Rekrutacja 2024

Niezbędnik Dyplomanta – studia I stopnia

I. ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURĄ I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI DYPLOMOWANIA

 1. Student zobowiązany jest zapoznać się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami i wymaganiami dotyczącymi przygotowania i obrony pracy dyplomowej.
 2. Spotkanie organizacyjne dla dyplomantów organizuje Wydział w lutym danego roku.

II. DEKLARACJA DYPLOMOWA

 1. Do końca lutego pracownik SOK zwróci się do studentów z prośbą o uzupełnienie deklaracji dotyczącej tematu pracy dyplomowej. Każda zmiana po złożeniu deklaracji wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Kierunku oraz uzyskania akceptacji Rady Programowej.

III. PRACA DYPLOMOWA 

Dyplomowa praca licencjacka musi zostać wykonana samodzielnie przez dyplomanta pod merytoryczną opieką promotora w ciągu jednego semestru. Temat pracy powinien być związany z kierunkiem studiów. Cel i temat muszą być zaakceptowane przez promotora pracy. Praca dyplomowa powinna spełniać wymienione poniżej kryteria:

 1. Dyplomowa praca licencjacka powinna mieć charakter problemowy; być sporządzona w oparciu o cel i określający go temat sformułowany przez dyplomanta w porozumieniu z opiekunem dyplomu. Praca powinna wyjaśniać sposoby osiągnięcia założonego celu ze szczególnym naciskiem na umotywowanie podejmowanych decyzji projektowych w kontekście tytułowego zagadnienia.
 2. Dyplomowa praca licencjacka powinna spełniać kryteria oceny dyplomowej pracy licencjackiej (pobierz (142 KB) pdf)

IV. DOKUMENTACJA DYPLOMU LICENCJACKIEGO:

 1.  Szczegółowe wymagania dotyczące części teoretycznej określa Rada Programowa kierunku oraz zarządzenie 10/2023 z 17 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących procesu dyplomowania na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz zasad przygotowania części teoretycznej pracy dyplomowej w formie pisemnej.
  Zapoznaj się z zarządzeniem i jego załącznikami: przejdź do strony
  W skład dokumentacji licencjackiej pracy dyplomowej wchodzą następujące części:
 • Część projektowa (praca projektowa)
 • Część teoretyczna (opis projektu)
 • Portfolio (dokumentacja osiągnięć artystycznych oraz projektowych)

  a) Część projektowa – opracowywana jest w formie ilustrowanego, wyczerpującego przekazu pracy projektowej w postaci zapisu graficznego, modeli przestrzennych oraz cyfrowej prezentacji. Zawierać powinna szczegółową prezentację i opis finalnego rozwiązania projektowego.
  b) Część teoretyczna – opracowywana jest zgodnie z wytycznymi edytorskimi. Załącznik nr 6 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (426 KB) pdf

Część teoretyczna jest opisem projektu. Powinna ona prezentować podstawową wiedzę i umiejętności studenta związane z kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
Praca powinna być ułożona zgodnie z zał. nr 6 § 2 Zarządzenia Rektora nr nr 10/2023 z 17 lutego 2023 roku (należy wyszukać w dokumencie wytyczne dla studentów Wydziału Wzornictwa):

 • strona tytułowa Załącznik nr 1i do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (106 KB) pdf,
 • spis treści,
 • wstęp z uzasadnieniem wyboru tematu,
 • wprowadzenie zawierające podstawowe problemy podejmowanego zagadnienia projektowego oraz założenia projektowe,
 • opis i prezentację metod i etapów projektowania, opis i prezentacja konkluzji projektowej, podsumowanie zawierające wnioski z efektów pracy
 • piśmiennictwo zawierające wykaz źródeł bibliograficznych, netograficznych
 • spis ilustracji wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia,
 • abstrakt pracy dyplomowej w języku polskim oraz angielskim (max. 2000 znaków). Abstrakt powinien zawierać krótkie streszczenie problemu projektowego, użytych metod, kluczowych cech opracowanej konkluzji projektowej oraz wnioski i skutki jej potencjalnego wdrożenia. (Abstrakt dyplomu należy skopiować do zakładki Dyplom w Akademusie. Abstrakt jest umieszczony na końcu pracy pisemnej i stanowi jej integralną część). Załącznik nr 2 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (426 KB) pdf).

  c) Portfolio - przyjmuje zwartą, książkową formę o dowolnej szacie graficznej i powinno zawierać dokumentację osiągnięć artystycznych oraz projektowych dyplomantki / dyplomanta pochodzących z całego cyklu studiów (wszystkich semestrów). Portfolio może zawierać również dokumentację prac powstałych poza uczelnią. W przypadku prac powstałych w ramach cyklu dydaktycznego wymaganym jest podanie metryczek zawierających: imię i nazwisko prowadzącego dany przedmiot/pracownię, rok studiów, na którym dana praca powstała oraz krótkie opisy objaśniające idee, cel lub szczególne cechy prezentowanych prac.

V. KONTROLA ANTYPLAGIATOWA

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. IV.1) stanowią podstawę do „kontroli antyplagiatowej” zgodnie z aktualnie obowiązującymi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Załącznik nr 7 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (426 KB) pdf.

VI. RECENZJA

Obie części dokumentacji projektu dyplomowego (opisane w pkt. IV.1) stanowią podstawę do sporządzenie recenzji. Portfolio nie podlega recenzji.

Recenzenta proponuje promotor dyplomu. Recenzentem pracy dyplomowej licencjackiej może być pracownik badawczy lub badawczo-dydaktyczny uczelni posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego, doktora. Wyjątkowo w uzasadnionym przypadku rada programowa kierunku może upoważnić do recenzji pracy licencjackiej osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra.

 VII. PRZEGLĄD DYPLOMOWY

Zgodnie z zasadami przyjętymi na Wydziale, zostanie przeprowadzony przegląd dyplomowy dwa tygodnie przed sesją dyplomową.

 1. celem przeglądu dyplomowego jest weryfikacja gotowości dyplomanta do obrony pracy Dyplomant, w porozumieniu z promotorem, przygotowuje krótką prezentację pracy dyplomowej. Przegląd ma charakter zamknięty. Udział w przeglądzie biorą: promotorzy, recenzenci, dyplomanci oraz dziekan lub prodziekan. Po prezentacji dyplomant przekazuje wypełniony protokół gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego promotorowi do podpisu Załącznik nr 3 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (426 KB) pdf)). O dokładnym terminie przeglądu dyplomowego poinformuje SOK.

 VIII. EGZAMIN DYPLOMOWY

Egzaminy dyplomowe odbywają się w terminie określonym przez Rektora (Zarządzenie Rektora nr 53/2022)

Dokumenty wymagane przy licencjackim egzaminie dyplomowym:

 1. dokumentacja pracy dyplomowej (zgodnie z pkt. IV.1.),
 2. pozytywny wynik badania antyplagiatowego (JSA),
 3. recenzja,
 4. prezentacja projektu
  - treść prezentacji powinna odpowiadać treści zawartej w pracy pisemnej,
  - powinna być przygotowana w formie autorskiej, osobistej wypowiedzi wspartej dostępnymi na uczelni nośnikami multimedialnymi,
  - forma prezentacji, oprawy graficznej pozostaje w gestii dyplomanta
  Prezentacja stanowi podstawę do publicznej obrony projektu polegającej na dyskusji z dyplomantem, w której zadawane są co najmniej trzy pytania odnoszące się do zakresu i formy projektu dyplomowego. Obrona dyplomowej pracy licencjackiej oceniana jest przez Komisję Egzaminacyjną zgodnie z kryteriami oceny dyplomowej pracy licencjackiej (pobierz (142 KB) pdf).

IX. TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1.  Student po uzyskaniu akceptacji przez promotora w terminie:
  • do 5 czerwca 2023 – egzaminy przeprowadzane w czerwcu 2023
  • do 11 września 2023 – egzaminy przeprowadzane we wrześniu 2023
  zobowiązany jest:

a) uzupełnić dane w Panelu Studenta w zakładce DYPLOM odnośnie dyplomu:
- wpisać tytuły części pracy dyplomowej w języku polskim i angielskim;
- imię i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora);
- imię i nazwisko recenzenta;
b)  uzupełnić pole „Praca opis” – zamieścić streszczenie części teoretycznej pracy dyplomowej oraz opis pozostałych części pracy dyplomowej (abstrakt);
c) zaznaczyć wymaganą klauzulę ze zgodą na poddanie części pisemnej pracy procedurze antyplagiatowej oraz umieszczenia jej w ORPD,
d) wgrać do Panelu Studenta plik z częścią teoretyczną pracy dyplomowej (format .txt, .doc, .docx, .odt, .rtf lub .pdf – nie skan [!]), z zaznaczeniem, że to właśnie ta praca ma zostać poddana kontroli zapobiegającej plagiatowi oraz że ma być zamieszczona w ORPD;

Uwaga! Plik z pracą nie powinien zawierać oświadczeń autora pracy. Po kontroli antyplagiatowej nie można do pracy niczego dodać ani wykasować, numeracja stron musi się zgadzać, tekst nie może zostać przesunięty. Abstrakt również musi się znaleźć w tym pliku.

e) złożyć w STS:
- egzemplarz wydrukowanej pracy dyplomowej wraz z załączonym oświadczeniem autora pracy celem potwierdzenia przez pracownika zgodności z zasadami przygotowania części teoretycznej pracy z obowiązującymi na ASP w Gdańsku (załącznik nr 6 do zarządzenia Rektora 10/2023 – pobierz (592 KB) pdf),
- formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów formularz badania (166 KB, doc)
- oświadczenie o zapoznaniu się z formalnymi i merytorycznymi kryteriami przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz procedurą dyplomowania na Wydziale oraz o odebraniu wszystkich prac wykonanych podczas studiów (oświadczenie studenta (96 KB, doc),
- (nieobowiązkowe) Informacje o nagrodach: W suplemencie do dyplomu mogą zostać umieszczone informacje dot. otrzymanych nagród, odbytych praktyk lub innych osiągnięć. Zgodę na wpisanie w/w informacji do suplementu wydaje Dziekan Wydziału. W tym celu należy się zgłosić do SOK ze spisem osiągnięć w porządku chronologicznym oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających dane osiągnięcie (oryginały do wglądu). Po uzyskaniu akceptacji Dziekana należy przesłać spis osiągnięć (porządek chronologiczny) na adres mailowy: sts.wzornictwo@asp.gda.pl (informacja o nagrodach (31 KB, docx).

 

Po uzyskaniu potwierdzenia od pracownika STS zgodności pracy z ww. zasadami, praca zostanie przekazana do kontroli opiekuna części teoretycznej pracy dyplomowej. Pracownik STS dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniego statusu w systemie „Praca gotowa do zatwierdzenia”.

Po ustawieniu statusu pracy system automatycznie wysyła wiadomość (email) do promotora pracy dyplomowej.

UWAGA: Student odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich niezbędnych danych o jakie zostanie poproszony recenzentowi swojej pracy.

Student, na tym etapie pobiera kartę obiegową i zaczyna kompletować na niej wpisy (Załącznik nr 5 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (390 KB) pdf).

2. Student otrzymuje automatyczne wiadomości (mail) z systemu o wszystkich etapach przetwarzania części teoretycznej pracy dyplomowej. Gdy status pracy zmieni się na „Praca gotowa do obrony” student zobowiązany jest:
a) złożyć w Bibliotece egzemplarz wydrukowanej pracy wraz z oświadczeniami oraz pendrive USB z dokumentacją dyplomu,
b) dostarczyć egzemplarz wydrukowanej pracy pisemnej wraz z oświadczeniami na posiedzenie Komisji dyplomowej.

3. Przed egzaminami dyplomowymi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed egzaminem dyplomowym student zobowiązany jest do:
a) złożenia protokołu gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego podpisanego przez promotora dyplomu (Załącznik nr 3 do Zarządzenia 10/2023 Rektora – pobierz (426 KB) pdf),
b) do wniesienia opłaty za wersję dyplomu w języku polskim (60,00 zł). – nie dotyczy studentów, którzy podjęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później. Numer indywidualnego konta do wykonania przelewu należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty w terminie minimum 7 dni przed egzaminem dyplomowym.

4. Dyplom w języku angielskim jest nieobowiązkowy i wymaga wniesienia dodatkowej opłaty wwysokości 40 zł. Aby go uzyskać należy:
a) w STS – pok. 101 złożyć wraz z resztą wymaganych dokumentów wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim (wniosek – pobierz (96 KB) doc),
b) wykonać przelew na indywidualny nr konta, który należy sprawdzić w Akademusie w zakładce Opłaty. Opłata jest naliczana po złożeniu wniosku.

Informacje dodatkowe

Do 7 dni po egzaminie dyplomowym należy:

 1. Nagrać dwa pendrivy USB, na których musi być pełna dokumentacja dyplomu (część projektowa, część teoretyczna i portfolio),
 2. złożyć w Bibliotece 1 egzemplarz wydrukowanej oprawionej pracy pisemnej oraz pełną dokumentację dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) zgraną na pendrivie USB
 3. złożyć do STS pok. 101 pełną dokumentację dyplomu (wszystkie części realizacji dyplomowych) zgraną na pendrivie USB wraz z kompletnie uzupełnioną kartą obiegową.
 4. zarchiwizować pełną dokumentację dyplomu na dysku Google („archiwum cyfrowe Wydziału Wzornictwa”) poprzez formularz udostępniany przez SOK. Jest to konieczne do uzyskania wpisu na karcie obiegowej od SOK.

Dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej jest warunkiem odebrania dyplomu ukończenia studiów.

Dyplomy będą do odbioru w pok. 101.

 

Pliki do pobrania: