Rekrutacja 2024

Niezbędnik Dyplomanta – studia II stopnia

I. ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI DYPLOMOWANIA

 1. Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej.
 2. Spotkanie organizacyjne dla dyplomantów organizuje Wydział w październiku danego roku.

II. DEKLARACJA DYPLOMOWA

 1. Do końca października pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej wyboru pracowni dyplomowej i problematyki dyplomu.
 2. Dwa tygodnie przed pierwszym przeglądem dyplomowym pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji zawierającej temat pracy dyplomowej. Każda zmiana po złożeniu deklaracji wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej.

III. PRACA DYPLOMOWA

Dyplomowa praca magisterska musi zostać wykonana samodzielnie przez dyplomanta pod merytoryczną opieką promotora w ciągu dwóch semestrów. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów.

Cel i tytuł muszą być zaakceptowane przez opiekuna/promotora pracy. Praca dyplomowa powinna spełniać wymienione poniżej kryteria:

 1. Dyplomowa praca magisterska powinna mieć charakter badawczy; być sporządzona w oparciu o cel i określający go temat samodzielnie sformułowane przez dyplomanta. Praca powinna wyjaśniać sposoby osiągnięcia założonego celu ze szczególnym naciskiem na umotywowanie podejmowanych decyzji projektowych w kontekście tytułowego zagadnienia.
 2. Dyplomowa praca magisterska powinna spełniać kryteria oceny dyplomowej pracy magisterskiejpobierz (74 KB) pdf

IV. DOKUMENTACJA DYPLOMU MAGISTERSKIEGO:

 1. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określa Rada Programowa kierunku oraz zarządzenie Rektora nr 13/2024 z dnia 56 marca 2024 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami – przejdź na stronę

W skład dokumentacji magisterskiej pracy dyplomowej wchodzą następujące części:

 • Część projektowa
 • Część teoretyczna
 1. Część projektowa – opracowywana jest w formie ilustrowanego, wyczerpującego przekazu pracy projektowej w postaci zapisu graficznego, modeli przestrzennych oraz cyfrowej prezentacji. Zawierać powinna szczegółową prezentację i opis finalnego rozwiązania projektowego.
 2. Część teoretyczna – opracowywana jest zgodnie z wytycznymi edytorskimi (zał nr 6) – przejdź na stronę

Część teoretyczna powinna zawierać rozstrzygnięcie teoretycznego zagadnienia powiązanego z tematem projektu dyplomowego lub w szczególnym przypadku być pogłębionym opisem kontekstu projektu. Powinna ona prezentować zaawansowaną wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego (czyli jednoosobowego podejmowania decyzji projektowych, zarządzania czasem i całym procesem projektowym) analizowania i wnioskowania. W pracy dyplomowej powinien być jasno określony wkład pracy studenta w przygotowanie założeń, materiałów wizualnych takich jak film, zdjęcia, modele wirtualne i rzeczywiste itp.

 

Praca powinna być ułożona zgodnie z zał. 6przejdź na stronę (należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Wzornictwa): 

 • strona tytułowa zał. 1j – pobierz (108 KB) pdf
 • spis treści,
 • wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu i opisem innych kluczowych dla projektu zagadnień
 • studium problemu projektowego wnikliwie prezentujące szerokie spektrum teoretycznych, kontekstowych aspektów podjętego zagadnienia; opis formułowania założeń projektowych, tezę lub hipotezę pracy,
 • prezentacja i opis zaplanowanego i przeprowadzonego procesu projektowego w tym: wybranych i zdefiniowanych metod i narzędzi projektowych, koncepcji rozwiązania, dokumentacji finalnego rozwiązania projektowego wraz z opisem kluczowych parametrów projektu,
 • podsumowanie zawierające pogłębioną refleksję na temat projektowania oraz wnioski z efektów pracy projektowej,
 • piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, netograficznych,
 • spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,
 • abstrakt pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim (max. 2000 znaków), w którym skrótowo ujęte jest to, co opisane jest w części teoretycznej i projektowej pracy dyplomowej. Abstrakt powinien zawierać krótkie streszczenie problemu projektowego/badawczego, użytych metod, kluczowych cech opracowanej konkluzji projektowej oraz wnioski i skutki jej potencjalnego wdrożenia. Innymi słowy: abstrakt odpowiada na pytania: dlaczego podjęto dany problem projektowy? co, jakimi metodami i dlaczego opracowano?, jak analizowano i weryfikowano rezultaty? oraz jakie wyciągnięto wnioski?
 • abstrakt dyplomu należy skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część.

 

 1. oświadczenie autora pracy dyplomowej, załacznik nr 2 – przejdź na stronę. Oświadczenie wypełniamy komputerowo.
 2. Należy wydrukować obustronnie 3 identyczne egzemplarze dokumentacji projektu dyplomowego (część teoretyczna i część projektowa) w sztywnej oprawie. Każdy z egzemplarzy musi zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenie autora (nie kserokopia).
 3. Do każdego egzemplarza należy dołączyć pendrive zawierający dokumentację projektu dyplomowego. Komplet jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu magistra.

Pendrive'y powinny być umieszczone w kopertach i podpisane imieniem i nazwiskiem studenta.

V. KONTROLA ANTYPLAGIATOWA

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. IV.1) stanowią podstawę do „kontroli antyplagiatowej” zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Załącznik nr 7 do Zarządzenia – przejdź na stronę

VI. RECENZJA

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. IV.1) stanowią podstawę do sporządzenia recenzji.

 1. Recenzenta zatwierdza rada programowa kierunku po uzgodnieniu z prodziekanem ds. kierunku studiów. Jako zasadę wyboru należy przyjąć „standardy jakości kształcenia”, a w szczególności regułę zapewniającą bezstronność, rzetelność i przejrzystość procesu weryfikacji oraz wiarygodność i porównywalność ocen.

VII. PRZEGLĄD DYPLOMOWY

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, zostaną przeprowadzone dwa przeglądy: pierwszy w kwietniu oraz drugi – dwa tygodnie przed sesją dyplomową.

 1. celem pierwszego przeglądu dyplomowego jest weryfikacja stanu zaawansowania pracy magisterskiej oraz jej zgodności z kryteriami oceny pracy dyplomowej. Podczas spotkania brane są pod uwagę: tematyka pracy, założenia, wybrana koncepcja rozwiązania. Przegląd ma charakter otwartej dla wszystkich zainteresowanych osób dyskusji. O dokładnym terminie przeglądu dyplomowego poinformuje SOK.
 2. celem drugiego przeglądu dyplomowego jest weryfikacja gotowości dyplomanta do obrony pracy magisterskiej. Dyplomant, w porozumieniu z promotorem, przygotowuje krótką (5-7 slajdów) prezentację pracy dyplomowej składającą się z  przedstawienia tematyki pracy, założeń, wybranej koncepcji rozwiązania. Przegląd ma charakter zamknięty. Udział w przeglądzie biorą: promotorzy, recenzenci, dyplomanci oraz dziekan lub prodziekan. Po prezentacji dyplomant przekazuje wypełniony protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego promotorowi do podpisu  (protokół gotowości (95 KB, doc). Załącznik nr 3 – pobierz (96 KB) doc. O dokładnym terminie przeglądu dyplomowego poinformuje SOK.

VIII. EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora (Zarządzenie Rektora nr 45/2023 – przejdź na stronę)

Dokumenty wymagane przy magisterskim egzaminie dyplomowym:

 1. dokumentacja pracy dyplomowej (zgodnie z pkt. IV.1.),
 2. pozytywny wynik badania antyplagiatowego (JSA),
 3. recenzja,
 4. prezentacja projektu.

Prezentacja (zawierającej streszczenie części projektowej i teoretycznej) stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z dyplomantem, w której zadawane są co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego. Obrona dyplomowej pracy magisterskiej oceniana jest przez Komisję Egzaminacyjną zgodnie z kryteriami oceny dyplomowej pracy magisterskiej – pobierz (74 KB) pdf

IX. TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Student po uzyskaniu akceptacji przez promotora w terminie:
 • do 10 czerwca 2024 – egzaminy przeprowadzane w czerwcu 2024
 • do 5 września 2024 – egzaminy przeprowadzane we wrześniu 2024

zobowiązany jest:

a) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:

 • wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);
 • imię i nazwisko recenzenta; 

b) uzupełnić pole „Praca opis” – zamieścić streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt);

c) zaznaczyć wymaganą klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczenia jej w ORPD,

d) wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD;

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku. 

e) złożyć w STS:

 • 1 egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz z załączonym oświadczeniem autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy z obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora 13/2024 – przejdź na stronę),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania – pobierz (166 KB) doc),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale oraz o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie studenta),
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.wzornictwo@asp.gda.pl (informacja o nagrodach – pobierz (32 KB) docx)

Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora pracy dyplomowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony recenzentowi swojej pracy.

Student, na tym etapie pobiera kartę obiegową i zaczyna kompletować na niej wpisy  (karta obiegowa (201 KB, doc)). Załącznik nr 5

2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o wszystkich etapach przetwarzania części teoretycznej pracy dyplomowej.
Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student zobowiązany jest:
a) złożyć w Bibliotece egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami oraz pendrive USB z dokumentacją dyplomu,

b) dostarczyć egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej wraz z oświadczeniami na posiedzenie Komisji dyplomowej.

3. Przed egzaminami dyplomowymi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest do:
a) złożenia protokołu gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanego przez promotora dyplomu (protokół gotowości, Załącznik nr 3 – pobierz (96 KB) doc
b) do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później. Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

Dodatkowy odpis dyplomu/suplementu w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia opłaty w wysokości:

 • dyplom 20 zł
 • suplement 20 zł

Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku

 1. Aby go uzyskać należy:
  a) w STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim pobierz plik (135 KB) doc)
  b) wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty.

Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Nagrać dwa pendrivy USB, na których musi być pełna dokumentacja dyplomu (część projektowa, część teoretyczna i portfolio),.

 1. złożyć w Bibliotece 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej oraz pełną dokumentację dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) zgraną na pendrivie USB naklejka na koperty z pendrive’ami – pobierz (20 KB) docx
 2. złożyć do STS pok. 101 pełną dokumentację dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) zgraną na pendrivie USB wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową 
 3. zarchiwizować pełną dokumentację dyplomu na dysku Google („archiwum cyfrowe Wydziału Wzornictwa”) poprzez formularz udostępniany przez SOK. Jest to konieczne do uzyskania wpisu na karcie obiegowej od SOK.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w pok. 101.

Pliki do pobrania:

Część teoretyczna:

Dokumenty składane przed obroną: