Rekrutacja 2024

Niezbędnik Dyplomanta – studia II stopnia

1. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania.

1.1 Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności, a także standardami kierunkowymi -> hiperłącze opublikowanymi  na stronie internetowej www

1.2 Spotkanie informacyjne dla Studentów/ Studentek II roku studiów II stopnia, dotyczące omówienia wytycznych (procedur) dyplomowania i przebiegu obron dyplomowych prac magisterskich, organizuje każdy z kierunków na Wydziale w październiku danego roku.

2. Deklaracja dyplomowa

Do końca miesiąca marca pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej tytułu pracy dyplomowej.  Każda zmiana po złożeniu deklaracji wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania jego akceptacji.

3.1. Praca dyplomowa

Dyplomowa praca magisterska musi zostać wykonana samodzielnie i spełniać wymienione poniżej kryteria. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów. Cel i tytuł muszą być zaakceptowane przez opiekuna/promotora pracy.

Dyplomowa praca magisterska powinna mieć charakter badawczy; być sporządzona w oparciu o cel i określający go temat samodzielnie sformułowane przez dyplomanta. Praca powinna wyjaśniać sposoby osiągnięcia założonego celu ze szczególnym naciskiem na umotywowanie podejmowanych decyzji projektowych w kontekście tytułowego zagadnienia.

3.2. Dokumentacja projektowa dyplomu magisterskiego:

Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów oraz załącznik nr 6 zarządzenia Rektora nr 10/2023 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami:

https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/2023/zarzadzenie-nr-10-2023

 

W skład dokumentacji projektowej magisterskiego projektu dyplomowego wchodzą następujące części:

 1. Część teoretyczna
 2. Część projektowa

4.1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA

4.1.1. Forma części teoretycznej – część opracowywana zgodnie z wytycznymi edytorskimi.

4.1.2. Zakres części teoretycznej – Część teoretyczna powinna zawierać rozstrzygnięcie teoretycznego zagadnienia powiązanego z tematem projektu dyplomowego lub w szczególnym przypadku być pogłębionym opisem kontekstu projektu. Powinna ona prezentować ogólną wiedzę i umiejętności student związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Praca powinna być ułożona zgodnie z zał. nr 6 § 2 Zarządzenia Rektora nr 20/2021 (należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Architektury):

 1. strona tytułowa,
 2. spis treści,
 3. Wstęp - Część teoretyczną pracy magisterskiej rozpoczyna wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu i opisem innych kluczowych dla projektu zagadnień np. celu, strategii osiągnięcia celu),
 4. część analityczna – części teoretycznej w formie pisemnej pracy magisterskiej wnikliwie prezentuje szerokie spektrum teoretycznych, kontekstowych aspektów podjętego zagadnienia projektowego; opis formułowania założeń projektowych, tezę lub hipotezę pracy,
 5. część projektowa – części teoretycznej w formie pisemnej pracy magisterskiej zawiera prezentację i wnikliwy opis metod i etapów projektowania, prezentację i wnikliwy opis koncepcji rozwiązania, szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego wraz z opisem kluczowych parametrów projektu,
 6. podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy projektowej oraz perspektywy rozwoju,
 7. piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, elektronicznych,
 8. spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,
 9. abstrakt (opis) – pobierz (9 kb) doc
 10. Oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej. Oświadczenie wypełniamy komputerowo. W każdym egzemplarzu pracy (3 sztuki) powinien znaleźć się oryginał oświadczenia (kserokopia oraz zeskanowany dokument nie zostanie przyjęty).

4.2. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

Forma część projektowej – opracowywana jest w formie ilustrowanego, pogłębionego opisu stanowiącego integralny składnik części teoretycznej pracy dyplomowej. Przy opracowaniu części projektowej pracy dyplomowej obowiązują wytyczne edytorskie.

Zakres części projektowej - zawierać powinien:

- szczegółową prezentację i opis: zastosowanych metod projektowania, rozważanych wariantów i opcji,
- kryteria wyboru koncepcji rozwiązania,
- szczegółową dokumentację finalnego rozwiązania projektowego oraz
- perspektywy rozwoju projektu, analizę skutków jego wdrożenia, wnioski, ect.; szczegółowy zakres ustala promotor wraz z dyplomantem.

Część teoretyczną dyplomowego projektu magisterskiego wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy należy wydrukować obustronnie i oprawić w sztywną oprawę (3 egzemplarze).

 

UWAGA: Tematy składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tematami zatwierdzonymi przez Radę Programową kierunku i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

5. Procedura

 5.1. Kontrola antyplagiatowa
Obie części dokumentacji projektu dyplomowego  (opisane w pkt. 4) stanowią podstawę do „kontroli antyplagiatowej” zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

5.2.  Recenzja
Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. 4) stanowią podstawę do sporządzenie recenzji.

Uwaga
Recenzenta proponuje promotor dyplomu. Jako zasadę wyboru należy przyjąć „standardy jakości kształcenia”, a w szczególności regułę zapewniającą bezstronność, rzetelność i przejrzystość procesu weryfikacji oraz wiarygodność i porównywalność ocen.

5.3.  Dopuszczenie do dyplomu
Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, ok. trzy-cztery tygodnie przed  sesją dyplomową  może zostać przeprowadzone tzw. dopuszczenie, połączone z prezentacją prac. Należy mieć przy sobie protokół gotowości do egzaminu dyplomowego i uzyskać wymagane podpisy. O dokładnym terminie dopuszczeń poinformuje SOK/ PROMOTOR DYPLOMU.

5.4. Egzamin dyplomowy
Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora (Zarządzenie Rektora nr 53/2022)

6. Wymagane dokumenty w celu przystąpienia do egzaminu dyplomowego

- dokumentacja projektu (zgodnie z pkt. 4)

część projektowa + część teoretyczna
- pozytywny wynik badania antplagiatowego,
- recenzja,
- prezentacja projektu (szczegóły zakresu formy prezentacji określa promotor wraz z dyplomantem). Prezentacja stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z dyplomantem, w której zadawane są co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego,
- protokół gotowości.

Powyższy materiał stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z Dyplomantem / Dyplomantką, podczas której zadawane są co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego. 

Uwaga:

Tytuły składanej pracy dyplomowej muszą być zgodne z tytułami zatwierdzonymi przez Radę Programową kierunku i zapisanymi w protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego. 

7. Terminy składania dokumentów 

Student po uzyskaniu akceptacji przez promotora w terminie :

 • do 5 czerwca 2023 (dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu czerwcu 2023 r.)  
 • do 11 września 2023 r. (dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2023 r.)  

7.1.  Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

8. Informacje dodatkowe

8.1.  Student odpowiedzialny jest za dostarczenie materiałów dotyczących pracy dyplomowej recenzentowi. Należy pamiętać, że recenzent odnosi się do wszystkich części pracy dyplomowej,

8.2. Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

Wgrać na nośniki danych typu pendrive pełną dokumentację dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych)

 • złożyć 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej wraz jej elektronicznym zapisem oraz z pełną dokumentacją dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych)  na nośniku danych typu pendrive (w podpisanej kopercie imieniem, nazwiskiem i nazwą kierunku) w Bibliotece.
 • złożyć 1 pendrive (w podpisanej kopercie imieniem, nazwiskiem i nazwą kierunku), na którym musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do STS 101 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.
 • złożyć 1 pendrive (w podpisanej kopercie imieniem, nazwiskiem i nazwą kierunku), na której musi być pełna dokumentacja dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) do SOK 109 wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w pokoju 101.

Pliki do pobrania: