Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Deklaracja dostępności strony internetowej asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2.01.2019
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.11.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis (tytuł) wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą;
 • nie jest w pełni zachowana spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie;
 • nawigacja na stronie głównej za pomocą klawiatury nie odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony;
 • nie wszystkie linki prowadzące do dokumentów do pobrania zawierają informację o ich formacie oraz języku;
 • po powiększeniu strony do 200% nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie;
 • wyróżnienie wizualne linków nie jest utrzymane na wszystkich stronach;
 • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne zawierające ścieżkę dźwiękową niezbędną dla zrozumienia zawartości posiadają poprawnie sformułowane napisy dla niesłyszących;
 • kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1;
 • nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis tekstowy wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą;
 • nie wszystkie multimedialne elementy wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję;
 • nieobecny jest link „przejdź do treści”, nie jest zachowana ich spójność na wszystkich stronach;
 • elementy graficzne, które tego wymagają, nie mają poprawnie utworzonych poszerzonych opisów;
 • fragmenty treści strony będące faktycznie listami elementów nie są zdefiniowane w kodzie strony jako listy;
 • nie wszystkie tabele prezentujące dane mają poprawnie zdefiniowane nagłówki;
 • nie jest zachowana spójność linków w całym serwisie;
 • nie wszystkie graficzne elementy czysto dekoracyjne mają pusty atrybut alt;
 • nie wszystkie grafiki w serwisie mają przypisany poprawnie sformułowany opis alternatywny, a te, które niosą szczególnie istotne treści nie są uzupełnione o poprawną, dostępną alternatywę;
 • selektor CSS outline nie wyłącza fokus;
 • na stronie są błędy walidacji lub przestarzałe, nieużywane elementy HTML;
 • niektóre elementy obcojęzyczne w treści stron nie mają poprawnie zdefiniowanego języka;
 • nie wszystkie strony mają przynajmniej jeden nagłówek h1;
 • nagłówki na stronie nie są przypisane do odpowiednich elementów, w odpowiedniej kolejności;
 • cytaty nie są poprawne sygnalizowane w kodzie HTML.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-13.

Deklarację sporządzono na podstawie oceny przeprowadzonej przez podmiot zewnętrzny Agencję Interaktywną CG2.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk. Osobą kontaktową jest Marzena Świniarska, adres e-mail: marzena.swiniarska@asp.gda.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna: 

Wielka Zbrojownia – pobierz (19 KB) docx

Mała Zbrojownia – pobierz (17 KB) docx

Dom Angielski – pobierz (15 KB) docx