Rekrutacja 2023

Procedura przeniesienia z innej uczelni

Student może się przenieść do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z innej uczelni, w tym zagranicznej, na taki sam lub pokrewny kierunek studiów. Do przeniesienia wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału ASP, wyrażona w drodze decyzji, jak również wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą Student opuszcza.

Jak przenieść się na ASP w Gdańsku?

Student, który chce przenieść się na Akademię Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku, z innej uczelni powinien:

Do 15 czerwca br. dostarczyć osobiście, pocztą lub w wiadomości mailowej (w zależności od procedury wydziału) wniosek o przeniesienie do ASP w Gdańsku (wniosek – pobierz).

Wniosek należy złożyć w Sekcji Organizacji Kształcenia (SOK) właściwego Wydziału.

We wniosku kandydat opisuje swoją obecną sytuację na uczelni oraz uzasadnia swoją prośbę. Ważne jest, aby podać numer kontaktowy oraz adres mailowy.

Do wniosku kandydat dołącza zgodę Dziekana z macierzystej uczelni na przeniesienie na ASP w Gdańsku.

Procedura przeniesienia

Warunki przeniesienia studenta do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wybrany kierunek określa Rada poszczególnych Wydziałów.

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach przeniesienia

 1. Ankieta Osobowa (150 KB) docx – formularz podania o przyjęcie na studia, z trwale przyklejonym zdjęciem, podpisany przez kandydata
 2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie: kserokopia świadectwa dojrzałości, ewentualnie kserokopia dyplomu licencjackiego; poświadczona przez uczelnię macierzystą lub ASP w Gdańsku lub notariusza,
 3. Indeks lub poświadczona kserokopia kart okresowych osiągnięć za dwa semestry z poprzedniej uczelni/poprzedniego kierunku studiów;
 4. Wniosek o wydanie legitymacji elektronicznej (studenci spoza ASP Gdańsk).
 5. Płatności za legitymację należy dokonać przelewem dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie przeniesienia. Wszelkie dane do przelewu znajdują się w Panelu Studenta w zakładce Opłaty. Jeżeli w Panelu Studenta nie ma naliczonej opłaty, należy skontaktować się z pracownikiem Sekcji Toku Studiów (STS) właściwego kierunku.

Termin składania dokumentów

Komplet w/w dokumentów należy złożyć w STS właściwego wydziału najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem semestru, od którego student ma zacząć studia na ASP w Gdańsku.

UWAGA: Pracownik STS skontaktuje się ze studentem w sprawie tych dokumentów.

Dodatkowe informacje

 1. Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przeniesienia określonymi w Regulaminie studiów ASP w Gdańsku.
 2. Przeniesienie jest możliwe najwcześniej na drugi rok studiów.
 3. Przeniesienie nie jest możliwe w trakcie trwania semestru.
 4. Warunkiem przeniesienia jest:
   - przedstawienie w STS właściwego wydziału ASP w Gdańsku potwierdzenia zaliczenia poprzedniego semestru na uczelni macierzystej (np. indeksy, zaświadczenie od uczelni macierzystej), nie później niż 7 dni od rozpoczęcia zajęć nowego semestru na ASP w Gdańsku;
   - wypełnienie wszystkich obowiązków wobec dotychczasowej uczelni.
 5. Po porównaniu programów studiów obu uczelni mogą zostać wyznaczone, w ramach tzw. różnic programowych, dodatkowe przedmioty do zaliczenia w ciągu toku studiów.