Niezbędnik dyplomanta

Kalendarz roku akademickiego 2018/2019 – pobierz

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania

Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności, a także opublikowanymi  na stronie internetowej standardami uczelnianymi określającymi wymagania edytorskie oraz niezbędne załączniki konieczne do złożenia pracy. Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym (oświadczenie)

Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Wydział odpowiednio w październiku (dyplomy magisterskie) i w lutym (dyplomy licencjackie).

II. Deklaracja dyplomowa

Do końca miesiąca lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej tematu pracy dyplomowej, imienia, nazwiska promotora/opiekunów oraz ewentualnych konsultantów powołanych przez Radę Wydziału. Następnie tematy prac dyplomowych licencjackich jak i magisterskich podlegają zatwierdzeniu przez Radę Wydziału.

III. Praca dyplomowa

 Praca dyplomowa licencjacka jaki i magisterska musi zostać wykonana samodzielnie, spełniać kryteria wymienione poniżej.

1. Dyplom licencjacki:

W skład pracy dyplomowej licencjackiej wchodzą następujące części:

A. Projekt związany z kierunkiem studiów, którego zakres określa promotor  w porozumieniu z dyplomantką lub dyplomantem.

B. Część pisemna będąca formą opisu projektu zawierająca cel, strategię osiągnięcia celu oraz wnioski. Praca pisemna – min. 12 tys., max. 18 tys. znaków w formacie doc. i pdf

C. Portfolio – format – A4

 • portfolio powinno zawierać wybrane prace powstałe podczas toku studiów
 • ewentualnie, wybrane prace będą efektem aktywności własnej dyplomanta.

D. Publiczna prezentacja projektu (obrona)

Projekt, praca pisemna oraz prezentacja projektu (obrona) podlegają ocenie w trakcie egzaminu dyplomowego, portfolio jest wymaganym elementem podczas egzaminu dyplomowego dokumentującym przebieg studiów i nie podlega ocenie.

 

2. Dyplom magisterski:

W skład pracy dyplomowej magisterskiej wchodzą następujące części:

A. Projekt związany z kierunkiem studiów, którego zakres ustala dyplomant/dyplomantka w porozumieniu z promotorem.

B. Część pisemna, która powinna zawierać rozstrzygnięcie teoretycznego zagadnienia powiązanego z tematem projektu dyplomowego lub w szczególnym przypadku być pogłębionym opisem kontekstu projektu. Powinna ona prezentować ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem   kształcenia   oraz   umiejętności   samodzielnego   analizowania    i wnioskowania.
Praca pisemna -  min. 20 tys. znaków w formacie doc. i pdf.

C. Publiczna prezentacja projektu (obrona)

Projekt, praca pisemna oraz prezentacja projektu (obrona) podlegają ocenie w trakcie egzaminu dyplomowego.

IV. Praca pisemna  


4.1. Wytyczne edytorskie oraz obieg pracy w e systemie:

- Zasady przygotowania dyplomowej pracy pisemnej – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 27/2018 oraz załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 54/2017.
- obieg pracy dyplomowej – załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 57/2018 r.

 

Uwaga! należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa.

 

4.2.  Praca pisemna powinna być ułożona następująco:

a) strona tytułowa

- licencjacka (strona tytułowa),

- magisterska (strona tytułowa),

b) spis treści,

c) wstęp (pisemną pracę licencjacką rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru  tematu i przedstawieniem innych kluczowych dla zagadnienia informacji. Pisemną pracę magisterską rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu i opisem innych kluczowych dla projektu zagadnień np. celu, strategii osiągnięcia celu),

d) część analityczna – pracy licencjackiej prezentuje podstawowe problemy podejmowanego zagadnienia projektowego oraz założenia projektowe;- pracy magisterskiej wnikliwie prezentuje szerokie spektrum teoretycznych, kontekstowych aspektów podjętego  zagadnienia projektowego; opis formułowania założeń projektowych, tezę lub hipotezę pracy,

e) część projektowa – pracy licencjackiej zawiera prezentację i opis metod projektowania, wybranych koncepcji rozwiązania, dokumentację finalnego rozwiązania  projektowego oraz perspektywy  rozwoju projektu; – pracy magisterskiej zawiera prezentację i wnikliwy opis  metod i etapów projektowania, prezentację i wnikliwy opis koncepcji rozwiązania, szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego wraz z opisem kluczowych parametrów projektu,

f) podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy 

g) rozwoju,

h) piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,

i) spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,

j) abstrakt/szczegółowy opis pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim (max. 2000 znaków),

k) oświadczenie autora pracy dyplomowej (oświadczenie) OŚWIADCZENIE WYPEŁNIAMY KOMPUTEROWO.

l) do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną całości dyplomu na
2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie pracy pisemnej. 

 • Płyta nr 1 zawiera pracę pisemną z wszystkimi ww. elementami
  z wyłączeniem oświadczeń autora pracy.
 • Płyta CD nr 2 zawiera dokumentację wszystkich pozostałych części dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne + portfolio (o ile dotyczy). Pliki jpg
  w jakości odpowiedniej do druku.
 • Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student. (naklejki na płyty
  i koperty
  )

4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.

4.4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze pracy pisemnej i dołączyć do każdej z nich płyty CD nr 1 i nr 2. Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata / magistra sztuki.

 

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzo­nymi przez Radę Wydziału i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

W wyjątkowej sytuacji dopuszcza się zmianę opiekuna pisemnej pracy dyplomowej nie później jednak niż 3 miesiące przed egzaminem dyplomowym.

V. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową  może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.

O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU

VI. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w Kalendarzu roku akademickiego.

Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, o czym poinformuje pracownik SOK (może zostać powołany koordynator, który przeprowadzi zapisy). W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).  Szczegółowe terminy zostaną umieszczone niezwłocznie po ich ustaleniu na stronie internetowej.

VII. Terminy składania dokumentów 

7.1. Student po uzyskaniu akceptacji przez promotora w terminie :

 • do 20 maja 2019 r. (dotyczy pisemnej pracy licencjackiej /magisterskiej)  

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 2 września 2019 r. (dotyczy pisemnej pracy licencjackiej /magisterskiej)

zobowiązany jest:

a. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu: wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta; imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej (jeżeli występuje); imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje),

b. zamieścić streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt),

c. wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie z wytycznymi edytorskimi – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 54/2017 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPPD;

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

d. wgrać oddzielny plik zawierający skany podpisanych oświadczeń autora pracy,

e. wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej,

f. rzekazać do kontroli promotora / opiekuna pracy pisemnej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do promotora, który zatwierdza ją do kontroli antyplagiatowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony  recenzentowi swojej pracy.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa).

 

7.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:

- zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny pracy,

- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus,

- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,

-  uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

 Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

- pobiera plik pracy z systemu

- drukuje pracę w 3 jednakowych egzemplarzach:

 • jeden egzemplarz składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi oraz nagrywa na płycie CD 1 pobrany plik pracy oraz pliki z oświadczeniami (patrz pkt. 4.1) oraz płytę CD 2 (dokumentacja dyplomu)
 • drugi egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej w raz z oświadczeniami należy dostarczyć na posiedzenie Komisji dyplomowej.
 • Trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w Bibliotece po obronie.

UWAGA! komplet płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Architektury i Wzornictwa po obronie (na tej podstawie uzyskają Państwo podpis na karcie obiegowej).

 

7.3. Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:

 • do 27 maja 2019 (egzamin dyplomowy magisterski).

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2019 r.

 • do 9 września 2019 (egzamin dyplomowy magisterski)

 

Student składa w STS – pok. 101, oprócz wydrukowanej pracy dyplomowej także: 

 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (protokół gotowości),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania 
  w Instytucie (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),
 • 4 aktualne jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie
  o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej),  wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.aiw@asp.gda.pl (informacja o nagrodach).

7.4. Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim
(60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić
w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

 

7.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie
  w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

VIII. Harmonogram dyplomów

Egzaminy dyplomowe odbywają się w czasie sesji dyplomowej określonej  w Kalendarzu Roku Akademickiego.

