Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Rada Biblioteczna

Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora i doradczym Kierownika Biblioteki uczelnianej w wykonywaniu zadań związanych z działalnością systemu biblioteczno-informacyjnego.

Szczegółowo zadania i kompetencje Rady Bibliotecznej definiuje Regulamin działania Rady Bibliotecznej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Rada Biblioteczna wybierana jest na okres kadencji władz Uczelni. Treścią Zarządzenia nr 29/2016 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku powołuje się Radę Biblioteczną na kadencję 2016-2020 w następującym składzie:

dr Mariusz Wrona – Kierownik Biblioteki,
prof. Jan Szczypka – przedstawiciel Wydziału Rzeźby i Intermediów,
prof. Jacek Dominiczak – przedstawiciel Wydziału Architektury i Wzornictwa,
prof. ASP dr hab. Adam Kamiński – przedstawiciel Wydziału Grafiki,
dr Roman Nieczyporowski – przedstawiciel Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce – Przewodniczący Rady Bibliotecznej
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński – przedstawiciel Wydziału Malarstwa,
mgr Magdalena Czajka – przedstawiciel doktorantów delegowany przez uczelniany organ samorządu doktoranckiego,
Julia Podsiadło – przedstawiciel studentów delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.