Rekrutacja 2024

Wydział Rzeźby i Intermediów

Dziekan: prof. Robert Kaja
email: dziekan.rii@asp.gda.pl
Godziny przyjęć studentów – czwartek 10.00 – 12.00

Prodziekan ds. kierunku Rzeźba: prof. ASP dr hab. Adriana Majdzińska
email: adriana.majdzinska@asp.gda.pl
Godziny przyjęć studentów – wtorek 10.00 – 14.00

Prodziekan ds. kierunku Intermedia: prof. ASP dr hab. Anna Leśniak
email: anna.lesniak@asp.gda.pl
Godziny przyjęć studentów – wtorek 11.00 – 13.00

Prodziekan ds. kierunku Fotografia: prof. Wojciech Zamiara
e-mail: wojciech.zamiara@asp.gda.pl
Godziny przyjęć studentów – wtorek 13.00 – 14.00

 

 

Facebook – kierunek Rzeźba

Facebook – kierunek Intermedia

Instagram Rzeźby 

Instagram Katedry Intermediów

Instagram – kierunek Fotografia

 

Wybieram Rzeźbę (folder promocyjny) – pobierz

Wybieram Intermedia (folder promocyjny) – pobierz

Wybieram Fotografię (folder promocyjny) – pobierz

ZMIERZCH ANTROPOCENU
Zbrojownia Sztuki ASP Gdańsk kurator: Grzegorz Klaman, współpraca Piotr T. Mosur
Przewodnicząca konferencji: Małgorzata Jankowska

Wystawa Zmierzch Antropocenu i towarzysząca jej konferencja, kierują naszą uwagę na dynamikę zmian w relacji człowiek-artysta / nie-ludzki / środowisko. […] Ponownie powinniśmy przemyśleć status zarówno tego co biologiczne-cielesne oraz tego co informacyjne-technologiczne. Biomedia kierują nas na pozycje nieredukowalnej obecności technologii i bytów biologicznych, ta oparta na niekonfrontacyjnej postawie koncepcja otwiera nas na zdarzenia etyczne i estetyczne bez uprzedzającej kulturowej i humanistycznej matrycy.

 

Kierunek Rzeźba

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Kierunek Rzeźba, jak mało który, dedykowany jest dla osób wrażliwych na kształt i formę otaczającej nas rzeczywistości. Kształcenie artystyczne na kierunku Rzeźba, nacechowane jest wiarą w siłę i aktualność tej dyscypliny sztuki jaką jest Rzeźba – od stuleci inspirująca, dynamiczna i wciąż poszerzająca swoje granice. Studia na kierunku Rzeźba pozwolą w sposób niezwykle pełny wyrazić swój indywidualny stosunek do świata i sztuki.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci naszego kierunku odnoszą sukcesy artystyczne w kraju i za granicą, niektórzy pracują na macierzystej uczelni jak również na innych uczelniach o pokrewnych kierunkach. Naszych studentów i absolwentów, zawsze cechowała niezwykła kreatywność i niebanalne sposoby rozwiązywania zadań oraz determinacja w dążeniu do wytyczonych celów. Wszelkie indywidualne walory ubogacone umiejętnością pracy zespołowej, która szczególnie dotyczy studentów naszego kierunku, sprawiają, że nasi absolwenci z sukcesami kierują lub pracują w zespołach autorskich jak również indywidualnie osiągają najwyższe artystyczne cele.


Kierunek Intermedia

Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Studia na kierunku Intermedia skierowane są do osób zainteresowanych szerokim kontekstem sztuk wizualnych, w szczególności łączeniem mediów, nowymi sposobami narracji, aktywnościami DIY (Do It Yourself) oraz DIWO (Do It With Others), działaniami z pogranicza fotografii, wideo, instalacji, performensu oraz nowych mediów.

Perspektywy zatrudnienia

Kierunek Intermedia jest jednym z wiodących w kraju kierunków artystycznych, który nie tylko oferuje wysoki poziom edukacji artystycznej prowadzonej przez profesjonalistów i uznanych artystów, ale w ich osobach realizuje także zadania kształcenia następnej generacji artystów, innowatorów, menedżerów oraz po prostu wykształconych ludzi o otwartych na świat umysłach.


Kierunek Fotografia 

- nowy kierunek studiów


Atuty kierunku – dla kogo jest ten kierunek?

Fotografia w gdańskiej ASP oparta jest z jednej strony o kształcenie w zakresie fotografii klasycznej, a z drugiej o fotograficzny gest artystyczny, elementy performatywne, działania przestrzenne i projektowe związane z nowymi mediami.

Zajmiemy się głównie obróbką fotografii, stosowaniem wykreowanego obrazu fotograficznego między innymi w mediach interaktywnych, jak i tworzeniem zapisu obrazu ruchomego, jego montażu i przekształceń.

Dzięki zespołowi doświadczonych dydaktyków/dydaktyczek – artystek/artystów, badaczy/badaczek i teoretyków/teoretyczek fotografii kształcenie na kierunku Fotografia będzie odbywało się zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju mediów współczesnej komunikacji

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent/Absolwentka kierunku Fotografia przygotowany/a zostanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku sztuki, fotografii komercyjnej w kraju i na świecie. Zdobyte umiejętności i kompetencje pozwolą na podjęcie pracy w obszarze fotografii artystycznej i użytkowej.

 


Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku jest usytuowany w cichym zaułku gdańskiego Starego Przedmieścia na Placu Wałowym w budynku Małej Zbrojowni, która od 1996 roku pozostaje we władaniu Wydziału. Przez lata Wydziału Rzeźby, a od 1 października 2013 roku Wydziału Rzeźby i Intermediów. Usytuowanie jest ważnym atutem uczelni. Z jednej strony oddalenie od miejskiego zgiełku i bliskość terenów zielonych, a z drugiej Stare Przedmieście i sąsiedztwo Dolnego Miasta, czekające na rewitalizację, nieustannie inspirujące podejmowane przez studentów Wydziału tematy. Plac Wałowy, a tym samym Mała Zbrojownia powoli odżywa za sprawą imprez kulturalnych i artystycznych dziejących się co roku na jego przestrzeni: Nocy Muzeów, Festiwalu Teatrów Ulicznych Feta, ale mamy również nadzieję i za sprawą organizowanych przez Wydział plenerów i warsztatów, w tym co roku we wrześniu Międzynarodowych Warsztatów Odlewniczych. Chcielibyśmy być identyfikowani z tym miejscem.

Wydział Rzeźby i Intermediów jak wskazuje nazwa jest Wydziałem dwukierunkowym. Współtworzonym przez tytułowe kierunki: Rzeźbę i Intermedia.

Rzeźba jest obecna na Akademii od początków jej istnienia. Pierwszy Wydział Rzeźby powstał w 1947 roku. Staramy się kontynuować jego tradycje. Często odwołujemy się do twórczości naszych poprzedników, profesorów: Mariana Wnuka, Stanisława Horno-Popławskiego, Adama Smolany, Alfreda Wiśniewskiego, Franciszka Duszeńki, Edwarda Sitka, Zdzisława Pidka, Henryka Luli, Stanisława Radwańskiego, Sławoja Ostrowskiego i innych. Ich dokonania są dla nas bazą i punktem wielu odniesień.

Studenci kierunku Rzeźba w czasie pięcioletniej edukacji rozwijają kształtowanie formy rzeźbiarskiej jako przestrzennej interpretacji i transformacji zjawisk wizualnych na język sztuki. Początek studiów to nauka w pracowniach podstaw: Rzeźby, Rysunku i Projektowania Plastycznego. Dopełnia je nauka technologii: Ceramiki, Metalu, Wstępu do Intermediów oraz Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego. W ostatnich latach dołączyliśmy do nich technologie rzeźbiarskie: kamień, drewno, sztukatorstwo i tworzywa sztuczne. Chcemy tym sposobem wyposażyć studentów dwóch pierwszych lat studiów w umiejętności, które pozwolą im z dużą swobodą realizować projekty na następnych latach studiów. Trzeci rok jest przełomem w kształceniu przyszłych rzeźbiarzy. Jest rokiem wyboru jednej z pośród trzech Pracowni Rzeźby, Pracowni Specjalizacji (jednej z pośród czterech do wyboru z Ceramiki, Medalierstwa i Małych Form, Intermediów i Projektowania i Organizacji Przestrzeni) oraz przedmiotu do wyboru z bogatej oferty ogólnouczelnianej (są wśród nich m.in. Scenografia, Design Eksperymentalny, Sztuka Włókna, Malarstwo Ścienne i Witraż). W świetle powyższych decyzji dla studentów zaczyna się czas otwartości, kreacji i odkrywania nowych wartości i znaczeń. Ale również krystalizowania się świadomości działania i odpowiedzialności. Studiowanie rzeźby to pięć lat zmagania się z formą i przestrzenią, a jednocześnie rozwijanie twórczej osobowości przyszłych rzeźbiarzy.

Kierunek Intermedia istnieje na Wydziale Rzeźby i Intermediów od 2011 roku. Jego powstanie było konieczną reakcją na wymogi zmieniającej się sytuacji estetycznej w zakresie przygotowania specjalistów od artystycznego projektowania multimedialnego. Rozwój technologii elektronicznych oraz ich ekspansja na terytoria kulturowo-artystyczne sprawiły, iż we współczesnym świecie pojawiła się konieczność kształcenia również w tych dziedzinach. Kierunek Intermedia wyrósł z istniejącej na Wydziale Rzeźby specjalizacji Intermedia, która okrzepła i przekształciła się w kierunek. W ramach kierunku na Wydziale prowadzone są studia I i II stopnia. Po pierwszym semestrze studiów na kierunku Intermedia I st. i  Intermedia II st. można zdecydować się na wybór specjalności Fotografia  znacząco poszerzającej wiedze i umiejętności w tym obszarze  Studenci kierunku Intermedia uczą się budować wypowiedzi artystyczne, łączące w sobie wiele technik, nośników, procedur zespolonych w spójną formalnie/treściowo wypowiedź artystyczną. Dlatego program studiów I st. na kierunku Intermedia obejmuje całą gamę przedmiotów-stymulatorów takich jak: fotografia, animacja, rysunek, rzeźba, projektowanie graficzne, technologie cyfrowe, projektowanie i organizację przestrzeni, performance, podstawy audio oraz wstęp do intermediów dopełnionych blokiem zajęć teoretycznych. Student Intermediów I st. jest tym sposobem wyposażany w wiedzę i umiejętności niezbędne do formułowania wypowiedzi artystycznych czerpiących z różnych źródeł. Studia II st. na kierunku Intermedia nadal aktywizują i rozbudzają zainteresowania adeptów sztuki. jednocześnie oferując studia w dwóch wyraźnie sprofilowanych Pracowniach: Pracowni Przestrzeni Audio i Wideo (której program wyznaczają hasła: video zapis, video transmisja, video maszyna, video rytm, video obraz, video obiekt – video rzeźba, video performance, video plakat, video instalacja, video dokumentacja, video manipulacja...) oraz Pracowni Działań Trans dyscyplinarnych (Program Pracowni opiera się na zapoznaniu studentów z praktykami równoprawnego traktowania poszczególnych mediów i ich łączenia w ramach trans dyscyplinarnej wypowiedzi artystycznej). Studia w jednej z tych Pracowni to próba budowania własnego języka wypowiedzi wspomagana przedmiotami, które mają za zadanie dalszą krystalizację postaw studentów kierunku Intermedia.

Rzeźba i Intermedia usytuowane na jednym wydziale to wiele powiązań: lokalowych, kadrowych, ale również artystycznych. Wspólna praca, korzystanie z tych samych przestrzeni, wzajemne przenikanie, obserwowanie, współdziałanie mam nadzieję jest i będzie siłą naszego Wydziału. W dobie kiedy granice poszczególnych dyscyplin sztuki są rzeczą umowną taka szeroka formuła wydziału wydaje się być bardzo zasadna.

Prof. Katarzyna Józefowicz


Po co studiować rzeźbę?

Po co studiować rzeźbę? Czy taka umiejętność jest jeszcze do czegoś potrzebna? Otóż rzeźba to nie tylko pewien zakres umiejętności manualno – technicznych często zamykanych w pojęciu sztuki jako techne. Rzeźba to stan świadomości pozwalający czytać formę w otaczającej rzeczywistości, wyławiać jej urodę, uniwersalne piękno ale także brzydotę czy wręcz ordynarność. Wszystko to pozwala rozumieć zasady kształtowania się materii w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem fizyczności ludzkiej. Rzeźba jest to zdolność relacjonowania i materializowania dostrzeganych zjawisk natury i przetwarzania ich w indywidualnym przekazie. Słowem rzeźbę w relacji do pozostałych aktywności w przestrzeni takich jak architektura, wzornictwo, scenografia, można porównać do tego czym jest matematyka dla nauk ścisłych, lub poezja dla nauk humanistycznych. Pozwala widzieć otoczenie nie jako zbiór przedmiotów ale jako manifestację formy z wszystkimi abstrakcyjnymi aspektami poznania (proporcje, kompozycja, struktura) zjawisk takich jak masa, światło, dynamika. Rzeźba jak żadna inna dyscyplina łączy pracę w różnych materiałach (takich jak drewno, kamień, metal, glina, tworzywa sztuczne) z auto rozwojem i poznaniem natury rzeczy poprzez zmaganie z ich materialnością. Zatem studiowanie rzeźby daje niepowtarzalną okazję do zdobycia umiejętności kształtowania formy i świadomej percepcji przestrzeni. Zapewniam cię, że rozwinięte w ten sposób zdolności pozwolą ci widzieć więcej i dogłębniej, a już samo to jest wartością bezcenną na przyszłość, jakkolwiek miałaby się ona potoczyć.

dr hab. Robery Kaja, prof. ASP
Dziekan Wydziału Rzeźby i Intermediów