Rekrutacja 2023

Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania
i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku studiów, a także standardami kierunkowymi (165 KB, doc), opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału. 

Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Prodziekan ds. Kierunku Malarstwo na początku roku akademickiego / październik – listopad /.

II. Zapisy na seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej

W pierwszym tygodniu semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach Seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej, pracownik Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Malarstwa przekazuje studentom informację o terminie i formie zapisów, listę opiekunów części teoretycznej oraz informację o limitach miejsc. Zapisu dokonuje się osobiście u prowadzącego.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia 20/2021 Rektora (88 KB, doc) – zasady zapisów na seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą 
o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tematów pracy dyplomowej, tytułów i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową. Każda zmiana wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej.

IV. Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej

4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów oraz zarządzenie Rektora nr 20/2021 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej (Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora 20/2021 – obieg pracy dyplomowej (34 KB, doc)).

 

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami:

https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1258/20-2021

 

4.2. PAMIĘTAJ! Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 6 § 2 Zarządzenia Rektora 20/2021 (584 KB, pdf).

 

Dokumenty do pobrania:

4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy w każdym z trzech egzemplarzy (nie może być kserokopia).

4.4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej i dołączyć do każdej z nich płytę CD zawierającą dokumentację wszystkich części artystycznych dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne i aneks + portfolio (o ile dotyczy). Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku.

Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor i student (naklejki na płyty i koperty (26 KB, pdf)).

Istnieje możliwość dodania płyty CD po obronie. Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu magistra.

V. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, co najmniej miesiąc przed sesją dyplomową  odbędzie się przegląd prac dyplomowych potwierdzający gotowość studentów do przystąpienia, do egzaminów dyplomowych. Miejsce dopuszczenia do egzaminu dyplomowego należy ustalić indywidualnie z prof. ASP dr hab. Aleksandrą Jadczuk. Preferowane miejsce dopuszczenia to Budynek Wielkiej Zbrojowni. W tym czasie należy mieć przy sobie wydrukowany protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości (97 KB, doc)) i uzyskać wymagane podpisy.

O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK Wydziału Malarstwa.

VI. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w (Zarządzenie Rektora 31/2021 (1 MB, pdf)). W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią (49 KB, doc)).  

VII. Terminy składania dokumentów 

7.1. Student po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej, w terminie:

 • do 23 maja 2022 r. (dotyczy części teoretycznej pracy magisterskiej)  

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2022 r.

 • do 12 września 2022 r. (dotyczy części teoretycznej pracy magisterskiej)

                            

Zobowiązany jest:

a) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM (praca/aneks) odnośnie dyplomu:

  • wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
  • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);
  • imię i nazwisko recenzenta – tylko przy temacie części teoretycznej pracy dyplomowej;
  • imię i nazwisko opiekuna pracy części teoretycznej pracy dyplomowej (jeżeli występuje);
  • imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje),
  • uzupełnić pole „Praca opis” streszczeniem wszystkich części pracy dyplomowej,

b) zaznaczyć wymaganą klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczeniu jej w ORPD,

c) wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD,

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

7.2. Dokumenty wymagane przy składaniu pracy teoretycznej w STS

 • 1 egzemplarz wydrukowanej i oprawionej pracy dyplomowej wraz z załączonymi i podpisanymi oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania (165 KB, doc)),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale, oraz o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie studenta (93 KB, doc)),
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.malarstwa@asp.gda.pl (informacja o nagrodach (29 KB, docx)).

d) Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna pracy pisemnej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony przez recenzenta swojej pracy.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa (200 KB, doc)).

7.3. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o wszystkich etapach przetwarzania części teoretycznej pracy dyplomowej.

 

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

- dostarcza wydrukowaną część teoretyczną pracy dyplomowej do Biblioteki i Sesji Organizacji Kształcenia Wydziału Malarstwa pok. 108

UWAGA! Liczba wydrukowanych i oprawionych egzemplarzy pracy musi być zgodna z procedurą dyplomowania Wydziału Malarstwa,

7.4. Przed egzaminami dyplomowymi w terminie nieprzekraczalnym 7 dni przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest do :

 • złożenia protokołu gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanego przez promotora dyplomu, opiekunów (protokół gotowości (97 KB, doc)),
 • do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020. Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

7.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek (138 KB, doc))
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie
  w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

VIII. Informacje dodatkowe  

8.1. Student odpowiedzialny jest za dostarczenie materiałów dotyczących pracy dyplomowej recenzentowi. Należy pamiętać, że recenzent odnosi się do wszystkich części pracy dyplomowej (artystycznej/projektowej/teoretycznej).

8.2. Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 • Nagrać trzy płyty CD, na której musi być pełna dokumentacja części artystycznej dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), złożyć do Biblioteki, Sekcji Toku Studiów pok. 101 i Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Malarstwa pok. 108, w celu uzyskania wpisu w karcie obiegowej (po obronie). Płytki należy okleić według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy (naklejki na płyty i koperty (26 KB, docx)).

 

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

 

Dyplomy będą do odbioru w pokoju 101 po upływie miesiąca od daty egzaminu dyplomowego.