Rekrutacja 2020

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2020 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Niezbędnik dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania
i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami kierunkowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału . Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym.

Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Wydział na początku roku akademickiego / październik – listopad /.

II. Zapisy na seminarium dyplomowe

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje zajęcia w ramach seminarium, SOK Wydziału Malarstwa przedstawia listę opiekunów części teoretycznej pracy dyplomowej,  z której student wybiera jednego opiekuna oraz określa przedział czasowy w jakim należy dokonać wyboru promotora. Zapisu na seminarium pisemnej pracy magisterskiej należy dokonać bezpośrednio u prowadzącego.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą 
o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tematów pracy dyplomowej (wynika z Regulaminu Studiów), tytułów i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Programową. Każda zmiana wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej.

IV. Praca pisemna

Część teoretyczna w formie pisemnej pracy dyplomowej,  powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentująca ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania
i wnioskowania. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów. Część teoretyczna pracy dyplomowej podlega pisemnej ocenie recenzenta pracy dyplomowej. Opiekun części teoretycznej w formie pisemnej pracy dyplomowej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną.  


4.1.
Część teoretyczna pracy dyplomowej

- Zasady przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej – załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora 85/2019.

- wewnętrzna procedura obiegu pracy dyplomowej – załącznik nr 8 do Zarządzenia Rektora nr 85/2019.

 
4.2.
Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej powinna być ułożona zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 85/2019 załącznik nr 6 § 2.

Dokumenty do pobrania:

 • strona tytułowa – magisterskie
 • Abstrakt części teoretycznej pracy dyplomowej, na który składają się m.in. streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu części teoretycznej  pracy dyplomowej i stanowi jej integralną część.
 • oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej (po abstrakcie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo. W każdym egzemplarzu pracy (3 sztuki) powinien znaleźć się oryginał oświadczenia (nie kserokopia).

Do pracy pisemnej należy trwale dołączyć wersję elektroniczną części artystycznej na
2 płytach CD umieszonych na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej. 

  • Płyta CD (3 sztuki, po 1 do każdego egzemplarza pracy) zawiera dokumentację wszystkich części artystycznych dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne i aneks + portfolio (o ile dotyczy). Pliki jpg
   w jakości odpowiedniej do druku.   
  • Płyty CD powinny być oklejone wg wskazanego wzoru. Wszystkie płyty podpisuje promotor/opiekun pracy pisemnej i student. (naklejki na płyty
   i koperty
   )

4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy w każdym z trzech egzemplarzy (nie może być kserokopia).

4.4. Należy wydrukować 3 identyczne egzemplarze części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej i dołączyć do każdej z nich płytę CD. Istnieje możliwość dodania płyty CD po obronie (patrz informacje dodatkowe). Komplet płyt jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu magistra sztuki.

V. Praca dyplomowa – standardy kierunkowe

Rada Programowa określiła dodatkowe wymagania pracy dyplomowej (standardy kierunkowe).

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, co najmniej miesiąc przed sesją dyplomową  odbędzie się przegląd prac dyplomowych potwierdzający gotowość studentów do przystąpienia do egzaminów dyplomowych. W skład komisji dopuszczającej do egzaminu dyplomowego wchodzą członkowie Komisji Dyplomowej. Miejsce dopuszczenia do egzaminu dyplomowego należy ustalić indywidualnie z prof. ASP dr hab. Aleksandrą Jadczuk. Preferowane miejsce dopuszczenia to Budynek Wielkiej Zbrojowni. W tym czasie należy mieć przy sobie wydrukowany protokół gotowości do egzaminu dyplomowego (protokół gotowości) i uzyskać wymagane podpisy.

Osoby prowadzące seminarium pracy teoretycznej zobowiązane są do dn. 30 kwietnia zgłosić Dziekanowi Wydziału stan zaawansowania pracy magisterskiej studentów.

O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK Wydziału Malarstwa.

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora w (Kalendarzu roku akademickiego). Szczegółowy harmonogram egzaminów dyplomowych jest tworzony zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale Malarstwa, o czym poinformuje Państwa prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o obronę poza uczelnią).  

VIII. Terminy składania dokumentów 

8.1. Student po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej, w terminie:

 • do 10 września 2020 r. (dotyczy części teoretycznej pracy magisterskiej)

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest:

a. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM (praca/aneks) odnośnie dyplomu: wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim; imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora); imię i nazwisko recenzenta – tylko przy temacie części teoretycznej pracy dyplomowej; imię i nazwisko opiekuna pracy części teoretycznej pracy dyplomowej (jeżeli występuje); imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje),

b. zamieścić treść całej pracy i streszczenie pracy pisemnej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt, zakładka Dane podstawowe – Edytuj – Praca opis),

c. wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), przygotowaną zgodnie z wytycznymi edytorskimi – załącznik nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 85/2019 i wytycznymi wydziałowymi (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD,

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

d. Wgrać oddzielny plik zawierający skan podpisanej zgody na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej (podczas dodawania pliku w polu „praca” proszę pozostawić kreskę),

e. Złożyć w STS 1 egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz z załączonymi i podpisanymi oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia),

f. Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami przekazać do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna, który zatwierdza ją do kontroli antyplagiatowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony przez recenzenta swojej pracy.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa).

8.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o:

- zatwierdzeniu pracy przez promotora i wystawieniu oceny o pracy,

- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus,

- weryfikacji pracy przez system kontroli antyplagiatowej,

- uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

Kiedy praca zostanie zaakceptowana przez promotora i pomyślnie przejdzie procedurę antyplagiatową, zostaną wystawione opinie i recenzje, student będzie mógł zapoznać się z ich treścią w systemie Akademus.

 

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

- pobiera plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej z systemu i drukuje go w 3 jednakowych egzemplarzach wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi;

- składa w STS oprawioną pracę wraz z załączonymi oświadczeniami w formacie zgodnym z wytycznymi,

- drugi egzemplarz wydrukowanej części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej wraz z oświadczeniami należy złożyć na Wydziale w Sekcji Organizacji Kształcenia pok. 108

UWAGA: Trzeci egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami i płytą CD  (dokumentacja części artystycznej dyplomu) należy złożyć w bibliotece po obronie.  

8.3. Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:

 • do 17 września 2020 (egzamin dyplomowy magisterski).

Student składa w STS – pok. 101, oprócz wydrukowanej pracy dyplomowej także:

 • protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów (protokół gotowości),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania 
  na Wydziale (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą)
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie

(oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.malarstwa@asp.gda.pl (informacja o nagrodach)

8.4. Student jest zobowiązany do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim
(60,00 zł). Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić
w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

8.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek)
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie
  w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

IX. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 • Nagrać trzy płyty CD, na której musi być pełna dokumentacja części artystycznej dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), złożyć do Biblioteki, Sekcji Toku Studiów pok. 101 i Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Malarstwa pok. 108, w celu uzyskania wpisu w karcie obiegowej (po obronie). Płytki należy okleić według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy (naklejki na płyty i koperty)

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w pokoju 101.