Rekrutacja 2024

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 69/2022 z dnia 16.09.2022 w sprawie wprowadzenia procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 69/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 71/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie systemu Zarządzania Jakością
Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 71/2022 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 72/2022 z dnia16.09.2022 w sprawie monitorowania Systemu
Zarządzania Jakością Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Zarządzenie nr 72/2022 – przejdź na stronę

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – przejdź na stronę
Rozporządzenie w sprawie studiów:
Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów – przejdź na spotkanie

Programy studiów

 

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus 
Katalog ECTS – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała Senatu  nr 4/2020 – pobierz (965 KB) pdf
Uchwała Rady Programowej Wydziału Rzeźba i Intermedia nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Rzeźba – pobierz
Uchwała Rady Programowej Wydziału Rzeźba i Intermedia nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Intermedia – pobierz
Uchwała Senatu nr 4/2022 – w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Fotografia – pobierz (904 KB) pdf

Kierunkowe efekty uczenia się:

Kierunkowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Rzeźby i Intermediów

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Rzeźba w składzie:

prof. ASP dr hab. Magdalena Góra – przewodnicząca
prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska – prodziekan ds. kierunku Rzeźba
prof. Mariusz Białecki – kierownik Katedry Rzeźby
prof. Ludmiła Ostrogórska – kierownik Katedry Specjalizacji
dr Mariusz Burdek
Zuzanna Kobiela – studentka z głosem doradczym
Andrzej Stelmasiewicz – przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego – z głosem doradczym.

 

Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Intermedia i Fotografia w składzie:


dr Martyna Jastrzębska – przewodnicząca
dr Vahram Mkhitaryan – wiceprzewodniczący
dr Anna Leśniak – prodziekan ds. kierunku Intermedia
prof. Wojciech Zamiara – prodziekan ds. kierunku Fotografia
dr Maciej Salamon – kierownik Katedry Intermediów
dr Magdalena Czajka-Cardoso – p.o. kierownika Katedry Fotografii
dr Agnieszka Babińska

Zofia Grunt – studentka z głosem doradczym

Sprawozdania

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (63 KB) docx

Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (prodziekana ds. kierunku studiów, kierownika katedry lub kierownika zakładu) – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KdsJK – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz (57 KB) docx
Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz (56 KB) docx
Załącznik 6 – tabela podsumowania hospitacji w danym roku akademickim – pobierz (56 KB) docx

Sprawozdania

Sprawozdanie z ankiet, Intermedia 2021/2022 – pobierz (381 KB) pdf
Sprawozdanie z hospitacji, Intermedia 2021/2022 – pobierz (370 KB) pdf

Sprawozdanie z ankiet, Fotografia 2022/2023 – pobierz (387 KB) pdf
Sprawozdanie z ankiet, Intermedia 2022/2023 – pobierz (383 KB) pdf