Rekrutacja 2024

Procedura przeniesienia z innej uczelni

Student może się przenieść do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z innej uczelni, w tym zagranicznej, na taki sam lub pokrewny kierunek studiów. Do przeniesienia wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału ASP w Gdańsku, wyrażona w drodze decyzji, jak również wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w uczelni, którą student opuszcza. Przeniesienie jest możliwe najwcześniej na drugi rok studiów, a procedura musi zostać zakończona przed rozpoczęciem danego semestru.

Kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przeniesienia określonymi w Regulaminie studiów ASP w Gdańsku (§ 32 oraz § 33 Regulaminu studiów).

Jak przenieść się na ASP w Gdańsku?

Student, który chce przenieść się na Akademię Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku, z innej uczelni powinien do 15 czerwca br. dostarczyć osobiście, pocztą lub w wiadomości mailowej (w zależności od procedury Wydziału) do Sekcji Organizacji Kształcenia (SOK) właściwego Wydziału – przejdź na stronę:

 • wniosek o przeniesienie do ASP w Gdańsku (wniosek – pobierz (224 KB) pdf). We wniosku kandydat opisuje swoją obecną sytuację na uczelni oraz uzasadnia swoją prośbę;
 • zgodę Dziekana z macierzystej Uczelni na przeniesienie na ASP w Gdańsku;
 • potwierdzenie statusu studenta;
 • dokumenty poświadczające dotychczasowe wykształcenie;
 • dokumenty poświadczające przebieg studiów wraz z uzyskanymi wynikami (karty okresowych osiągnięć, indeks lub inne zaświadczenie o przebiegu studiów) – wymagania opisane w procedurach Wydziałowych;
 • autorskie portfolio Kandydata (szczegółowe wymagania opisane w procedurach Wydziałowych);
 • informację o uzyskanych nagrodach, wyróżnieniach.

Procedura przeniesienia

 1. Warunki przeniesienia studenta do Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wybrany kierunek określą Rady Programowe na poszczególnych Wydziałach.

2. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia w trybie przeniesień podejmuje Dziekan Wydziału w formie pisma. W decyzji informującej studenta o przyjęciu na studia należy wskazać ile łącznie pkt ECTS zostało zaliczonych, które przedmioty z kolejnych lat studiów zostają uznane oraz przypisać im ocenę wg. skali obowiązującej na ASP w Gdańsku i pkt ECTS (§ 33 ust. 1 i ust 2 Regulaminu studiów). W decyzji należy również określić, czy występują różnice programowe oraz kiedy i w jaki sposób mają być one uzupełnione.

3. Po wydaniu przez Dziekana decyzji o przyjęciu na studia w ramach przeniesienia, pracownik SOK właściwego Wydziału zobowiązany jest wprowadzić dane studenta do systemu Akademus, wystawić skierowanie na badania lekarskie i wysłać je wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

4. Po otrzymaniu z SOK pełnej dokumentacji pracownik STS jest zobowiązany poinstruować studenta o sposobie rejestracji w systemie Akademus oraz wpisać go na odpowiedni semestr studiów (w systemie Akademus należy wpisać zaliczone przedmioty wraz z pierwszym realizowanym semestrem z adnotacją o uznaniu wyników) oraz zadbać, aby student dostarczył zaświadczenie lekarskie, zdjęcie w formie elektronicznej, wniosek o legitymację studencką i podpisał ślubowanie.

5. Po przyjęciu studenta na studia i wypełnieniu przez niego wszystkich obowiązków, STS występuje do z uczelni, z której student został przeniesiony, o przekazanie dokumentacji (akta osobowe studenta).

Warunkiem przeniesienia jest:

 • przedstawienie w STS właściwego wydziału ASP w Gdańsku potwierdzenia zaliczenia poprzedniego semestru na uczelni macierzystej (np. indeks, zaświadczenie od uczelni macierzystej), nie później niż 7 dni od rozpoczęcia zajęć nowego semestru na ASP w Gdańsku;
 • podpisanie ślubowania;
 • wypełnienie wszystkich obowiązków wobec uczelni macierzystej.