Rekrutacja 2024

Niezbędnik Dyplomanta – studia I stopnia

1. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania

1.1. Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku, a także opublikowanymi na stronie internetowej www.

1.2. Spotkanie informacyjne dla Studentów/ Studentek III roku studiów I stopnia, dotyczące omówienia wytycznych (procedur) dyplomowania i przebiegu obron dyplomowych prac licencjackich, organizuje każdy z kierunków na Wydziale w ostatnich tygodniach semestru zimowego.

2. Tematy dyplomowe

Po przyjęciu tematów prac dyplomowych przez Radę Programową kierunku, zmiana będzie możliwa tylko i wyłącznie po złożeniu podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskaniu jego akceptacji.

3.1. Dyplomowa praca licencjacka

Dyplomowa praca licencjacka musi zostać wykonana samodzielnie i spełniać wymienione poniżej kryteria, które określa wewnętrzny regulamin każdego z kierunków na Wydziale. Powinna być związana z kierunkiem studiów i sporządzona w oparciu o temat pracy wskazany przez promotora.

3.2. Dokumentacja dyplomowej pracy licencjackiej

Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów oraz załącznik nr 6 zarządzenia Rektora nr 13/2024 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej

 

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami – przejdź na stronę

 

W skład dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej wchodzą następujące części:

 • Część teoretyczna (w formie opisowej)
 • Część projektowa
 • Portfolio*

*( nie podlega ocenie podczas egzaminu dyplomowego )

4.1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

4.1.1. Forma części teoretycznej – część opracowywana zgodnie z wytycznymi edytorskimi.

4.1.2. Zakres części teoretycznej - część teoretyczna jest opisem projektu. Powinna prezentować podstawową wiedzę i umiejętności związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Praca powinna być ułożona zgodnie r 6 § 2 Zarządzenia Rektora nr 13/2024 (należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Architektury): 

 1. strona tytułowa,
 2. spis treści,
 3. wstęp – część teoretyczną pracy licencjackiej rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru podejmowanych zagadnień merytorycznych, projektowych związanych z tematem dyplomowej pracy licencjackiej i przedstawieniem innych kluczowych informacji związanych z problematyką podjętego tematu.
 4. część analityczna teoretycznej części dyplomowego projektu licencjackiego prezentuje podstawowe problemy podejmowanego zagadnienia projektowego oraz założenia projektowe;
 • część projektowa teoretycznej części dyplomowego projektu licencjackiego zawiera skrótową prezentację i opis rozwiązań wybranych koncepcji projektowych, drogę projektową oraz szczegółowy opis finalnego rozwiązania projektowego.

5. podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy rozwoju,

6. piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych, a także ikonograficznych,

7. spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,

8. abstrakt (szczegółowy opis pracy dyplomowej (max. 2000 znaków) – pobierz (14 KB) docx

9. Oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej (po abstrakcie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo. W każdym egzemplarzu pracy (3 sztuki) powinien znaleźć się oryginał oświadczenia (kserokopia oraz zeskanowany dokument nie zostanie przyjęty).

 

Część teoretyczną dyplomowego projektu licencjackiego wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy należy wydrukować obustronnie i oprawić w sztywną oprawę. (3 egzemplarze).

 

Pendrive'y (3 szt.) powinny być umieszczone w kopertach z opisaną naklejką – pobierz (20 KB) docx

4.2. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Forma części projektowej – pełne opracowanie projektu w formie graficznej z uwzględnieniem wytycznych i szczegółowego zakresu pracy projektowej ustalonego przez promotora.

Zakres części projektowej dyplomowy projekt licencjacki zawierać powinien:

- podstawową dokumentację projektową finalnego rozwiązania zgodnie z wymogami zapisu projektowego,

- opracowanie graficzne, prezentację i opis zastosowanych rozwiązań projektowych

- analizę i zilustrowanie koncepcji projektowych, „drogi projektowej” Dyplomanta / Dyplomantki.

 

Dopuszcza się przedstawienie analizy, przykładowych koncepcji i „drogi projektowej” Dyplomanta/ Dyplomantki w formie prezentacji multimedialnej, bądź za pomocą innego medium.

Szczegółowy zakres opracowania projektu ustala promotor wraz z Dyplomantem / Dyplomantką.

4.3. PORTFOLIO

Portfolio (opis) – pobierz (14 KB) docx 

 

*Jeden egzemplarz portfolio powinien być wydrukowany i przyniesiony do wglądu Komisji Egzaminacyjnej w trakcie egzaminu dyplomowego.

5. Procedura

5.1. Kontrola antyplagiatowa

Pisemna część teoretyczna dyplomowej pracy licencjackiej ( opisana w pkt. 4 ) stanowi podstawę do „kontroli antyplagiatowej” zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

5.2. Recenzja

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. 4.1 i 4.2 ) stanowią podstawę do sporządzenie recenzji.

Uwaga:
Recenzenta proponuje promotor dyplomu, a Rada Programowa Kierunku zatwierdza Recenzentów. Jako zasadę wyboru należy przyjąć „standardy jakości kształcenia”, a w szczególności regułę zapewniającą bezstronność, rzetelność i przejrzystość procesu weryfikacji oraz wiarygodność i porównywalność ocen.

5.3. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, każdy z kierunków ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową może przeprowadzić tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac (według regulaminu i zasad dyplomowania na każdym z kierunków na Wydziale). Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego i uzyskać wymagane podpisy. O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU.

5.4. Egzamin dyplomowy

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora (Zarządzenie Rektora nr 45/2023)

6. Wymagane dokumenty w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

 • dokumentacja dyplomowej pracy licencjackiej (zgodnie z pkt. 4 )

część projektowa + część teoretyczna + portfolio

 • pozytywny wynik badania antyplagiatowego,
 • recenzja,
 • protokół gotowości.

Powyższy materiał stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z Dyplomantem / Dyplomantką, podczas której zadawane są co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego.

Uwaga:

Tytuły składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tytułami zatwierdzonymi przez Radę Programową kierunku i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

7. Terminy składania dokumentów

Student po uzyskaniu akceptacji przez promotora zobowiązany jest w terminie:

do 29 maja 2024 r. (dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu czerwcu 2024 r.)

do 5 września 2024 r. (dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2024 r.)

7.1. w systemie ADAKEMUS

uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:

 • wpisać tytuł pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
  • imię i nazwisko promotora
  • imię i nazwisko recenzenta;
 • uzupełnić pole „Praca opis” – zamieścić streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej
 • zaznaczyć wymaganą klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczenia jej w ORPD,
 • wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan[!]), z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz, że ma być zamieszczona w ORPD;

 

Uwaga:

Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku. Wszelkie materiały graficzne, które Dyplomant uzna za niezbędne i zamieści je w pracy pisemnej powinny się zgadzać pod względem graficznym oraz usytuowania ich w opracowaniu pisemnej części teoretycznej pracy licencjackiej.

7.1.2. w STS złożyć:

 • 1 egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz z załączonym oświadczeniami autora pracy;
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale oraz o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów,
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach – pobierz (31 KB) docx: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: aiw@asp.gda.pl lub sts.apk@asp.gda.pl

 

Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli promotora dyplomowej pracy licencjackiej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

 

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora pracy dyplomowej.

 

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy.

 

7.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o wszystkich etapach przetwarzania części teoretycznej pracy dyplomowej  

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student zobowiązany jest dostarczyć egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej wraz z oświadczeniami oraz PORTFOLIO na posiedzenie Komisji dyplomowej.

 

7.3  Przed egzaminami dyplomowymi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest do:

 • złożenia protokołu gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanego przez promotora dyplomu,
 • do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020 i kolejnych lat. Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić
  w Akademusie w zakładce Opłaty.

7.4. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga złożenia do dnia ukończenia studiów wniosku  o wydanie dyplomu/suplementu w języku angielskim.

Wniosek należy złożyć W STS – pok. 101 wraz z resztą wymaganych dokumentów

Wniosek – pobierz (58 KB) docx

Dodatkowy odpis dyplomu/suplementu  w języku angielskim wymaga wniesienia opłaty w wysokości:

 • dyplom 20 zł
 • suplement 20 zł

Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Student odpowiedzialny jest za dostarczenie materiałów dotyczących pracy dyplomowej recenzentowi. Należy pamiętać, że recenzent odnosi się do wszystkich części pracy dyplomowej,

8.2. Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Wgrać na nośniki danych typu pendrive  pełną dokumentację dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) oraz PORTFOLIO

Pendrive'y (3 szt.) powinny być umieszczone w kopertach z opisaną naklejką – załącznik (link)

 • złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz jej elektronicznym zapisem oraz z pełną dokumentacją dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) na nośniku danych w Bibliotece.
 • złożyć 1 pendrive, na którym musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) oraz portfolio (wersja elektroniczna + WYDRUKOWANA) do STS 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.
 • złożyć 1 pendrive, na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) oraz portfolio do SOK pok. 109 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w pokoju 101.

 

Pliki do pobrania: