Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Jakość kształcenia

Uchwały i zarządzenia Rektora

Zarządzenie Rektora nr 86/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 28 października 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenie 86/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 87/2019 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2019 Rektora z dnia 28 października 2019 r. w sprawie monitorowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Zarządzenia 87/2019 – przejdź na stronę

Zarządzenie Rektora nr 59/2021 w sprawie wprowadzenia Procedury badania opinii studentów oraz kandydatów na studia i dyplomantów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – przejdź na stronę
Rozporządzenie w sprawie studiów:
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów – przejdź na spotkanie

Programy studiów

 

Karty przedmiotów – dostępne w Katalogu ECTS po zalogowaniu się do systemu Akademus 
Katalog ECTS – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Kierunkowe efekty uczenia się

Uchwała Senatu  nr 4/2020 – pobierz (965 KB) pdf
Uchwała Rady Programowej Wydziału Rzeźba i Intermedia nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Rzeźba- pobierz
Uchwała Rady Programowej Wydziału Rzeźba i Intermedia nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia efektów uczenia się dla kierunku Intermedia – pobierz

Kierunkowe efekty uczenia się:

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Rzeźby i Intermediów:
prof. ASP dr hab. Magdalena Góra – przewodnicząca

Podzespół ds. Jakości Kształcenia dla Kierunku Rzeźba:

prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska – prodziekan ds. kierunku Rzeźba
prof. dr hab. Mariusz Białecki – kierownik Katedry Rzeźby
prof. dr hab. Ludmiła Ostrogórska – kierownik Katedry Specjalizacji
prof. dr hab. Janina Rudnicka – kierownik Katedry Rysunku
Maria Chodzińska – studentka Rzeźby
Andrzej Stelmasiewicz – przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego

Podzespół ds. Jakości Kształcenia dla Kierunku Intermedia:

dr Anna Leśniak – prodziekan ds. kierunku Intermedia
prof. dr hab. Grzegorz Klaman – kierownik Katedry Intermediów
prof. dr hab. Wojciech Zamiara – kierownik Katedry Fotografii
Zofia Grunt – Studentka Intermediów

Sprawozdania

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych

Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz

1. Załącznik 1 – indywidualny protokół hospitacji – pobierz
2. Załącznik 2 – zbiorczy protokół hospitacji (przygotowywany przez Kierownika Katedry lub Kierownika Zakładu dla WZJK) – pobierz
3. Załącznik 3 – sprawozdanie z przeprowadzenia hospitacji dla KZDJK - pobierz
4. Załącznik 4 – arkusz ewaluacji hospitowanych zajęć – pobierz
5. Załącznik 5 – indywidualny rejestr hospitacji pracownika – pobierz