Rekrutacja 2024

Inne szkolenia

W ramach projektu odbędą się szkolenia dla pracowników ASP w Gdańsku:

Szkolenia rozwijające kompetencje specjalistyczne, m. in. :

  • Rekrutacja i obsługa cudzoziemców w świetle Ustawy 2.0. i aktów wykonawczych. Szkolenie odbyło się w dniu 10 lutego 2021 roku w wersji on-line. Szkolenie prowadziła p. Joanna Domagała, a organizatorem była Agencję Rozwoju Pomorza S.A.
  • Organizacja wizyt krajowych i delegacji zagranicznych, wydarzeń medialnych oraz przyjęć. Szkolenie odbyło się 16 marca 2021 roku w wersji on-line. Trenerem był pan Grzegorz Chmielewski- były zastępca dyrektora Protokołu Dyplomatycznego w MSZ RP, a organizatorem była Fundacja Europejska Akademia Dyplomacji.
  • ICT in education - nie zrealizowano z powodu pandemii COVID-19

Warsztaty i szkolenia rozwijające kompetencje komunikacyjne i społeczne

  • Szkolenia i warsztaty w zakresie wielokulturowości i komunikacji międzykulturowe. Celem szkoleń jest nabycie umiejętności komunikacji międzykulturowej poprzez pozyskanie wiedzy z zakresu  różnic kulturowych i zjawisk występujących na styku kultur, zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań w kontakcie międzykulturowym, uświadomienie sobie własnych uwarunkowań kulturowych i ich wpływu na postrzeganie świata i zachowanie, zdobycie umiejętności odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym, uwrażliwienie na różnice międzykulturowe w procesie nauczania i  rozwiązywania konfliktów, pracę nad  postawą akceptującą niejednoznaczność i odmienne punkty widzenia.

Szkolenia odbyły się w dniach 23.03. i 9.04.2021 prowadzone były przez trenerkę p. Dorotę Kabat,  a organizatorem była Fundacja Europejska Akademia Dyplomacji.  

 

 

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.