Rekrutacja 2024

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 69/2022 z dnia 16.09.2022 w sprawie wprowadzenia procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 69/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 71/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie systemu Zarządzania Jakością
Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 71/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 72/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie monitorowania Systemu
Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 72/2022 – przejdź na stronę

 

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – przejdź na stronę
Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów – przejdź na spotkanie

Programy studiów 

Karty przedmiotów

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus 
Katalog ECTS – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kierunkowe efekty uczenia się 

Uchwała Senatu  nr 4/2020 - https://bip.asp.gda.pl/uchwala/451/4-2020

Uchwała Rady Programowej 

- pobierz (1,3 MB) pdf 

Kierunkowe efekty uczenia się

- Grafika I oraz II stopnia – pobierz (618 KB) pdf

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

Na podstawie § 59 Statutu ASP w Gdańsku, przyjętego uchwałą Senatu nr 27/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. z późn. zm., na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku został utworzony Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w składzie:

1. dr Dominik Włodarek – Przewodniczący Zespołu
2. dr Łukasz Butowski – Prodziekan kierunku Grafika
3. prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz – Stefańska – Kierownik Katedry Grafiki Artystycznej
4. dr Ada Pawlikowska – Kierownik Katedry Grafiki Projektowej
5. prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk – Kierownik Katedry Grafiki Mediów
6. mgr Patrycja Podkościelny – powołana przez Dziekana z głosem doradczym
7. mgr Emilia Wernicka – powołana przez Dziekana z głosem doradczym
8. mgr Joanna Czaplewska – powołana przez Dziekana z głosem doradczym
9. mgr Adam Pękalski – powołany przez Dziekana z głosem doradczym
10. Martyna Czarnocka – przedstawicielka studentów, Grafika studia I stopnia.

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (63 KB) docx

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (prodziekana ds. kierunku studiów, kierownika katedry lub kierownika zakładu) – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KdsJK – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 6 – tabela podsumowania hospitacji w danym roku akademickim – pobierz (56 KB) docx

Sprawozdania

sprawozdania z prac zespołu za poprzednie lata będą dostępne po zalogowaniu 

sprawozdanie z hospitacji za rok 2021/2022, Grafika – pobierz (191 KB) pdf
sprawozdanie z ankiet za rok 2021/2022, Grafika – pobierz (444 KB) pdf
sprawozdanie z hospitacji za rok 2022/2023, Grafika – pobierz (370 KB) pdf
sprawozdanie z ankiet za rok 2022/2023, Grafika – pobierz (443 KB) pdf