Rekrutacja 2024

Szkoła Doktorska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
prof. Robert Florczak

 

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:
prof. Robert Florczak  – przewodniczący
prof. Ludmiła Ostrogórska
prof. Jacek Dominiczak
prof. Grzegorz Klaman
prof. ASP dr hab. Marek Jóźwicki
prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski
mgr Marek Zygmunt – przedstawiciel doktorantów

 

Opis Szkoły Doktorskiej 

  • Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest miejscem wymiany artystycznej i naukowej tworzącej interdyscyplinarną przestrzeń do prowadzenia badań i poszukiwań twórczych. Podstawę funkcjonowania Szkoły Doktorskiej tworzy potencjał artystyczny i naukowy uczelni, dorobek oraz osiągnięcia kadry i doktorantów. Szkoła Doktorska jest autonomicznym terytorium wzajemnego harmonijnego rozwoju, obszarem przemian, miejscem formułowania niezależnych poglądów wobec szerokich obszarów wiedzy.
  • Szkoła Doktorska Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stanowi jednostkę artystyczno-badawczą uczelni, kształcącą najwyższej klasy specjalistów wykazujących się znaczącym dorobkiem artystycznym oraz potencjałem badawczym.
  • Kształcenie w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku trwa 3 lata. Przygotowuje ono do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki.
  • Ramowy program kształcenia oparty jest na czterech modułach:

a) Moduł podstawowy

b) Moduł kierunkowy

c) Moduł kształcenia specjalistycznego

d) Moduł fakultatywny

  • Dorobek wszystkich uczestników szkoły doktorskiej brany jest pod uwagę w procesie ewaluacji całej uczelni. Od wyniku ewaluacji zależy bezpośrednio wysokość subwencji (otrzymywanych corocznie środków finansowych) oraz kategoria naukowa, jaką otrzymuje uczelnia (tylko uczelnie z kategorią B+ lub wyższą mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego).