Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 86/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenie 86/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 87/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2019 Rektora z dnia 28 października 2019 r. w sprawie monitorowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenia 87/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 59/2021 w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – przejdź na stronę
Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów – przejdź na spotkanie

Programy studiów

- przejdź na stronę  

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 52/2019 – przejdź na stronę

Kierunkowe efekty uczenia się 2020/2021 – pobierz

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

prof. ASP dr hab. Anna Waligórska – Przewodniczący
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk – Prodziekan ds. Kierunku Malarstwo
prof. dr hab. Jacek Kornacki – Kierownik Katedry Kształcenia Podstawowego
dr Daniel Cybulski – Kierownik Katedry Malarstwa
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński – Kierownik Katedry Rysunku
dr Filip Ignatowicz – Kierownik Katedry Specjalizacji Artystycznych
prof. dr hab. Maciej Świeszewski
prof. dr hab. Maria Targońska
Barbara Kuchnowska – przedstawiciel studentów

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz