i SOK (jeżeli nie zostały dołączone do pisemnych prac dyplomowych wcześniej).

 • Trzecią płytę CD nr 2 należy dostarczyć do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową (karta obiegowa).

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

 

l. p

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia
dokumentów

Termin złożenia

1.

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów informujące o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

SOK WAiW

Początek roku akademickiego

2.

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji opiekuna

Opiekun pracy pisemnej

do 26 kwietnia 2019 r.
prace licencjackie

do 26 kwietnia 2019 r.
prace magisterskie

do 9 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

3.

Uzupełnienie danych w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu; podać nazwiska dydaktyków zaangażowanych w pracę dyplomową; wpisać tytuły części pracy dyplomowej; uzupełnić opis dyplomu (streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej – skopiowane
z abstraktu w pisemnej pracy dyplomowej 

Panel Studenta

 

do 27 maja 2019 r.
prace licencjackie i magisterskie
 

 

do 18 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

Wgranie do Panelu Studenta pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej, sformatowaną według wyznaczonych parametrów (doc.odt, rtf, PDF-nie skan)

4.

Złożenie 2 egz. wydrukowanej obustronnie oprawionej w sztywnej oprawie pisemnej pracy dyplomowej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1.Praca, płyta i koperta, do której należy włożyć płytę CD nr 1 winny być podpisane imieniem i nazwiskiem przez promotora/opiekuna pracy pisemnej oraz Studenta

Dokumenty dostarczone bez podpisu nie będą podlegały weryfikacji.

Złożenie pisemnej zgody na poddanie pisemnej pracy dyplomowej procedurze antyplagiatowej
 (wg. określonego wzoru)

 

Operator ISA
Biblioteka

 

5.

Dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

------

dopuszczenia odbędą się 3-4 tygodnie przed egzaminem dyplomowym

6.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów.

STS pokój 101


 

27 maja 2019 r.
egzaminy dyplomowe licencjackie i magisterskie

 

18 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

7.

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora i opiekuna.

8.

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów.

9.

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów.

10.

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania
w Instytucie.

11.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.

12.

(Nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane
w Panelu Studenta – 40 zł.

13.

(Nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach
W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dyrektor Instytutu.

14.

Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.

15.

Karta obiegowa z kompletem podpisów
(Nieobowiązkowe):  wniosek o wydanie dyplomu
w języku angielskim.

Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie

w zakładce Opłaty.
Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

STS Pokój 101

16.

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:
Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić ją według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy. Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2  na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.

 

Biblioteka
 

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

17.

Złożyć  płytę CD 1  z zapisem pracy pisemnej oraz  CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK pok 109  wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

SOK
 

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

18.

Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

STS
 

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

19.

Wydrukowanie i oprawione Portfolio w formacie A4

STS
 

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

20.

 

ODBIÓR DYPLOMU 
GRATULUJEMY JESTEŚ ABSOLWENTEM


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza
i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów