Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

 

Ustawy i rozporzadzenia

 

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała Senatu  nr 4/2020 – pobierz
Uchwała Rady Programowej Wydziału Rzeźba i Intermedia nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Rzeźba- pobierz
Uchwała Rady Programowej Wydziału Rzeźba i Intermedia nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Intermedia – pobierz

Kierunkowe efekty uczenia się 2020/2021:

 

Sylabusy/karty przedmiotów

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

prof. ASP dr hab. Magdalena Góra – Przewodnicząca
prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska – Prodziekan ds. kierunku Rzeźba
dr Anna Leśniak –  Prodziekan ds. kierunku Intermedia
prof. dr hab. Mariusz Białecki – Kierownik Katedry Rzeźby
prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska – Kierownik Katedry Specjalizacji
prof. dr hab. Grzegorz Klaman – Kierownik Katedry Intermediów
prof. dr hab. Janina Rudnicka – Kierownik Katedry Rysunku
prof. dr hab. Wojciech Zamiara – Kierownik Katedry Fotografii
Eliasz Dyrow– Student
Aleksandra Molenda – Student

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

1. Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
2. Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
3. Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
4. Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
5. Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz