Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

 

Ustawy i rozporzadzenia

 

Kierunkowe efekty uczenia się

 

Sylabusy/karty przedmiotów

 

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia Wydziału Grafiki – pobierz

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

1. Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
2. Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
3. Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
4. Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
5. Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz