Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Niezbędnik Dyplomanta

I. Zapoznanie się z procedurą i wytycznymi dotyczącymi dyplomowania. 

Student powinien zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania
i obrony pracy dyplomowej właściwymi dla danego kierunku i specjalności studiów, a także standardami kierunkowymi, opublikowanymi  na stronie internetowej Wydziału (Niezbędnik dyplomanta). Zapoznanie się z tymi wytycznymi jest potwierdzane poprzez złożenie oświadczenia wraz z pozostałymi dokumentami przed egzaminem dyplomowym.

Spotkanie organizacyjne dla studentów ostatniego roku studiów organizuje Prodziekan ds. właściwego kierunku  na początku roku akademickiego / październik/listopad.

II. Zapisy na seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej

Przed rozpoczęciem semestru, w którym program studiów przewiduje Seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej, Kierownik Zakładu Historii i Teorii Sztuki (ZHiTS)  określa listę prowadzących oraz limit miejsc w grupach na podstawie stanu studentów na dany rok akademicki i przedstawia Kierownikowi Działu Kształcenia.

Zapisu dokonuje się osobiście u prowadzącego.

Załącznik nr 9 do Zarządzenia 20/2021 Rektora  – zasady zapisów na seminarium części teoretycznej pracy dyplomowej.

III. Deklaracja dyplomowa

Na przełomie stycznia/lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą                               o uzupełnienie deklaracji dyplomowej dotyczącej tematów, i nazwisk promotora/opiekunów i innych osób zaangażowanych w pracę dyplomową, które następnie podlegają zatwierdzeniu przez Radę Programową Kierunku. Każda zmiana wymaga złożenia podania do odpowiedniego Prodziekana ds. kierunku oraz akceptacji Rady Programowej Kierunku.

IV. Część teoretyczna pracy dyplomowej

Część teoretyczna pracy dyplomowej w formie pisemnej (zwana też dalej „częścią teoretyczną”) powinna być samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia artystycznego, projektowego lub naukowego, prezentującym ogólną wiedzę studenta związaną z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określają Rady programowe dla poszczególnych kierunków studiów. Ocena ogólna pracy dyplomowej wystawiona przez recenzenta zawiera również ocenę treści części teoretycznej pracy dyplomowej.

Opiekun części teoretycznej w formie pisemnej pracy dyplomowej ponosi pełną odpowiedzialność za treść merytoryczną. 

4.1. Część teoretyczna pracy dyplomowej:

Link do Zarządzenia i załączników: https://bip.asp.gda.pl/zarzadzenie/1258/20-2021

 

4.2. Część teoretyczna pracy dyplomowej  powinna być ułożona  zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 20/2021 zał. nr 6 §2.

Dokumenty do pobrania:

Abstrakt części teoretycznej pracy dyplomowej, na który składają się m.in. streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej i opis pozostałych elementów dyplomu (części artystycznej). Streszczenie pracy oraz opis dyplomu należy również skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu części teoretycznej  pracy dyplomowej i stanowi jej integralną część.

 • oświadczenie autora pracy – w każdym egzemplarzu części teoretycznej pracy dyplomowej powinien znaleźć się oryginał oświadczenia. Oświadczenie wypełniamy komputerowo

Oświadczenie autora pracy – zamieszczamy na ostatniej stronie części teoretycznej pracy dyplomowej (po abstrakcie).

4.3.Wszystkie prace drukujemy obustronnie i umieszczamy w sztywnej oprawie.

4.4.Należy wydrukować identyczne egzemplarze pracy pisemnej.

V. Praca dyplomowa – standardy kierunkowe

Rada Programowa  określiła dodatkowe wymagania dla poszczególnych kierunków studiów:

 • Rzeźba, stacjonarne jednolite studia magisterskie – (standardy kierunkowe)
 • Intermedia, stacjonarne studia drugiego stopnia, specjalność Fotografia(standardy kierunkowe )
 • Intermedia, stacjonarne studia pierwszego stopnia, specjalność Fotografia i Międzywydziałowa Specjalność Animacja – (standardy kierunkowe)
 • Płyta CD zawierająca dokumentację części artystycznej dyplomu  ze wszystkimi elementami. Pliki jpg w jakości odpowiedniej do druku.   Płytę CD   należy dostarczyć  do Biblioteki,  STS i SOK w celu uzyskania wpisu w karcie obiegowej ( po obronie dyplomu) –  (naklejki na płyty i koperty)

VI. Dopuszczenie do dyplomu

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, student na dwa tygodnie przed egzaminami dyplomowymi powinien  uzyskać wymagane podpisy w  protokole gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego:

VII. Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Zarządzenie Rektora nr 64/2020 .

Szczegółowe zapisy na godziny odbywają się zgodnie z praktyką przyjętą na Wydziale, czym poinformuje pracownik SOK.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania w SOK przeprowadzenie obrony poza terenem uczelni (podanie o przeprowadzenie obrony poza Uczelnią).

VIII. Terminy składania dokumentów

8.1. Student po uzyskaniu akceptacji przez opiekuna części teoretycznej  pracy dyplomowej w terminie:

 • do 21 maja 2021 r.

dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2021 r.:

 • do 1 września 2021 r.

zobowiązany jest:

1. uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:

- wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;

- imię i nazwisko promotora pracy dyplomowej;

- imię i nazwisko recenzenta;

- imię i nazwisko opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej (jeżeli występuje);

- imię i nazwisko opiekuna aneksu (jeżeli występuje);

2. uzupełnić pole „Praca opis” streszczeniem wszystkich części pracy dyplomowej;

3. zaznaczyć wymaganą Klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczeniu jej w ORPD;

4. wgrać do Panelu Studenta plik z  częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan[!]), przygotowaną z godnie z zasadami przygotowania  części teoretycznej pracy dyplomowej  – załącznik nr 6 do Zarządzenia i wytycznymi wydziałowymi dla danego kierunku (ostateczna wersja pracy uzgodniona z opiekunem / promotorem) z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD;

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy.

Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

 1. złożyć w STS 1 egzemplarz wydrukowanej i oprawionej pracy dyplomowej wraz z załączonymi i podpisanymi oświadczeniami autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy  obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia);

6. po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli promotora/ opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej.  Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora/opiekuna pracy pisemnej, który zatwierdza ją do kontroli antyplagiatowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych recenzentowi swojej pracy.

Studencie, na tym etapie pobierz kartę obiegową i zacznij kompletować na niej wpisy (karta obiegowa (200 KB) doc).

 

8.2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (maile) z systemu o:

- zatwierdzeniu części teoretycznej przez promotora/opiekuna i wystawieniu oceny,

- poprawnym/niepoprawnym formacie pliku wgranego do systemu Akademus

- weryfikacji części teoretycznej przez system kontroli antyplagatowej,

- uzupełnieniu przez recenzenta oceny pracy dyplomowej.

Kiedy praca zostanie zaakceptowana przez promotora i pomyślnie przejdzie procedurę antyplagiatową, zostaną wystawione opinie i recenzje, student będzie mógł zapoznać się z ich treścią w systemie Akademus.

Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student:

 • pobiera plik z częścią teoretyczną z systemu drukuje go w 1 egzemplarzu, zanosi do Biblioteki.

UWAGA! liczba wydrukowanych i oprawionych egzemplarzy pracy musi być zgodna z procedurą dyplomowania właściwego wydziału;

 • składa inne wymagane dokumenty zgodnie z procedurą dyplomowania.

 

8.3.Przed egzaminami dyplomowymi w terminach:

do 26 maja 2021 (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),

dla egzaminów dyplomowych przeprowadzanych w miesiącu wrześniu 2021 r.:

do 6 września 2021 (egzamin dyplomowy licencjacki/magisterski),

 

student składa w STS – pok. 101:

 • protokół dopuszczenia do egzaminu dyplomowego podpisany przez promotora dyplomu, opiekunów,
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów (formularz badania),
 • oświadczenie o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie o odebraniu prac),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania 
  na Wydziale  (oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą),
 • (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych plenerów/praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.rii@asp.gda.pl (informacja o nagrodach)

8.4.Student jest zobowiązany do   wniesienia opłaty za wersję dyplomu w j. polskim (60,00 zł) – nie dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 (II stopień).

Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

8.5.Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:

 • W STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek).
 • Wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie
  w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

IX. Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 • Nagrać 3 płyty CD , na których musi być pełna dokumentacja części artystycznej dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych), złożyć do Biblioteki, STS p. 101 WZ i SOK pok. 202 MZ, w celu uzyskania wpisu w  karcie obiegowej (po obronie). Płytki należy okleić według wskazanego wzoru naklejek oraz zebrać wymagane podpisy.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Odbiór dyplomu w pok. 101 WZ.