Rekrutacja 2024

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 69/2022 z dnia 16.09.2022 w sprawie wprowadzenia procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 69/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 71/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 71/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 72/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie monitorowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 72/2022 – przejdź na stronę

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000661/O/D20210661.pdf

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 4/2020 – pobierz

Kierunkowe efekty uczenia się 2023/2024:

Programy studiów

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

 prof ASP. dr hab. Bogumiła Jóźwicka / Przewodnicząca
 dr Anna Wachowicz / Prodziekan ds. kierunku Wzornictwo
 dr Mirosław Rekowski / kierownik Katedry Podstaw i Metodyki Projektowania
 dr Marta Hryc z/ kierownik Katedry Projektowania Produktu
 dr Tomasz Kwiatkowski / kierownik Katedry Wzornictwa

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (63 KB) docx

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (prodziekana ds. kierunku studiów, kierownika katedry lub kierownika zakładu) – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KdsJK – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 6 – tabela podsumowania hospitacji w danym roku akademickim – pobierz (56 KB) docx

Sprawozdania

sprawozdanie z hospitacji za rok 2022/2023, Wzornictwo – pobierz (201 KB) pdf
sprawozdanie z ankiet za rok 2022/2023, Wzornictwo – pobierz (385 KB) pdf
sprawozdanie z hospitacji za rok 2021/2022, Wzornictwo – pobierz (373 KB) pdf
sprawozdanie z ankiet za rok 2021/2022, Wzornictwo I stopień – pobierz (374 KB) pdf
sprawozdanie z ankiet za rok 2021/2022, Wzornictwo I stopień – pobierz (374 KB) pdf