Program Erasmus+ dla studentów

Program Erasmus+ to program wspierający mobilność środowisk uniwersyteckich, propagujący wymianę innowacji i dobrych praktyk. W oparciu o poszanowanie zasad równości i niedyskryminacji, Erasmus+ ma za zadanie poszerzać międzynarodowe horyzonty szkolnictwa wyższego.

W programie Erasmus + mogą wziąć udział studenci w ramach wyjazdów na studia oraz wyjazdów na staże. Ponadto, także absolwenci szkół wyższych mogą wyjechać na staż zagraniczny, który odbędzie się w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. O wyjazd tego typu należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni mogą realizować wyjazdy których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, nauki języków obcych, rozwój swoich zdolności personalnych, tworzenie nowych możliwości współpracy oraz monitorowanie jakości istniejących umów.

W programie Erasmus + bierze udział 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz państwa kandydujące do UE: Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu i zapewnia możliwość wzięcia udziału w mobilności. Akademia wypełnia zobowiązania wobec Komisji Europejskiej zawarte w karcie ECHE „Erasmus Charter for Higher Education", jednocześnie spełniając wytyczone przez siebie cele i zadania, zdefiniowane w „Deklaracji Polityki Erasmusa 2014-2020”.

Studentów oraz pracowników zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+, prosimy o zapoznanie się z procedurami kwalifikacyjnymi: na studia, na staże i dla pracowników.

Informacji na temat programu udziela Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia, pokój 210.