Rekrutacja 2023

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 69/2022 z dnia 16.09.2022 w sprawie wprowadzenia procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Zarządzenie nr 69/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 71/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 71/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 72/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie monitorowania Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 72/2022 – przejdź na stronę

 

Ustawy i rozporzadzenia
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – przejdź na stronę
Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów – przejdź na spotkanie

Programy studiów

- przejdź na stronę  

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała nr 52/2019 – przejdź na stronę

Kierunkowe efekty uczenia się 2020/2021 – pobierz

Wydziałowy Zespół ds Jakości Kształcenia

prof. ASP dr hab. Anna Waligórska – Przewodniczący
prof. ASP dr hab. Aleksandra Jadczuk – Prodziekan ds. Kierunku Malarstwo
prof. dr hab. Jacek Kornacki – Kierownik Katedry Kształcenia Podstawowego
dr Daniel Cybulski – Kierownik Katedry Malarstwa
prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński – Kierownik Katedry Rysunku
dr Filip Ignatowicz – Kierownik Katedry Specjalizacji Artystycznych
prof. dr hab. Maciej Świeszewski
prof. dr hab. Maria Targońska
Barbara Kuchnowska – przedstawiciel studentów

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (63 KB) docx

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (prodziekana ds. kierunku studiów, kierownika katedry lub kierownika zakładu) – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KdsJK – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 6 – tabela podsumowania hospitacji w danym roku akademickim – pobierz (56 KB) docx

 

Tabela wyników ankiety oceny zajęć 2021/2022pobierz (14 KB) doc