Rekrutacja 2024

Program Erasmus+ dla studentów

Program Erasmus+ to program wspierający mobilność środowisk uniwersyteckich, propagujący wymianę innowacji i dobrych praktyk. W oparciu o poszanowanie zasad równości i niedyskryminacji, Erasmus+ ma za zadanie poszerzać międzynarodowe horyzonty szkolnictwa wyższego.

W programie Erasmus + mogą wziąć udział studenci w ramach wyjazdów na studia oraz wyjazdów na staże. Ponadto, także absolwenci szkół wyższych mogą wyjechać na staż zagraniczny, który odbędzie się w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. O wyjazd tego typu należy ubiegać się na ostatnim roku studiów.

Pracownicy dydaktyczni oraz administracyjni mogą realizować wyjazdy których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, nauki języków obcych, rozwój swoich zdolności personalnych, tworzenie nowych możliwości współpracy oraz monitorowanie jakości istniejących umów.

W programie Erasmus+ uczestniczą:
- państwa członkowskie Unii Europejskiej (Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja),
- członkowie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG): Norwegia, Islandia i Liechtenstein,
- kraje przystępujące, kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące: Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii,
- inne państwa trzecie niestowarzyszone z programem (wśród partnerów gdańskiej ASP należy wymienić instytucje z takich krajów, jak Czarnogóra, Gruzja, Izrael, Malezja, Mongolia czy Ukraina).

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu i zapewnia możliwość wzięcia udziału w mobilności. Akademia wypełnia zobowiązania wobec Komisji Europejskiej zawarte w karcie ECHE „Erasmus Charter for Higher Education", jednocześnie spełniając wytyczone przez siebie cele i zadania, zdefiniowane w „Deklaracja Polityki Erasmusa 2021-2027”.

Studentów oraz pracowników zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+, prosimy o zapoznanie się z procedurami kwalifikacyjnymi: na studia, na staże i dla pracowników.

Informacji na temat programu udziela Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia, pokój 111.


W ramach programu Erasmus + możesz wyjechać na semestr studiów lub staż do krajów biorących udział w programie. Jeżeli spełnisz wymagania rekrutacyjne, zostanie przyznane Ci stypendium pokrywające część kosztów pobytu. Twoje prawa i obowiązki w trakcie wyjazdu opisane zostały w Karcie studenta Programu Erasmus+ (509 KB) pdf

Udział w programie to doskonała szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie CV, naukę języków obcych oraz przeżycie niepowtarzalnej przygody i nawiązanie międzynarodowych kontaktów.

Obecnie Akademia posiada kilkadziesiąt instytucji partnerskich, zachęcamy jednak do zgłaszania Koordynatorowi programu  Erasmus+ indywidualnych propozycji nawiązania współpracy z innymi uczelniami i przedsiębiorstwami, które znajdują się w krajach objętych programem.

Program Erasmus + dba o równość szans, dlatego zapewnia podwyższane stawki stypendialne dla studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz indywidualne granty dla osób z niepełnosprawnościami.

Tabele rozkładu ocen Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – pobierz (107 KB) pdf

 

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.