Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

 

Ustawy i rozporzadzenia

 

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 52/2019 – pobierz  pobierz

Kierunkowe efekty uczenia się 2020/2021 – pobierz

Sylabusy/karty przedmiotów

Malarstwo

https://akademus.asp.gda.pl/pl/katalog/oferta/4099/

Sztuka w przestrzeni publicznej

https://akademus.asp.gda.pl/pl/katalog/oferta/4075/

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

dr Anna Waligórska – Przewodniczący
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk – Prodziekan ds. Kierunku Malarstwo
prof. dr hab. Jacek Kornacki – Kierownik Katedry Kształcenia Podstawowego
dr Daniel Cybulski – Kierownik Katedry Malarstwa
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński – Kierownik Katedry Rysunku
dr Filip Ignatowicz – Kierownik Katedry Specjalizacji Artystycznych
prof. dr hab. Józef Czerniawski
prof. dr hab. Maria Targońska
Barbara Kuchnowska – przedstawiciel studentów

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz