Rekrutacja 2024

Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia

Biuro Współpracy I Umiędzynarodowienia prowadzi współpracę z instytucjami zewnętrznymi: firmami, przedsiębiorcami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz uczelniami (zarówno polskimi, jak i zagranicznymi).

Naszym celem jest realizacja strategii umiędzynarodowienia Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, poprzez wspieranie przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, obsługę programu Erasmus+ oraz mobilności realizowanych poza ofertą programu. Organizujemy wyjazdy studentów i nauczycieli akademickich Akademii za granicę oraz przygotowujemy przyjazdy studentów i gości zagranicznych w oparciu o zawarte porozumienia i programy międzynarodowe, oraz promujemy ofertę edukacyjną ASP za granicą.

Do naszych zadań należy także współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wspólnie realizowanych wydarzeń (warsztaty, szkolenia, kursy, konferencje) oraz pośrednictwo między pracodawcami a społecznością Akademii.

Biuro gromadzi i przekazuje do wiadomości studentów informacje o zawodach, pracodawcach, kursach zawodowych, językowych, stypendiach (także zagranicznych) oraz konkursach zewnętrznych.

Planujemy i organizujemy przedsięwzięcia promujące aktywną postawę zawodową wśród studentów i absolwentów, oraz koordynujemy proces badania losów zawodowych naszych absolwentów.

Współpracujemy z pozostałymi jednostkami w celu poszerzania oferty edukacyjnej uczelni oraz koordynujemy treści publikowane na anglojęzycznej wersji strony internetowej ASP