Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Formy Rzeźbiarskie

Prowadzący:
dr Marta Hryc


Kurs poświęcony jest realizacji zadań mających na celu rozwijanie umiejętności wykorzystywania stylingu w projektowaniu rozumianego jako kontrolowanie całościowego wrażenia, jakie wywołuje przedmiot. Zaawansowane studium stylistyczne formy wymusza nieustanną obserwację procesów socjo-kulturowych jako odpowiedzialnych za zmiany społecznych preferencji względem obiektów materialnych i ich krytyczną interpretację.

Formuła zajęć zakłada eksperymenty materiałowe, tworzenie szkiców i modeli przestrzennych, zapoznanie z podstawowymi technologiami wykorzystywanymi w projektowaniu ze szczególnym uwzględnieniem technologii przyrostowych i ich wpływu na zmieniające się kanony estetyczne.

___________

The course is aimed at developing skills of using styling in design. Styling is understood as controlling the overall impression caused by the material object. An advanced study of the stylistics forces continuous observation of socio-cultural processes and their critical interpretation as responsible for changes in social preferences towards material objects.

The formula of the course enhances the role of experiment with materials, includes creation of sketches and 3D models and provides a brief introduction to the basic technologies used in design. Particular emphasis is put on additive manufacturing and its impact on changing aesthetic standards.

Prace studenckie:

Galeria