Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

 

Ustawy i rozporzadzenia

 

Kierunkowe efekty uczenia się

 

Sylabusy/karty przedmiotów

 

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziału Grafiki powołany na posiedzeniu Rady Programowej kierunku Grafika w dniu 4 grudnia 2019 r. – pobierz

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

1. Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
2. Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
3. Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
4. Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
5. Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz