Rekrutacja 2024

Wydział Grafiki

Dziekan
prof. Sławomir Witkowski
Godziny przyjęć studentów – środy 13:00 – 14:00
mail: dziekan.grafiki@asp.gda.pl

Prodziekan ds. kierunku Grafika
dr Łukasz Butowski

Godziny przyjęć studentów – wtorki 9:00 – 10:00
mail: lukasz.butowski@asp.gda.pl
 

 

Nowość!
Od roku akademickiego 2023/24 prowadzony będzie nabór na kierunek Grafika w formie pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich.
Sprawdź szczegóły – przejdź na stronę 

Grafika I stopnia – studia stacjonarne

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu grafiki artystycznej (warsztatowej), jak również grafiki projektowej. Oferta Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku łączy te dwie drogi jako całość, umożliwiając spełnianie się w zawodzie grafika na polu komercyjnym oraz na samodzielnej drodze twórcy-artysty. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest osiągnięcie przez studentów wysokiego poziomu posługiwania się różnorodnymi środkami plastycznymi. Świadome, samodzielne myślenie i działanie, które jest oparte o wiedzę teoretyczną z zakresu kultury i sztuki oraz znajomość tradycyjnych i nowoczesnych technik pracy jest celem nadrzędnym kształcenia młodego grafika.

Studia pozwalają na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, podstawy technologii multimedialnych, podstawy grafiki interaktywnej, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru pracowni dyplomowych spośród 6 pracowni grafiki artystycznej oraz 7 pracowni grafiki projektowej. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami. Każda pracownia to inny wykładowca, odmienny zakres poruszanych problemów i zagadnień.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć animację, videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

 • Grafika Artystyczna: Linoryt, Serigrafia, Litografia, Wklęsłodruk, Animacja, Grafika Post-Cyfrowa
 • Grafika Projektowa: Projektowanie dla Kultury, Projektowanie Plakatu i Form Reklamowych, Propaganda Społeczna, Propedeutyka Projektowania Książki, Fotografia, Ilustracja, Projektowanie Identyfikacji i Systemów Wizualnych;
 • Rysunek i Malarstwo, Liternictwo i Typografia,, Podstawy Technologii Multimedialnych, Podstawy Grafiki Interaktywnej; Podstawy Projektowania Informacji Wizualnej
 • Historia Sztuki, Historia Grafiki, Analiza Dzieła Sztuki, Prawo Autorskie.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; biurach projektowych należących do firm odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Po pierwszym semestrze studiów studenci będą mogli w ramach ustalonej liczy miejsc dokonać wyboru specjalności Animacja.

Grafika I stopnia – studia stacjonarne – specjalność Animacja

Animacja, czyli ruchoma grafika, stała się współcześnie jednym z najważniejszych środków artystycznego i komercyjnego wyrazu: film, telewizja, internet, ruchome bilbordy, gry i aplikacje komputerowe oraz wizualizacje stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności.

Specjalność Animacja na Wydziale Grafiki umożliwi dogłębne poznanie podstawowych technik animacji manualnej i cyfrowej. Studia licencjackie w oparciu o sprawdzony tradycyjny warsztat grafiki artystycznej i projektowej przygotują do nowych zadań tych, którzy przy użyciu najnowszych cyfrowych narzędzi pragną tworzyć w oparciu o ruch, czas i rytm.

Zakres nauki obejmuje:

 • podstawy i zasady animacji filmowej doświadczane w praktyce,
 • zrozumienie i interpretacja ruchu i rytmu w formie filmowej,
 • przygotowanie scenograficzne (we współpracy z pracowniami graficznymi) oraz tworzenie projektów i modeli animacyjnych,
 • nauka warsztatu i podstawowych narzędzi animacyjnych (manualnie i cyfrowo),
 • poznanie zasad języka filmowego,
 • budowa opowieści i narracji filmowej,
 • komponowanie kadrów, ujęć i sekwencji filmowych.

Student realizuje blok przedmiotów dedykowanych Specjalności Animacja (Podstawy Animacji, Warsztat Animacji, Język filmowy, Historia Filmu i Filmu Animowanego), a także realizuje obowiązkowy zakres przedmiotów przewidzianych dla studentów Grafiki I stopnia. Program studiów pozwala na zdobycie umiejętności z zakresu wiedzy podstawowej (podstawy projektowania graficznego, podstawy grafiki artystycznej, podstawy fotografii, rysunek i malarstwo, historia sztuki), aby podczas końcowych semestrów skupić się na wybranych zagadnieniach – student ma możliwość wyboru pracowni grafiki artystycznej i projektowej, w których przygotowuje pracę dyplomową. W ten sposób umożliwiony jest realny wpływ na własny rozwój zgodnie z zainteresowaniami, temperamentem, artystycznymi preferencjami.

