Rekrutacja 2024

Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

 1. Postępowanie w przedmiocie potwierdzenia efektów uczenia się jest wszczynane na wniosek kandydata.
 2. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się winien zostać złożony osobiście przez kandydata lub pocztą na adres jednostki prowadzącej studia na kierunku, na który kandydat ubiega się o przyjęcie w drodze potwierdzenia efektów uczenia się.
 3. Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się winien zostać złożony w terminie od 1 do 15 stycznia br.
 4. Wnioski oraz zmiany wniosków złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.
 5. Kandydat w ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się, może ubiegać się o przyjęcie tylko na jeden kierunek studiów. 
 6. Kandydat składa jeden wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się, na wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 
 7. Do wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się Kandydat załącza: 
  • dowód uiszczenia opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się na rachunek bankowy Uczelni;
  • kserokopię dowodu osobistego; 
  • świadectwo dojrzałości; 
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata i/lub magistra;
  • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe; 
  • dokumentację pomagającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w systemach kształcenia instytucjonalnego oraz nieformalnego.
 8. Dowodem potwierdzającym doświadczenie zawodowe kandydata są w szczególności:
  • świadectwo pracy;
  • zaświadczenia z zakładu pracy;
  • umowa o pracę.
 9. Dowodami pomocnymi w toku weryfikacji okoliczności, o których mowa w pkt. 7f są w szczególności: 
  • opinie pracodawcy, nauczycieli;
  • referencje i rekomendacje;
  • opis stanowiska pracy, zakres obowiązków; 
  • certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów lub szkoleń;
  • własny opis doświadczenia zawodowego;
  • portfolio kandydata.
 10. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7, powinny być załączone w oryginale, urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii potwierdzonej notarialnie. Dopuszcza się również złożenie dokumentów poświadczonych za zgodność przez upoważnionego pracownika jednostki przyjmującej wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się pod warunkiem udostępnienia do wglądu przez kandydata temu pracownikowi oryginału dokumentu. 
 11. W sytuacji złożenia przez kandydata wraz z wnioskiem o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się prac wykonanych przez kandydata, kandydat zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, iż prace te zostały wykonane przez kandydata samodzielnie i nie naruszają praw autorskich osób trzecich. 
 12. Złożenie przez kandydata nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11 stanowi podstawę do wydania przez właściwą Komisję Wydziałową decyzji o unieważnieniu postępowania w przedmiocie potwierdzenia efektów uczenia się, zainicjowanego na wniosek kandydata.
 13. Po upływie terminu składania wniosków o potwierdzenie efektów uczenia Komisja Wydziałowa przystępuje do weryfikacji kompletności i formalnej prawidłowości złożonych wniosków.
 14. W razie stwierdzenia braków formalnych w treści wniosku lub załączników do wniosku Komisja Wydziałowa wzywa kandydata do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 15. W razie nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych lub ponownego złożenia wniosku lub załączników dotkniętych brakami formalnymi Komisja Wydziałowa wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku kandydata bez rozpoznania. 
 16. O pozostawieniu wniosku bez rozpoznania Komisja Wydziałowa informuje kandydata na piśmie przedstawiając uzasadnienie. Postanowienie o pozostawieniu wniosku kandydata bez rozpoznania nie podlega zaskarżeniu. 
 17. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania Komisja Wydziałowa zwraca kandydatowi połowę uiszczonej opłaty za potwierdzenie efektów uczenia. Zwrot następuje na rachunek bankowy z którego dokonano zapłaty, chyba że kandydat wskaże inny rachunek bankowy, na który ma nastąpić zwrot. 
 18. Przyjęcie na studia na podstawie procedury potwierdzenia efektów uczenia się obejmuje łącznie: 
  • weryfikację efektów uczenia się kandydata, 
  • weryfikację uzdolnień artystycznych kandydata.
 19. Weryfikacja efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz weryfikacja uzdolnień artystycznych kandydata jest dokonywana dla wszystkich efektów uczenia się podlegających weryfikacji, zgodnie z decyzja Komisji Wydziałowej w formie: 
  • Architektura Wnętrz
  • Wzornictwo
  • Architektura Przestrzeni Kulturowych
  • Rzeźba
  • Intermedia
  • Malarstwo
  • Grafika
 20. Potwierdzanie efektów uczenia się w zakresie nowożytnego języka obcego, przeprowadzane jest zgodnie z procedurą przyjętą przez Komisje Wydziałowe. 
 21. Komisja Wydziałowa na podstawie złożonego przez kandydata wraz z wnioskiem certyfikatu, o którym mowa w wykazie certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego, może uznać efekty uczenia się w zakresie nowożytnego języka obcego za potwierdzone bez przeprowadzenia procedury opisanej w pkt. 20.
 22. O terminie, miejscu oraz formie weryfikacji efektów uczenia się, oraz weryfikacji uzdolnień artystycznych Komisja Wydziałowa zawiadamia kandydata na piśmie. 
 23. Komisja Wydziałowa, na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów potwierdzających efekty uczenia się, w systemie instytucjonalnym oraz dokumentów oraz prac potwierdzających efekty uczenia się w systemie nieformalnym, może uznać konkretne efekty uczenia się za potwierdzone bez przeprowadzenia procedury opisanej w pkt. 20. 
 24. Komisja Wydziałowa na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów potwierdzających efekty uczenia się w systemie instytucjonalnym oraz dokumentów oraz prac potwierdzających efekty uczenia się w systemie nieformalnym, może uznać uzdolnienia artystyczne kandydata niezbędne do przyjęcia na studia za potwierdzone bez przeprowadzenia procedury opisanej w pkt. 20
 25. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kandydata w którymkolwiek z wyznaczonych przez Komisję Wydziałową terminów, Komisja wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. 
 26. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności kandydata w którymkolwiek z wyznaczonych przez Komisję Wydziałową terminów, kandydat obowiązany jest niezwłocznie poinformować Komisję Wydziałową o przyczynach nieobecności i przedstawić dowód potwierdzający przedstawione usprawiedliwienie nieobecności. W wypadku uznania nieobecności za usprawiedliwioną Komisja Wydziałowa może wyznaczyć kandydatowi dodatkowy termin. 
 27. Możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu, o której mowa w pkt. 25 nie dotyczy sytuacji, gdy poprzedni termin dotyczył weryfikacji efektów uczenia się lub uzdolnień artystycznych łącznie dla większej liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów, poziom i profil kształcenia. 
 28. Potwierdzenie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia obejmuje wszystkie efekty uczenia się ujęte na liście, o której mowa w dziale: LISTY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I PRZEDMIOTÓW OBEJMUJACYCH DANE EFEKTY UCZENIA SIĘ.
 29. Brak pozytywnej weryfikacji chociaż jednego z wymaganych na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia efektów kształcenia się, jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się. 
 30. Brak pozytywnej weryfikacji uzdolnień artystycznych kandydata jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się.
 31. Po zakończeniu procedury weryfikacji efektów uczenia się Komisja Wydziałowa sporządza osobną dla każdego kierunku, poziomu oraz profilu kształcenia listę rankingową kandydatów, którzy łącznie uzyskali pozytywną weryfikację uzdolnień artystycznych oraz pozytywną weryfikację wszystkich efektów uczenia się ujętych na liście.
 32. Na liście rankingowej ujęci zostają kandydaci, kolejno według najwyższej liczby punktów uzyskanych w ramach weryfikacji efektów uczenia się.
 33. W wyniku procesu potwierdzania efektów uczenia się na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przyjęci zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą pozycję na liście rankingowej w ramach limitu przyjęć na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przewidzianego w danym roku akademickim.
 34. W sytuacji przekroczenia limitu przyjęć, o przyjęciu na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w stosunku do kandydatów, którzy uzyskali taka samą liczbę punktów decyduje ocena uzyskana przez kandydata w ramach weryfikacji uzdolnień artystycznych. W sytuacji uzyskania przez kandydatów takiej samej oceny w ramach weryfikacji uzdolnień artystycznych o przyjęciu na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia rozstrzyga decyzja Komisji Wydziałowej. 

TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Od decyzji Komisji Wydziałowej przysługuje odwołanie do Rektora ASP. 
 2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, na piśmie, za pośrednictwem Komisji Wydziałowej. Do zachowania terminu wystarczające jest nadanie przesyłki poleconej pocztą przed upływem 14 dniowego terminu. – do pobrania z działu Załączniki.
 3. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się ustalonych w ustawie oraz niniejszym Regulaminie. 
 4. Rektora ASP rozpoznaje odwołanie w terminie 21 dni od dnia wniesienia odwołania. 
 5. Rektor w wyniku rozpoznania odwołania: 
   • utrzymuje zaskarżoną decyzję w mocy; 
   • zmienia zaskarżoną decyzję;
   • uchyla zaskarżoną decyzję i kieruje sprawę do ponownego rozpoznania przez Komisję Wydziałową.
 6. W wypadku wniesienia odwołania przed doręczeniem kandydatowi decyzji Komisji Wydziałowej, Rektor wydaje postanowienie o niedopuszczalności odwołania. Postanowienie w niniejszej sprawie nie podlega zaskarżeniu. 
 7. W wypadku wniesienia odwołania od decyzji Komisji Wydziałowej po upływie terminu do wniesienia odwołania Rektor wydaje postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania z powodu uchybienia terminu. Postanowienie w niniejszej sprawie nie podlega zaskarżeniu. 
 8. Decyzja Komisji Wydziałowej, od której nie wniesiono skutecznie odwołania, albo utrzymana w mocy przez Rektora, staje się ostateczna i nie przysługuje od niej żaden dalszy środek zaskarżenia. 
 9. Decyzje Rektora są ostateczne i nie przysługuje od nich żaden dalszy środek zaskarżenia. 
 10. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się Komisja Wydziałowa zaliczyć może kandydatowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów. 
 11. Kandydaci przyjęci na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, zostają włączeni do regularnego trybu studiów i zwolnieni z realizacji przedmiotów, które zostały im zaliczone w procesie potwierdzania efektów uczenia się.
 12. Warunki odbywania studiów przez kandydatów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnej organizacji studiów i opieki naukowej, określa Regulamin Studiów. 
 13. Do średniej studiów wlicza się oceny uzyskane z przedmiotów zaliczonych w ramach procesu potwierdzania efektów uczenia się.
 14. Zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, dokumentowane jest w dokumentacji przebiegu studiów. 
 15. Kandydaci, którzy w procesie potwierdzania efektów uczenia się nie zostali przyjęci na studia, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Uczelnię na zasadach ogólnych wynikających z ustawy i przepisów wewnątrz uczelnianych.