Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

 

Ustawy i rozporzadzenia

 

Kierunkowe efekty uczenia się

 

Sylabusy/karty przedmiotów

 

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki – Przewodniczący
dr Łukasz Butowski – Prodziekan kierunku Grafika
prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska – Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej
prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk – Kierownik Katedry Grafiki Projektowej
dr Ada Pawlikowska
dr Dominik Włodarek
mgr Patrycja Podkościelny
mgr Emilia Wernicka
mgr Joanna Czaplewska
mgr Adam Pękalski
stud. Katarzyna Friedrich

Powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Grafiki – pobierz

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz