Rekrutacja 2023

Niezbędnik Dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów.

Wymagania kierunkowe na Wydziale Rzeźby i Intermediów:

Rzeźba, stacjonarne jednolite studia magisterskie – pobierz (181 KB) doc

Intermedia, stacjonarne studia pierwszego stopnia, specjalność Fotografiapobierz (171 KB) doc

Intermedia, stacjonarne studia drugiego stopnia, specjalność Fotografia pobierz (173 KB) doc

Na początku roku akademickiego / październik – listopad zostanie zorganizowane spotkanie organizacyjne dla studentów ostatnich lat studiów organizuje Prodziekan ds. Kierunku.

 II. Zapisy na seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej

Na początku semestru letniego roku akademickiego poprzedzającego rok dyplomowy, pracownik Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału przekazuje studentom informację o terminie i formie zapisów, listę opiekunów części teoretycznej oraz informację o limitach miejsc.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (88 KB) docx  – zasady zapisów na seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tematów pracy. Każda zmiana po złożeniu deklaracji wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej.

IV Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej

4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady Programowe dla poszczególnych kierunków studiów oraz zarządzenie Rektora nr 10/2023 w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej

Chcesz się dowiedzieć więcej? Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami: https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/2023/zarzadzenie-nr-10-2023

4.2  PAMIETAJ! Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej powinna być ułożona zgodnie załącznikiem nr 6 §2 Zarządzenia Rektora nr 10/2023.

Dokumenty do pobrania:

 • oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej (po abstrakcie). Oświadczenie wypełniamy komputerowo. W każdym egzemplarzu pracy (2 sztuki) powinien znaleźć się oryginał oświadczenia (nie kserokopia).
 • Oświadczenie autora pracy – Załącznik nr 2 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (426 KB) pdf

4.3. Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie wraz z oryginałem oświadczenia autora pracy w każdym z dwóch egzemplarzy (nie może być kserokopia).

4.4. Należy wydrukować 2 identyczne egzemplarze części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej i dołączyć do każdej z nich pendrive zawierający  dokumentację wszystkich części artystycznych dyplomu: prace projektowe + prace artystyczne i aneks + portfolio (o ile dotyczy). Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku.   

Pendrive'y powinny być umieszczone w kopertach i podpisane imieniem i nazwiskiem studenta.

Istnieje możliwość dodania pendrive po obronie (patrz informacje dodatkowe). Komplet pendrive'ów jest warunkiem uzyskania wpisu na karcie obiegowej i odebrania dyplomu licencjata, magistra, magistra sztuki.

V. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, student na dwa tygodnie przed  sesją dyplomową powinien uzyskać wymagane podpisy w protokole gotowości – Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

VI. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Zarządzenie Rektora nr 53/2022 – przejdź na stronę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK  o przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni podanie o obronę poza uczelnią – pobierz (488 KB) pdf.  

VII. Terminy składania dokumentów 

7.1. Student po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej, w terminie:

 • do 5 czerwca 2023 r. (dotyczy części teoretycznej pracy licencjackiej/magisterskiej)

Dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2023 r.

 • do 11 września 2023 r. (dotyczy części teoretycznej pracy licencjackiej/ magisterskiej)

                            

zobowiązany jest:

a) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM (praca/aneks) odnośnie dyplomu:

 • wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
 • imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);
 • imię i nazwisko recenzenta – tylko przy temacie części teoretycznej pracy dyplomowej;
 • imię i nazwisko opiekuna pracy części teoretycznej pracy dyplomowej (jeżeli występuje);
 • imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje),
 • uzupełnić pole „Praca opis” streszczeniem wszystkich części pracy dyplomowej,

b) zaznaczyć wymaganą klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczeniu jej w ORPD,

c) wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), (z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD),

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

7.2.  Dokumenty wymagane przy składaniu pracy teoretycznej w STS:

 • 1 egzemplarz wydrukowanej i oprawionej pracy dyplomowej wraz z załączonymi i podpisanymi oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia),
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale oraz o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą 
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.rii@asp.gda.pl informacja o nagrodach – pobierz (144 KB) pdf

Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (mail) do opiekuna pracy pisemnej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony przez recenzenta swojej pracy.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy

 

7.3. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o wszystkich etapach przetwarzania części teoretycznej pracy dyplomowej  

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

dostarcza część teoretyczną pracy dyplomowej do Biblioteki.

UWAGA! Liczba wydrukowanych i oprawionych egzemplarzy pracy musi być zgodna z procedurą dyplomowania Wydziału Rzeźby i Intermediów.

 

7.4. Przed egzaminami dyplomowymi w terminie nieprzekraczalnym 7 dni przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest do:

 • złożenia protokołu gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanego przez promotora dyplomu, opiekunów 

protokół dopuszczenia do dyplomu – pobierz (715 KB) pdf

 • do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim(60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020. Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

7.5. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga złożenia do dnia ukończenia studiów wniosku o wydanie dyplomu / suplementu  w języku angielskim.

Wniosek należy złożyć w STS – p. 101 wraz z resztą wymaganych dokumentów

 wniosek (179 KB) pdf

Dodatkowy odpis dyplomu / suplementu  w języku angielskim wymaga wniesienia opłaty w wysokości 20 zł. Opłata jest naliczana po złożeniu  wniosku.

VIII. Informacje dodatkowe 

8.1 Student odpowiedzialny jest za dostarczenie materiałów dotyczących pracy dyplomowej recenzentowi. Należy pamiętać, że recenzent odnosi się do wszystkich części pracy dyplomowej (artystycznej/projektowej/teoretycznej).

8.2 Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

nagrać pendrive, na których musi być pełna dokumentacja części artystycznej dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), złożyć do Biblioteki, Sekcji Toku Studiów pok. 101 i Sekcji Organizacji Kształcenia Wydziału Rzeźby i Intermediów pok. 202 lub 206 MZ, w celu uzyskania wpisu w karcie obiegowej (po obronie).

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w pokoju 101 (STS – Wielka Zbrojownia) po upływie miesiąca od daty egzaminu dyplomowego.

 

Pliki do pobrania: