Rekrutacja 2022

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2022 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

ASP w Gdańsku w przestrzeni wirtualnej

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013

 

Projekt pn.:
"ASP w Gdańsku w przestrzeni wirtualnej"
 
 
PRIORYTET: 2 Społeczeństwo wiedzy
DZIAŁANIE: 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
PODDZIAŁANIE: 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego
 
 

Czas realizacji projektu: 02.2011 – 12.2012 r.

Wartość projektu: 2 030 098.00 zł

Kwota dofinansowania: 1 522 573.50 zł

 
 
Projekt polega na informatyzacji Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i uruchomieniu e-usług poprzez wdrożenie  kompleksowego informatycznego systemu zarządzania uczelnią oraz systemu kształcenia na odległość. Projekt ma na celu usprawnienie działania uczelni i poprawę standardów kształcenia
 
Uzasadnienia realizacji:
Informatyzacja uczelni i uruchomieniu e-usług poprzez wdrożenie kompleksowego informatycznego systemu zarządzania uczelnią oraz systemu kształcenia na odległość (platforma i narzędzia służące do e-learningu oraz wirtualnej edukacji kulturalnej) stworzenie kompleksowej oferty e – usług świadczonych przez ASP w Gdańsku, zwiększenie stopnia automatyzacji procesów mających wpływa na efektywne funkcjonowanie oraz zarządzanie ASP w Gdańsku, usprawnienie przepływu informacji oraz danych pomiędzy interesariuszami projektu (studenci, kandydaci na studia, wykładowcy, administracja uczelni, mieszkańcy, turyści zainteresowani zabytkowymi obiektami Uczelni), uatrakcyjnienie procesu nauczania na ASP w Gdańsku poprzez wdrożenie systemu E – learningu, propagowanie kultury wśród mieszkańców województwa pomorskiego poprzez udostępnienie modułu E –kultura, podniesienie prestiżu ASP w Gdańsku jako ośrodka reagującego na zmieniające sie trendy społeczne, rozwój umiejętności i wiedzy studentów ASP w Gdańsku w zakresie usług informatycznych i Internetu, podniesienie kwalifikacji pracowników (głównie informatyków) ASP w Gdańsku – poprawa dostępności usług świadczonych przez ASP w Gdańsku dla studentów niepełnosprawnych, dostosowanie oferty ASP w Gdańsku do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego, budowa społeczeństwa informacyjnego.
 
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.