Podsumowując, zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi studiów I stopnia o specjalności Animacja sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową bądź malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, opakowanie, opracować skład, okładkę i ilustracje książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, animację, videoklip). Przede wszystkim jednak  celem kształcenia na Specjalności Animacja jest ukształtowanie podstaw wiedzy, umiejętności i świadomości artystycznej, która pozwoli absolwentami zostać samodzielnym, niezależnym twórcą filmowym, wykorzystującym różnorodne narzędzia i techniki animacji oraz działań wizualizacyjnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwenci specjalności będą mogli pracować przy produkcji filmów, reklam, programów telewizyjnych, gier komputerowych, wszelkich produkcjach multimedialnych.

Ponadto absolwenci będą przygotowani do pracy w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika II stopnia – studia stacjonarne
Specjalność: Grafika Projektowa

Absolwent kierunku Grafika o tej specjalności posiada wiedzę związaną szczególnie z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu historii sztuki i estetyki, także z zagadnień współczesnych; ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii oraz praktykę dotyczącą projektowania graficznego, w tym: typografii, projektowania książek, czasopism, plakatów, identyfikacji wizualnej. Jest zaznajomiony z wewnętrzną strukturą materii fotograficznej i rozumie autonomiczność fotografii jako odrębnej dyscypliny sztuki, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Jest przygotowany do samodzielnego funkcjonowania na rynku jako projektant.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem graficznym. Podczas dwóch pierwszych semestrów student uczęszcza również na zajęcia z zakresu grafiki artystycznej. Zachowana jest znana ze studiów I stopnia zasada wyboru pracowni i tym samym określenie własnej ścieżki rozwoju.

Podsumowując, zdobyta wiedza oraz umiejętności stanowią solidny fundament dla absolwenta studiów II stopnia specjalności Grafika Projektowa do realizacji zawodowej na rynku profesjonalnym, zgodnie z wybranymi specjalnościami i dyscyplinami. Absolwent posiada umiejętność przygotowania materiałów do kampanii społecznej lub promocyjnej, kampanii lub cyklu fotograficznego, przygotowania i zmontowania dzieła multimedialnego, w tym animacji poklatkowej, potrafi zaprojektować i zilustrować cykl wydawniczy, zaprojektować serię opakowań, opracować projekt ulepszenia komunikacji wizualnej lub kompleksową identyfikację wizualną.

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

 • Grafika Projektowa (do wyboru): Projektowanie dla Kultury, Projektowanie Plakatu i Form Reklamowych, Propaganda Społeczna, Sygnał Graficzny w Przestrzeni Publicznej, Projektowanie Książki, Ilustracja
 • Warsztat fotografii studyjnej, Fotografia projektowa i edycja obrazu, Animacja
 • Grafika Artystyczna
 • Historia Grafiki Projektowej, Teoria Mediów, Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika II stopnia – studia stacjonarne
Specjalność: Grafika Artystyczna

Absolwent kierunku Grafika o tej specjalności posiada wyspecjalizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu historii sztuki i estetyki, także z zagadnień współczesnych; ma zaawansowaną wiedzę z zakresu teorii i praktyki dotyczących druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych. Zdobył ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu rysunku i malarstwa, zaznajomił się z zagadnieniami związanymi z fotografią artystyczną. Posiada zdolność rozpoznawania i wykorzystywania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi dla tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrują się na poszukiwaniu indywidualnej drogi w zakresie grafiki artystycznej. Podczas dwóch pierwszych semestrów student uczęszcza również na zajęcia z zakresu grafiki projektowej. Zachowana jest znana ze studiów I stopnia zasada wyboru pracowni i tym samym określenie własnej ścieżki rozwoju.

Zdobyta wiedza oraz umiejętności stanowią solidny fundament dla realizacji zawodowej absolwenta na rynku sztuki, zgodnie z wybranymi specjalnościami i dyscyplinami. Ponadto wiedza i kompetencje uzyskane w ramach pracowni projektowych umożliwiają realizację zadań związanych z rynkiem komercyjnym. Absolwent posiada umiejętność przygotowania zaawansowanych prac w pracowni graficznej, łączenia technik graficznych, wykonania pracy rysunkowej lub malarskiej, przygotowania cyklu artystycznych zdjęć, opracowania dzieła multimedialnego, także w animacji poklatkowej.

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

 • Grafika Artystyczna (do wyboru) – Linoryt, Serigrafia, Litografia, Wklęsłodruk, Techniki cyfrowe
 • Grafika Projektowa (do wyboru) – Projektowanie dla Kultury, Projektowanie Plakatu i Form Reklamowych, Propaganda Społeczna, Sygnał Graficzny w Przestrzeni Publicznej, Projektowanie Książki, Ilustracja
 • Animacja i działania wizualizacyjne, Fotografia artystyczna, Warsztat Fotografii Studyjnej, Rysunek i Malarstwo
 • Historia Grafiki Artystycznej, Teoria Mediów, Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika I stopnia – studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Grafika prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem zakresu grafiki projektowej.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych. Dzięki temu absolwent posiada dobrze ugruntowaną znajomość historii sztuki i grafiki oraz znajomość technologii i możliwości wynikających z różnych technik graficznych oraz narzędzi projektowania cyfrowego. Ponadto absolwent zdobywa wiedzę z zakresu materii fotograficznej, a także ma podstawową wiedzę, świadomość w zakresie korzystania z fotograficznych środków wyrazu. Zdobył podstawową wiedzę w zakresie zjawisk medialnych, podstaw animacji cyfrowej, podstawy montażu cyfrowego. Jest przygotowany do świadczenia usług z zakresu projektowania graficznego.

Podsumowując, uzyskane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi studiów niestacjonarnych I stopnia sprawnie posługiwać się zarówno tradycyjnymi środkami wyrazu (czyli m.in. stworzyć niepowtarzalne odbitki na prasie graficznej, wykonać pracę rysunkową lub  malarską), a także funkcjonować na rynku komercyjnym (zaprojektować plakat, znak, logo, opakowanie, stronę www; przygotować animację, opracowanie graficzne i skład książki, wykonać fotografie analogowe i cyfrowe, stworzyć videoklip lub inną krótką formę multimedialną).

Przedmioty, które są wykładane na kierunku, to m.in.:

 • Grafika Reklamowa
 • Projektowanie www
 • Grafika Edytorska
 • Grafika Multimedialna
 • Projektowanie Ilustracyjne
 • Projektowanie Znaku
 • Pracownia Plakatu
 • Fotografia

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

Grafika II stopnia – studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Grafika prowadzone są ze szczególnym uwzględnieniem zakresu grafiki projektowej.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, realizowany program na studiach niestacjonarnych zawiera nie mniej niż 60% programu realizowanego na studiach dziennych.

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę związaną z grafiką projektową na wielu obszarach i wielu dyscyplinach. Posiada zaawansowane i ugruntowane wiadomości z zakresu projektowania / kreacji: fotografii, ilustracji, grafiki edytorskiej i typografii, identyfikacji wizualnej, projektowania UX/UI, projektowania opakowań oraz niezbędne kompetencje w prowadzeniu różnego rodzaju eksperymentów w dziedzinie projektowania wizualnego (definiowane w trakcie procesu edukacyjnego jako projektowanie otwarte). Dodatkowo absolwent dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu prawa autorskiego, metody rozwiązywania problemów projektowych opartej na Design Thinking, historii projektowania, teorii mediów. Poszerzenie kompetencji z zakresu sztuk pięknych stanowi wiedza i praktyka z zakresu malarstwa, rysunku i sitodruku.

Studia stanowią kontynuację edukacji artystycznej, koncentrując się na aspektach związanych z projektowaniem / kreacją graficzną. Tworzą innowacyjną przestrzeń do pogłębienia wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas I stopnia studiów projektowych lub pracy zawodowej na rynku. Rozbudowują potrzebę pogłębionej konstatacji w zakresie świadomego operowania komunikatem wizualnym.

Grupa przedmiotów kierunkowych:

- Fotografia projektowa/kreacyjna

- Ilustracja kreacyjna/infograficzna

- Grafika edytorska i typografia

- Identyfikacja wizualna, responsywne budowanie tożsamości wizualnej

- Projektowanie UX/UI

- Projektowanie form reklamowych i opakowań

- Projektowanie otwarte

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Absolwent może znaleźć pracę: w branży poligraficznej, wydawniczej, fotograficznej, nowych mediach; w biurach projektowych, agencjach reklamowych, biurach promocji, firmach konsultingowych; firmach odzieżowych; publicznych instytucjach kultury, wydziałach instytucji publicznych związanych z kulturą, promocją, komunikacją wizualną, w galeriach i muzeach. Wielu absolwentów decyduje się na niezależną działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze i projektowe, a także tworząc i sprzedając własne prace artystyczne.

 

Galeria