Rekrutacja 2024

Wymiana międzyuczelniana

Studenci Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Gdańsku mogą korzystać z wymiany międzyuczelnianej. Zasady oraz tryb wyjazdów regulują odrębne umowy. Porozumienia zawarte są na okres bieżącej kadencji władz uczelni. ASP w Gdańsku ma podpisane porozumienia o wymianie studentów odpowiednich kierunków z następującymi uczelniami: 

  1. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  2. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  3. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  4. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  5. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  6. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Decyzję o wymianie studentów podejmują każdorazowo dziekani wydziałów prowadzących analogiczne lub pokrewne kierunki po obustronnej akceptacji programu studiów.

Zgodnie z ustaleniami na wymianę międzyuczelnianą przyjmuje się:

  • studentów jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II roku studiów i nie później niż po dokonaniu wpisu w uczelni macierzystej na rok IV
  • studentów pierwszego stopnia na II roku studiów

Jednocześnie informujemy, że ASP w Gdańsku nie należy do programu MOST. Program MOST dotyczy tylko uniwersytetów.