IX. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać trzy płyty CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), okleić je według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

 • Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.
 • Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK pok. 109 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Podsumowanie

l. p

Rodzaj dokumentu

Miejsce złożenia
dokumentów

Termin złożenia

1.

Spotkanie ze studentami ostatniego roku studiów informujące o warunkach dopuszczenia do egzaminu dyplomowego

SOK WAiW

Początek roku akademickiego

2.

Złożenie pracy pisemnej do akceptacji Promotora

Promotor  pracy

do 26 kwietnia 2019 r.
prace licencjackie

i magisterskie

do 01 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

3.

I. Uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:  wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta; imię i nazwisko opiekuna pracy pisemnej (jeżeli występuje); imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje),

II. zamieścić streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt),

III. wgrać do Panelu Studenta plik z pisemną częścią pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie z wytycznymi edytorskimi – załącznik do Zarządzenia Rektora nr 54/2017 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPPD;

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

IV. wgrać oddzielny plik zawierający skany podpisanych oświadczeń autora pracy,

V. wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej,

VI. Przekazać do kontroli promotora poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

 

Panel Studenta

do 20 maja 2019 r.
prace licencjackie
i magisterskie

do 02 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

4.

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” należy:

- pobrać  plik pracy z systemu

- wydrukować pracę w 3 jednakowych egzemplarzach:

·         jeden egzemplarz składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi oraz nagrywa na płycie CD 1 pobrany plik pracy oraz pliki z oświadczeniami (patrz pkt. 4.1) oraz płytę CD 2 (dokumentacja dyplomu)

·         drugi egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej w raz z oświadczeniami  należy dostarczyć na posiedzenie Komisji dyplomowej.

·         Trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i kompletem płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w Bibliotece po obronie.

- UWAGA! komplet płyt CD 1 (praca + skany oświadczeń) i CD 2 (dokumentacja dyplomu) należy złożyć w Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Architektury i Wzornictwa po obronie (na tej podstawie uzyskają Państwo podpis na karcie obiegowej).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS pokój 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STS pokój 101

5.

Wydruk karty obiegowej i kompletowanie wpisów.

 

 

 

 

 

 

 

do 27 maja 2019 r.
prace licencjackie
i magisterskie

do 09 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 27 maja 2019 r.
prace licencjackie
i magisterskie

do 09 września 2019 r.
dla wrześniowych  egz.dyplomowych

 

6.

Protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora i opiekuna.

7.

Formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów.

8.

Oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów.

9.

Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania
na WAiW.

10.

4 aktualne, jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm (+ 2 jednakowe fotografie o wym. 4,5 x 6,5 cm ewentualnie do wersji angielskiej)wykonane na białym lub innym jasnym – jednolitym tle. Fotografie mogą być wykonane techniką czarno – białą lub kolorową oraz mają przedstawiać osobę w stroju eleganckim, bez nakrycia głowy oraz okularów z ciemnymi szkłami.

11.

(Nieobowiązkowe) Złożenie wniosku o wydanie dyplomu w języku angielskim. Wykonanie przelewu za wersję dyplomu w języku angielskim na indywidualne konto wygenerowane
w Panelu Studenta – 40 zł.

12.

(Nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach
W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału.

13.

Wykonanie obowiązkowo przelewu za  wersję dyplomu w języku polskim na indywidualne konto wygenerowane w Panelu Studenta – 60 zł.

14.

Karta obiegowa z kompletem podpisów
(Nieobowiązkowe) :  wniosek o wydanie dyplomu
w języku angielskim.

Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie

w zakładce Opłaty.
Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

16.

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz z jej elektronicznym zapisem na płycie CD nr 1 oraz płytą CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) w Bibliotece.

 

Biblioteka

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

17.

Złożyć  płytę CD 1  z zapisem pracy pisemnej oraz  CD nr 2, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

SOK

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

18.

Złożyć 1 płytę CD nr 2 na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS pok. 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

STS

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

19.

Wydrukowanie i oprawione Portfolio w formacie A4

STS

do 7 dni po egzaminie dyplomowym

20.

ODBIÓR DYPLOMU
GRATULUJEMY JESTEŚ ABSOLWENTEM


STS pokój 101

 

w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia sporządza
i wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów