Rekrutacja 2024

Archiwum

Archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku:
1. Sprawuje nadzór nad narastającym zasobem archiwalnym Uczelni. 
2. Prowadzi działalność archiwalną i naukową w stosunku do organów i jednostek organizacyjnych uczelni.
3. Gromadzi i zabezpiecza dokumentację Uczelni, a w szczególności: 
a) sprawuje nadzór nad przygotowywaniem przez jednostki organizacyjne dokumentacji do przejęcia przez Archiwum; 
b) przejmuje dokumentację; 
c) przechowuje i chroni materiały archiwalne. 
4. Porządkuje dokumentację, ewidencjonuje i opracowuje posiadane materiały archiwalne. 
5. Dokonuje brakowania dokumentacji niearchiwalnej przekazanej do Archiwum. 
6. Udostępnia materiały archiwalne dla celów administracyjnych i naukowych. 
7. Archiwum może objąć działalnością archiwalną także dokumentację wytworzoną przez organizacje i stowarzyszenia działające przy Uczelni, a także przez osoby fizyczne związane z uczelnią (spuścizny).
8. Udziela pomocy pracownikom Uczelni w uzyskaniu informacji o materiałach archiwalnych przechowywanych w innych archiwach. 
9. Udziela pomocy pracownikom Uczelni w klasyfikowaniu i kwalifikowaniu wytworzonej dokumentacji.
10. Przekazuje dokumentacje do innych instytucji zgodnie z Instrukcją archiwalną. 
11. Popularyzuje wiedzę o materiałach archiwalnych i archiwach w postaci wydawnictw, wykładów, prezentacji, pokazów, wystaw, filmów, stron internetowych itp.;
12. Sporządza sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego dla właściwego  Archiwum Państwowemu w Gdańsku.
13. Współpracuje z organizacjami zawodowymi archiwistów, archiwami państwowymi, archiwami szkół wyższych i innymi archiwami w kraju i za granicą.