Rekrutacja 2024

Welcome to Poland

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku otrzymała dofinansowanie w programie Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland”, którego organizatorem jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Kwota przyznanych środków finansowych to 425 440, 00 zł

Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, przygotowanie organizacyjne miejsca dedykowanego obsłudze studentów i kadry zagranicznej oraz rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją w domu. Kluczowym działaniem programu jest również kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Kursy językowe, wizyty studyjne, dwujęzyczne oznakowanie uczelni to tylko część zadań, które będą realizowane w ramach projektu „Going International”.

Biuro Współpracy i Umiedzynarodowienia jest otwarte na organizację lub współorgaznizację innych wydarzeń, których celem jest internacjonalizacja uczelni. Ewentualne propozycje takich przedsięwzięć można zgłaszać mailowo: international@asp.gda.pl lub osobiście w biurze, pokój 210.

 

Kontakt:
Biuro Współpracy i Umiędzynarodowienia, pok. 111
mgr Hanna Świętnicka
mgr Aleksandra Paciorkiewicz
mgr Paulina Tomczyk
international@asp.gda.pl
tel. 58 320 12 80

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.