Rekrutacja 2021

Dlaczego warto studiować? Dni Otwarte 2021 Procedura przeniesienia z innej uczelni Procedura potwierdzenia efektów uczenia się

Ordynacja

Ordynacja Wyborcza Rektora oraz Senatu
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
na kadencję 2020/2024

Przyjęta Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 61/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 7/2020 z 29 stycznia 2020 r., uchwała nr 10/2020 z dnia 27 lutego 2020r., uchwałą 18/2020 z dnia 18 marca 2020 r. oraz uchwałą nr 24/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r.

 

 

Spis rozdziałów:

I. Definicje

II. Postanowienia ogólne

III. Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni

IV. Wybory Rektora

V. Wybory do Senatu

VI. Postanowienia końcowe

I. Definicje

§ 1

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 

ASP lub Uczelnia – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;

Rektor - organ jednoosobowy Uczelni;

Senat - organ kolegialny Uczelni;

Rada Uczelni – organ kolegialny Uczelni;

Wydział - jednostka organizacyjna Uczelni;

Kolegium elektorów – organ wyborczy Uczelni;
Komisje wyborcze - działające w Uczelni Uczelniana Komisja Wyborcza i Wydziałowe Komisje Wyborcze

Ordynacja – niniejszy dokument Ordynacji Wyborczej jednoosobowych organów Uczelni oraz przedstawicieli do organów kolegialnych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kadencję 2020/2024; 
Statut – Statut Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przyjęty Uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku nr 27/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 28/2019 z 26 września 2019 roku oraz uchwałą nr 41/2019 z dnia 30 października 2019 roku oraz uchwałą nr 53/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku z późn.zm.);

Ustawa - ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn.zm.);
 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Ordynacja reguluje wybory organów Uczelni, których kadencja rozpoczyna się 1 września 2020 roku i kończy się 31 sierpnia 2024 roku.
 2. Organem kolegialnym Uczelni wybieranym na podstawie niniejszej Ordynacji jest Senat.
 3. Organem jednoosobowym Uczelni wybieranym na podstawie niniejszej Ordynacji jest Rektor.
 4. Organem wyborczym Uczelni jest kolegium elektorów, WKW, UKW.

§ 3

 1. Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów Uczelni
 2. Szczegółowy harmonogram wyborczy określa Uczelniana Komisja Wyborcza. 

§ 4

 1. W Uczelni działają następujące komisje wyborcze:

1) Uczelniana Komisja Wyborcza,

2) Wydziałowe Komisje Wyborcze.

 1. Jedna osoba może być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
 2. Funkcji członka komisji wyborczej nie można łączyć z zajmowaniem w Uczelni stanowiska z wyboru. Osoba kandydująca na stanowisko z wyboru jest zobowiązana do rezygnacji z członkostwa w komisji, a na jej miejsce właściwy organ wybiera inną osobę.
 3. Kadencja komisji wyborczych upływa z chwilą powołania nowych komisji wyborczych. 
 4. W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej wchodzą przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej reprezentowanych w Senacie.
 5. Uczelnianą Komisję Wyborczą powołuje Senat. 
 6. Kandydata na Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej rekomenduje Rektor ASP, a następnie powołuje Senat.
 7. Obsługą administracyjną Uczelnianej Komisji Wyborczej zajmuje się sekretarz powołany przez Rektora z Administracji Uczelni, w tym z Biura Rektora. Sekretarz nie jest członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej.
 8. Na pierwszym posiedzeniu UKW wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 9. Przedstawiciele Uczelnianej Komisji Wyborczej są obecni podczas wyborów we wszystkich grupach wyborczych.
 10. W obradach Uczelnianej Komisji Wyborczej uczestniczy z głosem doradczym Kierownik Działu Kadr i Płac.
 11. Skargi i wnioski do Uczelnianej Komisji Wyborczej mogą być składane w terminie nie dłuższym niż trzy dni od momentu ukończenia procedury, której skarga lub wniosek dotyczy.
 12. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów może zgłosić grupa przynajmniej 5% elektorów biorących udział w wyborach, których wynik jest kwestionowany.
 13. Wniosek w sprawie nieważności wyborów składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie do 3 dni od kwestionowanego głosowania.
 14. Wniosek w sprawie nieważności wyborów rozpatruje Uczelniana Komisja Wyborcza w terminie do 3 dni od jego złożenia. 
 • § 5
 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom.
 2. Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom.

§ 6

 1. Uchwały dotyczące wyborów organów jednoosobowych zapadają przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby elektorów – zgodnie z listą obecności. 
 2. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.
 3. Za liczbę elektorów biorących udział w głosowaniu uważa się liczbę wydanych kart do głosowania w trakcie poszczególnych głosowań.

§ 7

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego Uczelni skład organu uzupełnia się w drodze wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, brakuje więcej niż sześć miesięcy.
 2. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia Statutu i Ordynacji. 

3.Uczelniana Komisja Wyborcza dokonuje podziału mandatów w organach wyborczych Uczelni według stanu zatrudnienia z dnia 2 stycznia 2020 roku. 

 

III. Wybory do Kolegium Elektorów Uczelni

§ 8

 1. Uczelniane kolegium elektorów zwane dalej UKE, jest organem wyborczym składającym się z przedstawicieli wszystkich grup wyborczych wspólnoty Akademii w następujących proporcjach:

1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora Uczelni – w ilości nie mniejszej niż 50% składu UKE;

2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit. a) – w ilości nie mniejszej niż 25% składu UKE;

3) studenci i doktoranci Akademii – w ilości nie mniejszej niż 20% składu UKE;

4) pracownicy niebędący nauczycielami akademickim – w ilości nie większej niż 5% składu UKE.

 

 1. Liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej, jest proporcjonalna do stanu zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziałach i w jednostkach pozawydziałowych.
 2. Liczba przedstawicieli studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej, jest proporcjonalna do liczebności obu tych grup w Uczelni, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup.

§ 9

 1. Wyboru elektorów dokonuje się w grupach wyborczych.
 2. W celu dokonania wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich tworzy się następujące grupy wyborcze:

1) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Architektury i Wzornictwa; 

2) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Grafiki;

3) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Malarstwa;

4) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Rzeźby i Intermediów;

 

 1. W celu dokonania wyboru elektorów spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych tworzy się jedną grupę wyborczą nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych.
 2. W celu dokonania wyboru elektorów spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi tworzy się jedną grupę wyborczą, w skład której wchodzą pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi.
 3. Wyboru elektorów spośród studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego. Liczbę elektorów z poszczególnych Wydziałów ustala się proporcjonalnie do liczby studentów danej jednostki. 
 4. Wyboru elektorów spośród doktorantów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu doktorantów. Liczbę elektorów reprezentujących doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczby wszystkich studentów i doktorantów.

§ 10

 1. Wybory są organizowane i przeprowadzane przez:

1) Wydziałowe Komisje Wyborcze – w grupach nauczycieli akademickich zatrudnionych w poszczególnych Wydziałach;

2) Uczelnianą Komisję Wyborczą – w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych;

3) Uczelnianą Komisję Wyborczą – w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

4) Radę Samorządu Studenckiego – w grupach studentów; 

5) Radę Samorządu Doktorantów – w grupie doktorantów.

 1. Wybory w grupach, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) powyżej, są przeprowadzane przy obecności przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

§ 11

 1. Terminy wyborów w poszczególnych grupach wyborczych ustala Uczelniana Komisja Wyborcza. 
 2. Wybory odbywają się zgodnie z następującymi regułami:

1) podczas zebrań wyborczych w poszczególnych grupach, wymagana jest obecność co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania; 

2) jeśli w ustalonym terminie zebrania wyborczego wymóg kworum określony w pkt 1 powyżej nie zostanie spełniony, Uczelniana Komisja Wyborcza wyznacza drugi termin wyborów w danej grupie, przy którym nie wymaga się kworum określonego w pkt 1 powyżej;

3) wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym; 

4) w wyborach głosować można tylko osobiście;

5) głosowanie polega na zaznaczeniu na karcie do głosowania w określonym polu takiej liczby kandydatów z listy kandydatów, która jest równa lub mniejsza od liczby mandatów przysługujących danej grupie wyborczej w poszczególnych głosowaniach; 

6) w przypadku niespełnienia warunków określonych w pkt 5 powyżej, głos uznaje się za nieważny; 

7) do wyboru niezbędne jest, by kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów;

8) w przypadku, gdy liczba osób spełniających warunek, o którym mowa w pkt 7 powyżej, jest większa od liczby mandatów, wybrane zostają te osoby, które uzyskały najwięcej głosów, a jeśli osoby te mają równą ilość głosów, elektora wyłania się spośród tych osób mających najmniejszą, a zarazem równą ilość głosów, w dodatkowym głosowaniu rozstrzyganym większością zwykłą;

9) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali więcej niż połowę głosów, jest mniejsza od liczby mandatów głosowanie powtarza się, przy czym listę kandydatów zmniejsza się o nazwiska kandydatów, którzy już otrzymali wymaganą większość głosów;

10) w przypadku dużej liczby kandydatów dopuszcza się możliwość zmniejszenia po każdym głosowaniu listy kandydatów o nazwisko kandydata, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów (lub nazwiska kandydatów w przypadku gdy kilku otrzyma najmniejszą a zarazem równą ilość głosów). Decyzję w tym zakresie podejmuje właściwa komisja wyborcza.

§ 12

We wszystkich grupach wyborczych dopuszcza się przeprowadzenie wyborów dwuetapowych. W pierwszym etapie zgłaszane są kandydatury i tworzona jest lista kandydatów, w drugim realizuje się procedurę opisaną w § 11 Ordynacji.

§ 13

Każdy kandydat może w dowolnym momencie wyborów zrezygnować z kandydowania.

§ 14

Zgoda na kandydowanie na członka Kolegium Elektorów Uczelni musi być potwierdzona ustnie przez kandydata w czasie trwania zebrania wyborczego, a w przypadku nieobecności kandydata na zebraniu wyborczym wymagana jest jego zgoda w formie pisemnej.

 

IV. Wybory Rektora

§ 15

 1. Rektor Uczelni jest wybierany spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub profesora Uczelni lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub równoważny.
 2. Warunkiem kandydowania na stanowisko i pełnienia funkcji Rektora jest zatrudnienie w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

§ 16

 1. Kandydatów na rektora mogą wskazać:
  1)    Rada Uczelni
  2)    każdy z członków kolegium elektorów Uczelni
 2. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora należy złożyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej w formie pisemnej.
 3. Zgłoszenie jest ważne, jeżeli zawiera potwierdzoną podpisem zgodę kandydata na stanowisko Rektora. Wzór karty zgłoszenia kandydata na stanowisko Rektora stanowi załącznik nr 1 do Ordynacji.
 4. Zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora należy złożyć do Uczelnianej Komisji Wyborczej w miejscu i terminie określonym w harmonogramie wyborczym.
 5. Senat opiniuje kandydatów na Rektora.
 6. Opiniodawcze posiedzenie Senatu odbywa się zgodnie z Harmonogramem Wyborczym.
 7. Opiniodawczego posiedzenia Senatu nie może prowadzić osoba będąca kandydatem na Rektora.
 8. Jeżeli osobą, o której mowa w ust. 7 jest Rektor, posiedzeniu opiniodawczemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Senatu, posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 9. Członkowie Senatu oraz Rektor mogą zadawać pytania kandydatom na Rektora.
 10. Jeżeli osobą, o której mowa w ust. 7 jest Rektor lub członek Senat, to podlega on wyłączeniu od możliwości zadawania pytań kandydatom i udziału w głosowaniach opiniodawczych.
 11. Uchwały w sprawie zaopiniowania poszczególnych kandydatów podejmowane są w porządku alfabetycznym.
 12. Uchwały w sprawie zaopiniowania poszczególnych kandydatów podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Wynik głosowania wskazuje, czy opinia jest pozytywna czy negatywna.
 13. Negatywny wynik głosowania opiniodawczego nie pozbawia statusu kandydata na Rektora.

                                                                                                        § 17

Listę kandydatów na stanowisko Rektora, Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości społeczności akademickiej ASP co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem wyborów.

§ 18

Po zamknięciu listy kandydatów na Rektora, Uczelniana Komisja Wyborcza zarządza posiedzenie prezentacyjne Kolegium Elektorów. Kandydaci na Rektora prezentowani są przez Przewodniczącego UKW wraz z opinią Senatu z podaniem liczby głosów „za”, „przeciw”, wstrzymuję się”. Kandydaci mogą prezentować swoją kandydaturę i odpowiadać na pytania elektorów.

§ 19

Wyboru Rektora dokonuje Kolegium Elektorów Uczelni na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu wyborczym.

§ 20

 1. Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów wybiera ze swojego grona, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym przewodniczącego Kolegium Elektorów.
 2. Przed wyborem przewodniczącego Kolegium Elektorów wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów co najmniej trzyosobową komisję skrutacyjną oraz protokolanta.
 3. Zebrania wyborcze otwiera profesor senior – członek Kolegium Elektorów Uczelni.

§ 21

Kolegium Elektorów Uczelni dokonuje wyboru Rektora spośród kandydatów z listy ogłoszonej przez UKW.

§ 22

1.Wyboru Rektora dokonuje się zgodnie z następującymi regułami:

1) wymagana jest obecność na zebraniu wyborczym co najmniej połowy Kolegium Elektorów Uczelni;

2) wybory odbywają się w głosowaniu tajnym;

3) w wyborach głosować można tylko osobiście;

4) w głosowaniu mają zastosowanie postanowienia § 7 Ordynacji;

5) oddanie głosu ważnego polega na wybraniu z listy kandydatów jednej osoby, przez zaznaczenie w określonym polu karty do głosowania.

§ 23

Każdy kandydat na stanowisko Rektora może w dowolnym momencie wyborów zrezygnować z kandydowania.

§ 24

Po dokonaniu wyboru Rektora Przewodniczący Kolegium Elektorów stwierdza na piśmie dokonanie wyboru Rektora i niezwłocznie zawiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, a następnie informację tę podaje do wiadomości publicznej.

V. Wybory do Senatu

§ 25

 1. W skład senatu wchodzą:

1)    rektor – jako jego przewodniczący;
2)    nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora i profesora Uczelni – w ilości nie mniejszej niż 50% składu senatu, wśród których jest 2 reprezentantów każdego wydziału, 1 reprezentant każdego kierunku, oraz 1 reprezentant jednostki pozawydziałowej;

3)    nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit. b) – w ilości nie mniejszej niż 25% składu senatu – liczbę przedstawicieli poszczególnych wydziałów ustala się proporcjonalnie do liczby zatrudnionych, z tym że każdy wydział jest reprezentowany przez co najmniej jedną osobę;

4)    studenci i doktoranci Akademii – w ilości nie mniejszej nie mniej niż 20% składu senatu – liczbę przedstawicieli poszczególnych wydziałów ustala się proporcjonalnie do liczby studentów na każdym wydziale a liczbę przedstawicieli doktorantów proporcjonalnie do liczby wszystkich studentów i doktorantów;

5)    pracownicy niebędący nauczycielami akademickim – w ilości nie większej niż 5% składu senatu.

§ 26

Wyboru członków Senatu dokonuje się w grupach wyborczych. Wyboru dokonują wszyscy przedstawiciele danej grupy na specjalnie w tym celu zorganizowanych zebraniach wyborczych.

§ 27

 1. W celu dokonania wyboru przedstawicieli nauczycieli akademickich, o których mowa w §25 pkt 1c Ordynacji, tworzy się grupy wyborcze:

1) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Architektury i Wzornictwa;

2) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Grafiki;

3) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Malarstwa;

4) grupę nauczycieli akademickich Wydziału Rzeźby i Intermediów; 

5) grupę nauczycieli akademickich jednostki pozawydziałowej

§ 28

 1. Wyboru przedstawicieli studentów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu studenckiego. 
 2. Wyboru przedstawicieli doktorantów dokonuje się zgodnie z przepisami regulaminu samorządu doktoranckiego.

§ 29

W celu dokonania wyboru przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi tworzy się grupę wyborczą, w skład której wchodzą pracownicy Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi.

§ 30

 1. Wybory są organizowane i przeprowadzane przez:

1) Wydziałowe Komisje Wyborcze – w grupach nauczycieli akademickich zatrudnionych w poszczególnych Wydziałach;

2) Uczelnianą Komisję Wyborczą – w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych;

3) Uczelnianą Komisję Wyborczą – w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

4) Radę Samorządu Studenckiego – w grupach studentów; 

5) Radę Samorządu Doktorantów – w grupie doktorantów.

 1. Wybory w grupach, o których mowa w ust. 1 pkt 4) i 5) powyżej, są przeprowadzane przy obecności przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

§ 31

W trakcie wyborów przedstawicieli do Senatu stosuje się odpowiednio procedurę wyborczą przewidzianą w § 11 Ordynacji. 

VI. Głosowanie w trybie elektronicznym

§ 32

 1. Jeśli wybory ze względów organizacyjnych lub innych powinny odbyć się w trybie elektronicznym przewidzianym w § 72 Statutu taki tryb ich przeprowadzenia zarządza Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej w drodze ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na Uczelni.                                          
 2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia wyborów w trybie elektronicznym określi w instrukcji Uczelniana Komisja Wyborcza z uwzględnieniem zasad, iż:

1) zapewniona zostanie tajność głosownia, wykluczając możliwość ustalenia treści głosu wyborcy;

2) istnieje możliwość ustalenia liczby uprawnionych do głosowania oraz osób, które wzięły udział w poszczególnych wyborach.

 1. W związku z zarządzeniem wyborów w trybie elektronicznym Przewodniczący UKW przesyła instrukcję dla wyborcy lub elektora o sposobie oddania głosu w poszczególnych wyborach. Instrukcja zostanie przesłana za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej wszystkim uprawnionym do głosowania w poszczególnych wyborach.
 2. Posiedzenie prezentacyjne przed Kolegium Elektorów można przeprowadzić w trybie on-line, dając możliwość uczestniczenia w niej elektorom.
 3. Wszelkie decyzje organizacyjno-techniczne związane z przebiegiem głosowania podejmuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.  W trybie tym zapadają decyzje w przedmiocie przesunięcia godzin poszczególnych czynności wyborczych uwzględniając przyjęty przez UKW kalendarz wyborczy.                                                          
 4. Wyniki wyborów przeprowadzanych w trybie elektronicznym ustala odpowiednio Wydziałowa Komisja Wyborcza, Uczelniana Komisja Wyborcza, Rada Samorządu Studentów, Rada Samorządu Doktorantów bez obowiązku wyboru komisji skrutacyjnej i sekretarza.
 5. Dokonania wyboru Rektora ogłasza i podaje do wiadomości publicznej na podstawie ustaleń Uczelnianej Komisji Wyborczej, wybrany Przewodniczący Kolegium Elektorów.”

VII. Postanowienia końcowe

§ 33

 1. W sprawach nieuregulowanych w Ordynacji stosuje się przepisy Ustawy oraz Statutu.
 2. Traci moc Ordynacja Wyborcza jednoosobowych organów Uczelni oraz przedstawicieli do organów kolegialnych Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kadencję 2016-2020, przyjęta uchwałą nr 6/2016 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku z dnia 2 marca 2016 roku z wyjątkiem postanowień regulujących tryb wyborów uzupełniających do Senatu i funkcjonowania Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Załączniki: 

 1. zgłoszenie kandydata na stanowisko Rektora Akademii sztuk pięknych w Gdańsku – pobierz
 2. sylwetka kandydata na Rektora – pobierz
 3. lista poparcia kandydata na Rektora – pobierz
 4. klauzula RODO – pobierz
Uchwała Senatu nr 24/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 – http://bip.asp.gda.pl/?app=uchwaly&nid=1761&y=2020&which=Senatu