Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 86/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenie 86/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 87/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2019 Rektora z dnia 28 października 2019 r. w sprawie monitorowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenia 87/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 59/2021 w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – przejdź na stronę
Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów – przejdź na spotkanie

Programy studiów 

Karty przedmiotów

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus 
Katalog ECTS – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kierunkowe efekty uczenia się 

Uchwała Senatu  nr 4/2020 - https://bip.asp.gda.pl/uchwala/451/4-2020

Uchwała Rady Programowej 

- pobierz (1,3 MB) pdf 

Kierunkowe efekty uczenia się

- Grafika I oraz II stopnia – pobierz (618 KB) pdf

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

1. dr Dominik Włodarek – Przewodniczący
2. dr Łukasz Butowski – Prodziekan kierunku Grafika
3. prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska – Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej
4. dr Ada Pawlikowska – Kierownik Katedry Grafiki Projektowej
5. prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk – Kierownik Katedry Grafiki Mediów
6. mgr Patrycja Podkościelny
7. mgr Emilia Wernicka
8. mgr Joanna Czaplewska
9. mgr Adam Pękalski
10. przedstawiciel studentów

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz

Sprawozdania

sprawozdania z prac zespołu za poprzednie lata będą dostępne po zalogowaniu – przejdź na stronę

sprawozdanie z ankiet

sprawozdanie z hospitacji